THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1852/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMVÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CA-DẮC-XTAN VỀ KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ LẪNNHAU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm2005;
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 8398/TTr-BKH ngày 30tháng 10 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hiệp địnhgiữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộnghòa Ca-dắc-xtan về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau, ký ngày 15 tháng 9năm 2009 tại Astana, Ca-dắc-xtan.

Điều 2. Hiệp định được ápdụng toàn bộ nội dung trong thời gian thực hiện.

Điều 3. Bộ Kế hoạch và Đầutư chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Hiệp định.

Điều 4. Bộ Ngoại giao hoànthành thủ tục đối ngoại theo quy định và thông báo cho các cơ quan liên quancủa ta biết ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định nêu trên.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: PL, TH, KTTH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm