THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1868/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN NGỌC SỰ GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNHVIÊN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về việcchuyển đổi Công ty nhà nước thành công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàtổ chức quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 984/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủvề việc chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam thành côngty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Xét Tờ trình số 6809/TTr-BGTVT ngày 29 tháng 9 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải;Tờ trình số 3397/TTr-BNV ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động, bổ nhiệmông Nguyễn Ngọc Sự, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, giữ chức Chủtịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ,Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Hội đồngThành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệpTàu thủy Việt Nam và ông Nguyễn Ngọc Sự chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐMDN, VPBCS (5);
- Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng