THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1837/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC XUẤT HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Thái Bình tại công văn số 179/TTr-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2012, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tại các công văn số 3976/BNN-TY ngày 19 tháng 11năm 2012, số 4030/BNN-TY ngày 22 tháng 11 năm 2012, số 4031/BNN-TY ngày 22tháng 11 năm 2012, ý kiến của Bộ Tài chính tại các công văn số 16655/BTC-TCDT ngày 29 tháng 11 năm 2012, số 16747/BTC-TCDT ngày 03 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 5.000 lít hóa chất sát trùngBenkocid; 75 tấn hóa chất Chlorine; 20.000 lít Han-Iodine; 25.000 lít hóa chấtVetvaco-Iodine thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương phòng, chốngdịch bệnh, cụ thể:

- Tỉnh Long An: 5.000 lít hóa chấtHan Iodine.

- Tỉnh Khánh Hòa: 10.000 lít hóachất Vetvaco-Iodine.

- Tỉnh Sóc Trăng: 30 tấn hóa chấtChlorine; 5.000 tấn hóa chất Benkocid.

- Tỉnh Thái Bình: 15.000 lít hóachất Vetvaco-Iodine; 15 tấn hóa chất Chlorine.

- Tỉnh Nam Định: 15.000 lít hóachất Han-Iodine; 30 tấn hóa chất Chlorine.

Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng sốhóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhândân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCB, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh