THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1859/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN VINH HIỂN, GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 3109-CVNS/BTCTW ngày 26 tháng 12năm 2007;
Xét tờ trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 05-TTr/BCSĐ ngày24 tháng 9 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 3496/TTr-BNV ngày03 tháng 12 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổnhiệm có thời hạn ông Nguyễn Vinh Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh HảiDương, giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộtrưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhHải Dương và ông Nguyễn Vinh Hiển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- HĐND tỉnh Hải Dương;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ KG, TCCB, Website CP;
- Lưu : VT, VPBCS (2), H

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng