CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 187/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 1991

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triển khai thực hiện kế hoạch quốc gia về môi trường và phát triển bền vững

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Giao cho Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học Nhà nước:

a) Từng bước triển khai thực hiện "Kế hoạch quốc gia về môi trường và phát triển bền vững 1991-2000" do Uỷ ban Khoa học Nhà nước soạn thảo với sự tham gia của một số tổ chức quốc tế và quốc gia.

b) Chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Bộ, ngành, các địa phương xây dựng và thực hiện các kế hoạch về môi trường và phát triển bền vững trong các Bộ, ngành và các địa phương.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao kêu gọi sự đầu tư, trợ giúp của các nước, các tổ chức quốc tế, khu vực, các tổ chức phi Chính phủ của các nước trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch và dự án cụ thể.

Điều 2.

Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước cần định kỳ 6 tháng một lần báo cáo cho Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tình hình thực hiện kế hoạch quốc gia về môi trường và phát triển bền vững ở Trung ương cũng như ở các ngành và các địa phương./.

Đang cập nhật

(Đã ký)

Võ Nguyên Giáp