THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1841/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

PHÂNLOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI TỈNH QUẢNG NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chứcChính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 1 năm 2007 của Chính phủ về phânloại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại tờ trình số 1461/TTr-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2008 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 3634/TTr-BNV ngày 2 tháng 12 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tỉnh Quảng Nam làđơn vị hành chính cấp tỉnh loại II

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành từ ngày ký

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịchHội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm thihành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- VPCP: BTCN, các PCN;
- Cổng TTĐT;
- Lưu VT, TCCV (5 bản).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng