UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1863/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Chỉ đạo kiểm tra triển khai

thị trường chứng khoán tại Hải Phòng

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Để thực hiện chủ trương của Thường trực Thành Ủy,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Thị trường Chứng khoán lại Hải Phòng, gồm các thành viên:

Trưởng Ban: Ông Đỗ Gia Phách - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.

Phó Trưởng Ban Thường trực: Ông Phạm Vũ Câu, Trưởng Ban Kinh tế Thành Ủy.

Phó Ban:

1. Ông Vũ Chí Thanh - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Ông Nguyễn Duy Tược - Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá.

Các ủy viên:

+ Ông Hoàng Kim Thắng - Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố.

+ Ông Lương Duyên Nhất - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Hải Phòng.

+ Ông Nguyên Đình Khổn - Cục trưởng Cục Kho bạc Nhà nước Hải Phòng.

+ Ông Nguyên Năng Thính - Giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng.

+ Ông Nguyễn Đình Bích - Phó Ban Kinh tế Thành ủy Hải Phòng.

+ Ông Nguyên Huy Tưởng - Cục trưởng Cục Quản lý vốn và tài sản các doanh nghiệp Nhà Nước Hải Phòng.

+ Bà Trần Thị Thi - Cục trưởng Cục Đầu tư và Phát triển Hải Phòng.

Giúp việc Ban Chỉ đạo có bộ phận thường trực đặt tại Ban Kinh tế Thành Ủy, do ông Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định.

Ban Chỉ đạo lập dự trù kinh phí nghiên cứu hoạt động, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố duyệt.

Điều 2. Ban Chỉ đạo triển khai Thị trường Chứng khoán tại Hải Phòng có nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Tổ chức nghiên cứu, xây dựng đề án Ban Chỉ đạo triển khai Thị trường Chứng khoán tại Hải Phòng.

+ Chỉ đạo thí điểm thành lập Công ty Kinh doanh chứng khoán ở Hải Phòng và thực hiện các nội dung khác của đề án sau khi đã được Thường trực Thành Ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố thông qua.

+ Định kỳ 6 tháng và một năm tổng hợp tình hình thực hiện triển khai Thị trường chứng khoán ở Hải Phòng để báo cáo Thường trực Thành Ủy chỉ đạo kịp thời.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, thành viên Ban Chỉ đạo triển khai Thị trường Chứng khoán tại Hải Phòng, Thủ trưởng các cấp, ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng