THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THỎA THUẬN GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA PHI-LIP-PIN VỀ HỢP TÁC
TRONG LĨNH VỰC TÌM KIẾM CỨU NẠN TRÊN BIỂN
-----------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2011, của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn và Thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Phi-lip-pin;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tại tờ trình số 238/TTr-UBQG ngày 30 tháng 9 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Mức xử phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ? Làm thế nào để chuyển mục đích sử dụng đất ?

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Phi-lip-pin về hợp tác trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn trên biển (sau đây viết tắt là Kế hoạch) với các nội dung chủ yếu sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Thực hiện các nghĩa vụ của Việt Nam về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Phi-lip-pin trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn trên biển, vì mục tiêu nhân đạo để cứu người bị nạn, đồng thời nâng cao năng lực và hiệu quả khi thực hiện tìm kiếm cứu nạn trên biển.
2. Yêu cầu
Triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Phi-lip-pin về hợp tác trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn trên biển (sau đây viết tắt là Thỏa thuận tìm kiếm cứu nạn trên biển).
Từng bước hoàn thiện các nội dung, chương trình hợp tác đầy đủ, có hiệu quả và thiết thực.
II. NHIỆM VỤ
1. Hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc triển khai thực hiện Thỏa thuận tìm kiếm cứu nạn trên biển, theo chức năng quản lý nhà nước của các Bộ, ngành và địa phương.
2. Thiết lập đầu mối liên lạc trực tiếp của cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì tìm kiếm cứu nạn trên biển của Việt Nam với cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì tìm kiếm cứu nạn trên biển của Phi-lip-pin.

>> Xem thêm:  Thủ tục, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất ? Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ?

3. Thiết lập và trao đổi đoàn tham quan, hội thảo, đào tạo, diễn tập, trao đổi về khung pháp lý quốc tế và quy định của Việt Nam có liên quan đến tìm kiếm cứu nạn trên biển với Phi-lip-pin.
4. Xác định ranh giới, các khu vực, nhiệm vụ cụ thể cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn cũng như cơ quan điều phối hoạt động tìm kiếm0020cứu nạn trên biển.
5. Phối hợp, nghiên cứu, áp dụng hệ thống quản lý và giám sát lao động tìm kiếm cứu nạn trên biển.
6. Hợp tác với Phi-lip-pin về các thông tin có liên quan đến các hoạt động tìm kiếm cứu nạn và các nội dung về an ninh, an toàn hàng hải.
III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
Các nội dung chủ yếu của Kế hoạch để thực hiện Thỏa thuận tìm kiếm cứu nạn trên biển được Quy định trong Phụ lục “Nội dung Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận tìm kiếm cứu nạn trên biển” ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Trách nhiệm các Bộ, ngành và các cơ quan có liên quan
1. Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn là cơ quan chỉ đạo, điều hành hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển tại Việt Nam, có trách nhiệm:
a) Chủ trì chỉ đạo thực hiện các nội dung được nêu trong Thỏa thuận tìm kiếm cứu nạn trên biển; đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về các nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong quá trình tổ chức thực hiện Thỏa thuận tìm kiếm cứu nạn trên biển.
b) Tổng hợp, báo cáo, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện, các nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong thực hiện Thỏa thuận tìm kiếm cứu nạn trên biển.

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất ? Cách cấp lại sổ đỏ ?

2. Bộ Giao thông vận tải là đầu mối tổ chức thực hiện Thỏa thuận tìm kiếm cứu nạn trên biển, có trách nhiệm:
a) Thành lập tổ công tác thuộc Cục Hàng hải Việt Nam để phối hợp với lực lượng Phòng vệ bờ biển Phi-lip-pin thực hiện các nội dung được ghi tại Điều 2 của Thỏa thuận tìm kiếm cứu nạn trên biển.
b) Giao Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu nạn với cơ quan chủ trì tìm kiếm cứu nạn trên biển của Phi-lip-pin.
c) Chỉ đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, phối hợp với cơ quan chủ trì tìm kiếm cứu nạn của Phi-lip-pin thống nhất về tiến trình thực hiện theo các nội dung Thỏa thuận tìm kiếm cứu nạn trên biển, gồm:
- Thiết lập đầu mối trao đổi thông tin về tìm kiếm cứu nạn trên biển.
- Hỗ trợ nhau trong việc triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn.
- Xây dựng các quy định và trách nhiệm phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển của mỗi bên.
- Thống nhất các mẫu biểu, thủ tục trong trao đổi thông tin tìm kiếm cứu nạn.
- Trao đổi thông tin liên quan đến nguồn lực và năng lực của mỗi bên về lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn trên biển.
d) Chỉ đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam xây dựng kế hoạch, phương án huấn luyện, đào tạo, diễn tập lực lượng chuyên trách tìm kiếm cứu nạn trên biển nhằm nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu hợp tác.

>> Xem thêm:  Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thủ tục, hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận? Thời hạn cấp lại sổ đỏ mất là bao lâu ?

đ) Hàng năm báo cáo Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn về kết quả thực hiện và những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Thỏa thuận tìm kiếm cứu nạn trên biển.
3. Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan trong việc điều phối, trao đổi và phối hợp thực hiện cũng như giải quyết các vấn đề có liên quan trong quá trình thực hiện Thỏa thuận tìm kiếm cứu nạn trên biển.
4. Các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển theo phạm vi quản lý có trách nhiệm:
a) Phối hợp với Trung tâm phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam trong quá trình thực hiện Thỏa thuận tìm kiếm cứu nạn trên biển về các nội dung có liên quan đến Bộ, ngành, địa phương.
b) Tổ chức phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển theo Nghị định số 95/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ Quy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam và Quyết định số 103/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển.
5. Trong quá trình triển khai Kế hoạch, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan phải phối hợp chặt chẽ để tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Điều 3. Kinh phí thực hiện
Căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Quyết định này, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan, xây dựng dự toán chi hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

>> Xem thêm:  Áp dụng các phương pháp định giá đất ra sao ? Đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện như thế nào ?

2. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ trưởng các Bộ, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- UBQG Tìm kiếm Cứu nạn;
- BCĐ Phòng, chống lụt, bão Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, NC, ĐP;
- Lưu: Văn thư, QHQT (5b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

PHỤ LỤC
NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THỎA THUẬN TÌM KIẾM CỨU NẠN TRÊN BIỂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2011
của Thủ tướng Chính phủ)

TT
Nội dung
Cơ quan Chỉ đạo
Cơ quan Chủ trì
Cơ quan phối hợp
Thời gian thực hiện
Ghi chú
1
Hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến Thỏa thuận TKCN trên biển gồm:
a) Hoàn thiện thủ tục Thỏa thuận;
b) Khung pháp lý có liên quan đến thỏa thuận;
c) Các quy định của Việt Nam có liên quan.
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông vận tải
Các Bộ, ngành có liên quan
Từ 2011 đến 2013
Đảm bảo tính pháp lý theo Luật pháp của mỗi nước để thực hiện Thỏa thuận.
2
Thiết lập đầu mối Chủ trì của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận TKCN trên biển.
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Bộ Giao thông vận tải
Bộ Ngoại giao
2011
Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch.
3
Thiết lập kênh liên lạc trực tiếp giữa Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam và Lực lượng phòng vệ bờ biển Phi-lip-pin.
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Bộ Giao thông vận tải
Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành có liên quan
2011
Bảo đảm liên lạc trực tiếp về tìm kiếm cứu nạn trên biển giữa hai bên
4
Thành lập đoàn công tác liên ngành để trao đổi với Lực lượng phòng vệ bờ biển Phi-lip-pin về tiến trình thực hiện Thỏa thuận.
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Bộ Giao thông vận tải
Bộ Ngoại giao
2012
Thống nhất với lực lượng phòng vệ bờ biển Phi-lip-pin về nội dung và thời gian thực hiện các nội dung.
5
Tiến trình trao đổi đoàn để thống nhất về trách nhiệm; quy định chi tiết về việc phối hợp khi triển khai thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn, gồm:
a) Xác định ranh giới và các khu vực cụ thể cho hoạt động TKCN trên biển;
b) Trách nhiệm của mỗi bên về kiểm soát, giám sát và hoạt động điều phối khi thực hiện TKCN;
c) Quy định về biện pháp hỗ trợ trong việc triển khai thực hiện TKCN;
d) Thống nhất về thủ tục trao đổi thông tin, các mẫu biểu trao đổi, báo cáo.
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Bộ Giao thông vận tải
Bộ Giao thông vận tải
2012
Thống nhất về trách nhiệm cụ thể của các bên, các mẫu biểu báo cáo, thủ tục trao đổi thông tin... về TKCN.
6
Xây dựng kế hoạch huấn luyện lực lượng chuyên trách hàng năm về phối hợp TKCN trên biển với Lực lượng phòng vệ bờ biển Phi-lip-pin.
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Bộ Giao thông vận tải
Các Bộ, ngành và địa phương có liên quan
Bắt đầu từ năm 2012
Đảm bảo thực hiện phối hợp TKCN với Lực lượng phòng vệ bờ biển Phi-lip-pin theo các nội dung đã thỏa thuận.
7
Xây dựng phương án phối hợp với Lực lượng phòng vệ bờ biển Phi-lip-pin về huấn luyện, đào tạo, diễn tập tìm kiếm cứu nạn
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Bộ Giao thông vận tải
Các Bộ, ngành và địa phương có liên quan
Bắt đầu từ năm 2012
Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện phối hợp TKCN với Lực lượng phòng vệ bờ biển Phi-lip-pin theo các nội dung đã thỏa thuận.
8
Tổ chức họp giữa cơ quan chủ trì của Việt Nam và Phi-lip-pin, đánh giá kết quả thực hiện và triển khai cho năm tiếp theo.
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Bộ Giao thông vận tải
Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành liên quan
Bắt đầu từ năm 2012
Đánh giá kết quả thực hiện, thống nhất các nội dung thực hiện năm tiếp theo. Đề xuất những nội dung cần điều chỉnh bổ sung của Thỏa thuận.

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục cấp sổ hồng và vấn đề xin cấp phép xây dựng ?