QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ SỐ 1860/2007/QĐ-TTCP-TCCB
NGÀY 06 THÁNG 9 NĂM 2007 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TẮC
ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ THANH TRA

TỔNG THANH TRA

Căn cứ Luật Thanh trangày 24 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Luật Phòng,chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Pháp lệnh Cánbộ, công chức

Căn cứ Nghị định số 55/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2005 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

Xét đề nghị của Vụtrưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm quyết định này Quy tắcứng xử của cán bộ thanh tra.

Điều 2. Cán bộ, công chức, viên chức, nhânviên, công chức dự bị, viên chức thử việc và lao động hợp đồng đang làm việctrong các cơ quan thanh tra nhà nước có trách nhiệm thực hiện Quy tắc này

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh traChính phủ, Chánh thanh tra các bộ, Chánh thanh tra các tỉnh, thành phố trựcthuộc TW có trách nhiệm phổ biến, kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử nàyđối với cán bộ thanh tra thuộc thẩm quyền quản lý.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Côngbáo;

TỔNG THANH TRA

Trần Văn Truyền


QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ THANH TRA

(Ban hành kèm theo Quyết định số1860/2007/QĐ-TTCP-TCCB
ngày 06 tháng 9 năm 2007 của Tổng Thanh tra)

Điều 1. Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ, côngvụ

1. Phải tuân thủ và thực hiện đúng chủ trương, đường lối củaĐảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phải gương mẫu, không ngừng học tập,tu dưỡng và rèn luyện để nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức nghềnghiệp, ứng xử có văn hoá để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, côngchức, viên chức, bao gồm những việc phải làm và không được làm theo quy địnhcủa Bộ Luật Lao động, Pháp lệnh Cán bộ công chức, Luật Thanh tra, Luật khiếunại, tố cáo, Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản pháp luật khác có liênquan.

Điều 2. Ứng xử với đối tượng thanh tra trongthực hiện nhiệm vụ thanh tra

1. Những việc Cán bộthanh tra phải làm:

a) Thực hiện đúng nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tụcthanh tra được quy định trong Luật thanh tra, Quy chế hoạt động của Đoàn thanhtra và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

b) Có thái độ thận trọng, khách quan, toàn diện khi xem xét,đánh giá sự việc, lắng nghe, tôn trọng và tiếp thu ý kiến giải trình của đốitượng thanh tra; hướng dẫn cho đối tượng thanh tra hiểu và thực hiện đúng quyđịnh pháp luật;

c) Tiếp xúc với đối tượng thanh tra tại công sở hoặc nơithanh tra, kiểm tra, xác minh trong giờ hành chính đúng nguyên tắc khách quan,minh bạch, rõ ràng;

d) Báo cáo với Người ra quyết định thanh tra và Trưởng đoànthanh tra khi Cán bộ thanh tra có quan hệ họ hàng, thân thiết với đối tượngthanh tra và đề nghị rút tên khỏi đoàn thanh tra;

2. Những việc Cán bộthanh tra không được làm:

a) Lợi dụng danh nghĩa Cán bộ thanh tra để thực hiện hành vitrái pháp luật nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất hoặc lợi ích tinh thần nhằmvụ lợi; sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra; dùng phươngtiện, tài sản của cơ quan, đơn vị tại nơi thanh tra vì nhu cầu cá nhân

b) Kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý trái pháp luật, baoche cho người có hành vi vi phạm pháp luật; truy ép, gợi ý cho đối tượng thanhtra trả lời chất vấn, trình bày sự việc theo ý muốn chủ quan của mình;

c) Cản trở, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanhtra; tiết lộ thông tin, tài liệu và nội dung thanh tra trong quá trình thanhtra khi chưa có kết luận chính thức;

Điều 3. Ứng xử với công dân trong tiếp dân,giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Những việc Cán bộthanh tra phải làm:

a) Phải quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luậtcủa Nhà nước thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theothẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại tố cáo được quy địnhtrong Luật khiếu nại tố cáo, quy chế tiếp công dân và các văn bản pháp luậtkhác có liên quan

b) Ứng xử có văn hóa, lắng nghe, tôn trọng khi tiếp công dânđến khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn, giúp người khiếu nại, tố cáo hiểu và thựchiện đúng quy định pháp luật

c) Nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật có thể gây thiệthại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân thì báocáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn kịpthời;

2. Những việc cán bộthanh tra không được làm:

a) Sách nhiễu, trì hoãn, chậm trễ, gây khó khăn, phiềnhà cho người khiếu nại, tố cáo

b) Làm sai lệch hồ sơ, kết quả giải quyết vụ việc khiếu nại,tố cáo; truy ép hoặc gợi ý cho người khiếu nại, người tố cáo trình bày sự việctheo ý muốn chủ quan của mình

c) Cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyếtkhiếu nại, tố cáo; tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích hoặc các thông tin khác vềngười tố cáo;

Điều 4. Ứng xử với đối tượng thanh tra trongthực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng

1. Những việc Cán bộthanh tra phải làm:

a) Khi tham gia Đoàn thanh tra về phòng, chống tham nhũng,phải thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Quy tắc này;

b) Tuân thủ các nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tụcthẩm tra, xác minh về phòng chống tham nhũng được quy định của pháp luật

c) Cung cấp thông tin, báo cáo trung thực về công tác phòng,chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;

d) Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chứcthành viên, Doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp, báo chí, Ban thanh tra nhândân, công dân tham gia phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;

2. Những việc Cán bộthanh tra không được làm:

a) Khi tham gia Đoàn thanh tra phòng chống tham nhũng, cánbộ thanh tra không được làm những việc theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Quytắc này;

b) Có hành vi làm sai lệch hồ sơ, thông tin, tài liệu, báocáo sai sự thật về phòng, chống tham nhũng;

c) Lợi dụng việc phòng, chống tham nhũng để gây rối, làm mấtđoàn kết nội bộ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của cá nhân, uy tín của cơ quan,tổ chức;

d) Lợi dụng việc xác minh tài sản để gây khó khăn, phiền hà,cản trở hoạt động bình thường của người được xác minh, tiết lộ thông tin về tàisản của người được xác minh trái pháp luật;

đ) Cản trở, can thiệp trái pháp luật vào quá trình giảiquyết các vụ tham nhũng.

Điều 5. Ứng xử giữa cán bộ lãnh đạo, quản lývới cán bộ chuyên môn; cán bộ thanh tra với đồng nghiệp

1. Đối với cán bộlãnh đạo, quản lý:

Cán bộ lãnh đạo quản lý phải xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết,đạo đức và văn hóa công vụ trong cơ quan; Nắm bắt kịp thời tâm lý; tôn trọng vàphát huy dân chủ, kinh nghiệm; sáng tạo của cán bộ thanh tra khi thực hiệnnhiệm vụ; bảo vệ danh dự chính đáng của cán bộ thanh tra có phản ánh, khiếunại, tố cáo không đúng sự thật;

2. Đối với cán bộthanh tra

a) Chấp hành quyết định của người lãnh đạo, quản lý; thườngxuyên chủ động, sáng tạo và chịu trách nhiệm trước pháp luật khi thực hiện nhiệmvụ được giao;

Khi thực hiện quyết định của cấp trên, nếu có căn cứ quyếtđịnh đó trái pháp luật thì phải báo cáo ngay với người ra quyết định, trườnghợp vẫn phải chấp hành quyết định thì báo cáo ngay với cấp trên trực tiếp củangười ra quyết định và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thựchiện quyết định đó gây ra.

b) không lợi dụng việc góp ý, phê bình làm tổn hại uy tíncủa cán bộ lãnh đạo, quản lý và đồng nghiệp;

3. Đối với đồngnghiệp:

Ứng xử có văn hoá, tôn trọng , bảo vệ danh dự, uy tín chínhđáng của đồng nghiệp; phối hợp với đồng nghiệp phải thực sự chân thành, tôntrọng giúp đỡ nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Ứng xử với nhân dân nơi cư trú

1. Chủ động, tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáodục pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, các vănbản pháp luật khác.

2. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia sinh hoạt nơicư trú, chịu sự giám của tổ chức Đảng, chính quyền đoàn thể và nhân dân nơi cưtrú.

3. Không can thiệp trái pháp luật vào hoạt động của các cơquan, tổ chức, cá nhân nơi cư trú; không tham gia xúi giục , kích động, bao checác hành vi trái pháp luật

Điều 7. Ứng xử với cơ quan, tổ chức có liênquan và cơ quan thông tin, báo chí

1. Chỉ cung cấp những thông tin tài liệu về thanh tra, giảiquyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng với các cơ quan, tổ chức cóliên quan khi có kết luận chính thức của cấp có thẩm quyền và được lãnh đạogiao theo quy định của pháp luật.

2. Phát ngôn, cung cấp thông tin tài liệu về thanh tra, giảiquyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng cho cơ quan thông tin, báo chíkhi có kết luận chính thức của cấp có thẩm quyền và được lãnh đạo giao theo quyđịnh của pháp luật.

Điều 8. Ứng xử với tổ chức, cá nhân nướcngoài

1. Thực hiện đúng quy định của pháp luật và cơ quan khi quanhệ với các tổ chức, cá nhân người nước ngoài.

2. Chỉ được cung cấp thông tin, tài liệu, phát ngôn nhữngvấn đề có liên quan đến công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòngchống tham nhũng khi được cấp có thẩm quyền giao.

Điều 9. Ứng xử trong gia đình

1. Tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động người thântrong gia đình chấp hành nghiêm túc, đúng đắn chủ trương, chính sách của Đảng,pháp luật của Nhà nước.

2. Không để bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruộtlợi dụng danh nghĩa, của bản thân để vụ lợi cho gia đình và bản thân;

3. Không được tổ chức các hoạt động cưới hỏi, ma chay, mừngthọ, sinh nhật, tân gia và các việc khác xa hoa lãng phí , để vụ lợi.

Điều 10. Ứng xử trong giao tiếp nơi công cộng

1. Chấp hành các quy định của pháp luật và quy tắc sinh hoạtnơi công cộng.

2. Không được lợi dụng chức vụ quyền hạn, mạo danh để tạothanh thế khi tham gia các hoạt động xã hội; tham gia, tiếp tay hoặc bao checho các hành vi vi phạm pháp luật

3. Kịp thời thông báo ngay cho cơ quan, tổ chức, đơn vị cóthẩm quyền biết các thông tin về những hành vi vi phạm pháp luật.