THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI NHÂN DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG TRONG ĐỢT MƯA LŨ
----------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại công văn số 5719/UBND-NN ngày 29 tháng 9 năm 2011, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 13617/BTC-NSNN ngày 11 tháng 10 năm 2011, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 3448/LĐTBXH-BTXH ngày 14 tháng 10 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 3.600 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Nghệ An để cứu đói nhân dân bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ.
Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi h00E0nh kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH (3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?