UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1861/2007/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 28 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ DỊCH VỤ MAI TÁNG, CẢI TÁNG, GIÁ CƯỚC XE PHỤC VỤ ĐÁM TANGTRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2815/QĐ-UB ngày 15/11/2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt giá dịch vụmai táng, cải táng, giá cước xe phục vụ đám tang trên địa bàn thành phố HảiPhòng;

Xét Tờ trình số 1370/TT-LS ngày 29/8/2007 của liên Sở: Tài chính, Giao thông công chính về việc duyệt giádịch vụ mai táng, cải táng, xe tang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giádịch vụ mai táng, cải táng, giá cước xe phục vụ đám tang trên địa bàn thành phốHải Phòng như sau:

STT

Công việc

Đơn vị tính

Đơn giá

I

Mai táng:

1

Đào huyệt, chôn lấp

đ/đám

621.000

2

Bảo quản mộ 3 năm

đ/mộ

663.000

3

Khâm liệm

đ/đám

393.000

4

Chuyển cữu tại nhà riêng

đ/đám

662.000

5

Khai quật xác

đ/mộ

994.000

6

Thu, nhặt các xác chết

đ/xác

704.000

II

Cải táng:

1

Cải táng mộ đã tiêu hết

đ/mộ

725.000

2

Mộ chưa tiêu phải lấp lại

đ/mộ

393.000

3

Tìm và di chuyển mộ

đ/mộ

559.000

4

Đào huyệt, hạ tiểu, xây trình mộ (chưa tính vật liệu)

đ/mộ

681.000

5

Bảo quản mộ 10 năm

đ/mộ

810.000

III

Xe tang:

1

Xe tang đưa đón trong phạm vi 4 quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An đi Nghĩa trang Ninh Hải và ngược lại.

đ/chuyến

400.000

Điều 2. Giao Sở Tàichính, Sở Giao thông Công chính hướng dẫn thực hiện.

Quyết định này thay thế Quyếtđịnh số 2815/QĐ-UB ngày 15/11/2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố và thực hiệntừ ngày 15/10/2007.

Điều 3. Các ông (bà):Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giaothông Công chính; Giám đốc Công ty Phục vụ mai táng, Thủ trưởng các ngành, cáccấp liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiếu