THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
ĐÍNH CHÍNH ĐỊA DANH QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM B KHOẢN 5 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH
SỐ 1448/QĐ-TTg NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2025
VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2050
-----------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

>> Xem thêm:  Mức xử phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ? Làm thế nào để chuyển mục đích sử dụng đất ?

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 18tháng 4 năm 2013 và ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1980/BXD-QHKT ngày 23 tháng 9 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Đính chính địa danh "Khu vực Dương Kinh" thành địa danh "Khu vực Kiến Thụy và Đồ Sơn" quy định tại Điểm b Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh Quy hoạch chung).
Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có trách nhiệm cập nhật địa danh nêu trên vào hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung, tổ chức việc công bố và lưu trữ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- VPCP: BTCN, các Phó chủ nhiệm, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NC, V.III, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

>> Xem thêm:  Thủ tục, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất ? Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ?