THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------------

Số: 1866/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT VẮC XIN DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH NGHỆ AN

PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH LMLM

-----------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 2849/BNN-TY ngày 04 tháng 10 năm 2011, ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 13755/BTC-TCDT ngày 13 tháng 10 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 100.000 liều vắc xin LMLM tam giá thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Nghệ An phòng, chống dịch bệnh LMLM.

Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số vắc xin nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?