ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1866/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 20 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

QUYĐỊNH PHÂN CẤP THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀRỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thịngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết mộtsố nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chínhphủ về cấp giấy phép xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựngtại Tờ trình số 126/TTr-SXD ngày 09 tháng 5 năm 2013;

Theo đề nghị của Giám đốc SởNội vụ tại Tờ trình số 366/TTr-SNV ngày 05 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định phân cấpthẩm quyền cấp giấy phép xây dựng (bao gồm: xây dựng mới; sửa chữa, cải tạo; didời công trình) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyềncho Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp đặcbiệt, cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hoá;công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng thuộc địa giới hànhchính do tỉnh quản lý; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chínhtrong đô thị (có danh mục kèm theo); công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trựctiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án cụm tiểu thủ công nghiệp và khu xử lýchất thải Tóc Tiên, huyện Tân Thành; công trình xây dựng cảng sông, cảng biểnvà các công trình khác do Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ định, trừ các công trình quyđịnh tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 điều này.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyềncho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp giấy phép xâydựng cho các công trình thuộc các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyệnthuộc tỉnh cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ tạiđô thị, bao gồm cả nhà ở riêng lẻ trong khu vực đã được Nhà nước công nhận bảotồn thuộc địa giới hành chính do mình quản lý; nhà ở riêng lẻ thuộc các dự ánnhà ở đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhânhoặc đã được Sở Xây dựng thỏa thuận mẫu kiến trúc.

4. Ủy ban nhân dân cấp xã cótrách nhiệm cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các điểm dân cư nông thônđã có quy hoạch xây dựng được duyệt và tại những khu vực theo quy định của Ủyban nhân dân cấp huyện khi xây dựng phải có giấy phép xây dựng thuộc địa giớihành chính do mình quản lý.

5. Công trình do cơ quan nào cấpgiấy phép xây dựng thì cơ quan đó có quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thuhồi giấy phép xây dựng do mình cấp.

6. Ủy ban nhân dân tỉnh quyếtđịnh thu hồi giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệpBà Rịa - Vũng Tàu, Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp không đúng quy định.

7. Ủy ban nhân dân cấp huyệnquyết định thu hồi giấy phép xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp không đúngquy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm của Sở Xây dựng:

- Tổ chức việc cấp, điều chỉnh,gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép xây dựng theo ủy quyền của Ủy ban nhân dântỉnh tại khoản 1, khoản 5 Điều 1 Quyết định này.

- Hướng dẫn việc cấp, điềuchỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng và thu hồi giấy phép xây dựng côngtrình theo Quyết định này và các quy định pháp luật có liên quan.

- Tổ chức kiểm tra, thanh trađịnh kỳ hoặc đột xuất công tác cấp giấy phép xây dựng tại các cơ quan có thẩmquyền cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp, đề xuất trình Ủy bannhân dân tỉnh xem xét giải quyết đối với những trường hợp vượt thẩm quyền.

- Là đầu mối tổng hợp báo cáo Ủyban nhân dân tỉnh về tình hình cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xâydựng trên địa bàn tỉnh theo định kỳ 06 tháng, 01 năm và khi có yêu cầu.

2. Trách nhiệm của Ban Quản lýcác khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

- Tổ chức việc cấp, điều chỉnh,gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép xây dựng trong các khu công nghiệp theo ủyquyền của Ủy ban nhân dân tỉnh tại khoản 2, khoản 5 Điều 1 Quyết định này.

- Phối hợp với các sở, ngànhliên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức kiểm tra việc thực hiện xây dựngtheo giấy phép được cấp trong các khu công nghiệp.

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh(thông qua Sở Xây dựng) tình hình cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựngtrong các khu công nghiệp theo định kỳ 06 tháng, 01 năm và khi có yêu cầu.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhândân cấp huyện:

- Tổ chức việc cấp, điều chỉnh,gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép xây dựng và thu hồi giấy phép cấp khôngđúng quy định theo quy định tại khoản 3, khoản 5, khoản 7 Điều 1 Quyết định này.

- Quy định cụ thể khu vực phảixin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các điểm dân cư nông thôn trên địabàn xã làm cơ sở để Ủy ban nhân dân các xã tổ chức thực hiện việc cấp giấy phépxây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo quy định.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc cấpgiấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các điểm dân cư nông thôn của Ủy ban nhândân các xã theo Quyết định này và quy định của pháp luật liên quan trên địa bànmình quản lý.

- Tổ chức kiểm tra, xử lý cáctrường hợp xây dựng các công trình không phép, sai phép trên địa bàn mình quảnlý; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) xem xét, xử lý đối vớicác trường hợp vượt thẩm quyền.

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh(thông qua Sở Xây dựng) về tình hình cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tựxây dựng trên địa bàn mình quản lý theo định kỳ 06 tháng, 01 năm và khi có yêucầu.

4. Trách nhiệm của Ủy ban nhândân cấp xã:

- Tổ chức việc cấp, điều chỉnh,gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 4, khoản 5Điều 1 Quyết định này.

- Kiểm tra, theo dõi việc thựchiện theo giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng trên địa bàn quản lý.

- Báo cáo Ủy ban nhân dân cấphuyện tình hình cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quảnlý theo định kỳ 06 tháng, 01 năm và khi có yêu cầu.

Điều 3. Xử lý chuyển tiếp:

- Đối với những công trình thuộcdự án đầu tư xây dựng và nhà ở riêng lẻ theo quy định trước khi Nghị định số64/2012/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành thuộc đối tượng không phải cógiấy phép xây dựng, nhưng theo quy định của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP củaChính phủ thuộc đối tượng phải có giấy phép, nếu đã khởi công xây dựng trướcngày có hiệu lực của Quyết định này thì không phải đề nghị cấp giấy phép nhưngnếu chưa khởi công xây dựng thì phải nộp hồ sơ đề nghị đến cơ quan có thẩmquyền cấp phép xây dựng tại Điều 1 Quyết định này để được xem xét cấp giấy phépxây dựng trước khi khởi công xây dựng.

- Việc điều chỉnh giấy phép xâydựng đối với các công trình đã được xây dựng trước ngày Quyết định này có hiệulực được thực hiện theo quy định tại Quyết định này và Nghị định số64/2012/NĐ-CP của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng và Thông tư số10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng.

Điều 4.Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh:số 2268/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2010 về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Xâydựng cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; số 684/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2011 về việc điều chỉnh danh mục một số tuyếnđường huyện Côn Đảo tại Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2010của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; số 1579/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm2009 về việc ủy quyền cho Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp phép xâydựng đối với các công trình xây dựng trong các khu công nghiệp.

Điều 5. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nội Vụ, Trưởng ban Quản lý cáckhu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng cácđơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

PHỤ LỤC

DANHMỤC CÁC TUYẾN, TRỤC ĐƯỜNG PHỐ CHÍNH TRONG ĐÔ THỊ THUỘC THẨM QUYỀN CẤP PHÉP XÂYDỰNG CÔNG TRÌNH CỦA SỞ XÂY DỰNG
 (Ban
hành kèm theo Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

I. Thành phố Vũng Tàu:

1. Đường 51b;

2. Đường 3/2;

3. Đường 51B hướng biển;

4. Đường Cầu Cháy theo quy hoạch;

5. Đường ven biển từ Sao Mai đếnParadise (Trần Phú, Quang Trung, Hạ Long, Thuỳ Vân);

6. Đường Lê Hồng Phong;

7. Đường Nguyễn An Ninh (ngã 4Giếng Nước -Thùy Vân);

8. Đường Trần Hưng Đạo;

9. Đường Trưng Trắc, Trưng Nhị;

10. Đường Hoàng Hoa Thám -Nguyễn Trãi;

11. Đường Ba Cu;

12. Đường Phan Chu Trinh (phíanúi);

13. Đường Nguyễn Văn Trỗi;

14. Đường Nguyễn Thái Học;

15. Đường Thi Sách;

16. Đường Viba;

17. Đường Hải Đăng.

II. Thành phố Bà Rịa

1. Quốc lộ 51;

2. Quốc lộ 55 vành đai;

3. Quốc lộ 55 hiện hữu trong đôthị;

4. Đường Hùng Vương;

5. Đường cao tốc Biên Hòa-VũngTàu;

6. Đường Cách Mạng Tháng 8;

7. Đường quy hoạch số 2 (đườngNguyễn Tất Thành);

8. Đường quy hoạch số 3 (đườngPhạm Văn Đồng);

9. Đường quy hoạch số 4 (đườngPhạm Hùng);

10. Đường Vành đai phía Nam.

III. Thị trấn Ngãi Giao

1. Quốc lộ 56 trong đô thị;

2. Đường quy hoạch số 8.

IV. Thị trấn Phước Bửu

1. Quốc lộ 55 trong đô thị;

2. Đường 27/4.

V. Đô thị Phú Mỹ

1. Quốc lộ 51 trong đô thị;

2. Đường Chinfon;

3. Đường 81;

4. Đường 965 (SaiGon Petro);

5. Đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao;

6. Đường quy hoạch số 46.

VI. Thị trấn Long Điền

1. Đường Võ Thị Sáu (Quốc lộ 55hiện hữu trong đô thị);

2. Quốc lộ 55 mới;

3. Đường Nguyễn Văn Trỗi-TrầnXuân Độ (đường trục chính Bắc-Nam).

VII. Thị trấn Long Hải

1. Đường trung tâm thị trấn LongHải (đường trục chính),

2. Đường quy hoạch số 4.

VIII. Thị trấn Đất Đỏ

1. Quốc lộ 55 hiện hữu trong đôthị;

2. Tỉnh lộ 52 trong đô thị.

IX. Huyện Côn Đảo

1. Đường Nguyễn Huệ;

2. Đường Lê Hồng Phong;

3. Đường Tôn Đức Thắng;

4. Đường đi Bến Đầm;

5. Đường Nguyễn Đức Thuận

6. Đường Cỏ Ống.

Ghi chú: Quy định này chỉ ápdụng với lô đất mặt tiền các tuyến, trục đường phố chính trong các đô thị nêutrên.