THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1872/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ DỰ ÁN BỆNH VIỆN TUYẾN HUYỆN VÀO DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC ĐẦUTƯ TỪ NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/2008/QĐ-TTG NGÀY 02THÁNG 4 NĂM 2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướngChính phủ về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh việnđa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếuChính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 – 2010;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế tại tờ trình số 756/TTr-BYT ngày 11 tháng 8năm 2009 về việc bổ sung một số dự án bệnh viện tuyến huyện được đầu tư từnguồn trái phiếu Chính phủ theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 4năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt bổ sungdanh mục các bệnh viện tuyến huyện và phòng khám đa khoa khu vực theo Quyếtđịnh số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việcphê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện vàbệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và cácnguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 – 2010 (Danh mục kèm theo).

Điều 2.Tỷ lệ hỗ trợ từnguồn vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện theo quy định tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ vốnthực hiện Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện vàbệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và cácnguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 – 2010.

Điều 3. Bộ Kế hoạch và Đầutư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân các địaphương xác định lại tổng mức vốn đầu tư từng dự án và tổng nguồn vốn đầu tư củatoàn bộ Đề án. Căn cứ tổng mức vốn được bổ sung cho từng địa phương và tìnhhình thực hiện của các dự án để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền thông báo vốntrái phiếu Chính phủ hàng năm cho các địa phương theo quy định. Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bố trí vốn đầu tư từcân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác (nguồn xổ số kiếnthiết, nguồn huy động hợp pháp khác, …) để bảo đảm đủ vốn thực hiện các dự án.

Điều 4. Việc quản lý, sửdụng và quyết toán vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ngân sách địa phương và các nguồnvốn hợp pháp khác thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 5. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

DANH MỤC

BỔSUNG CÁC DỰ ÁN BỆNH VIỆN TUYẾN HUYỆN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ THEOQUYẾT ĐỊNH SỐ 47/2008/QĐ-TTG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1872/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2009 củaThủ tướng Chính phủ)

Số TT

Tên dự án

Năng lực thiết kế
(giường bệnh đến năm 2010)

Thành phố Hải Phòng

1

Trung tâm y tế quận Dương Kinh

200

Tỉnh Tuyên Quang

2

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Sơn

200

Tỉnh Lai Châu

3

Bệnh viện đa khoa huyện Tân Uyên

100

Tỉnh Sơn La

4

Bệnh viện nông nghiệp Mộc Châu

130

Tỉnh Vĩnh Phúc

5

Bệnh viện đa khoa huyện Sông Lô

100

6

Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên

330

Tỉnh Bắc Ninh

6

Trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh

80

Tỉnh Nghệ An

8

Trung tâm y tế huyện Nghĩa Đàn

80

Tỉnh Quảng Bình

Các Phòng khám đa khoa khu vực

Tỉnh Quảng Nam

9

Trung tâm y tế huyện Nông Sơn

50

Tỉnh Gia Lai

10

Bệnh viện đa khoa huyện Phú Thiện

50

11

Bệnh viện đa khoa huyện Đăk Pơ

50

Tỉnh Đắk Lăk

12

Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ

130

Tỉnh Đồng Tháp

13

Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Ngự

100

14

Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành

150

Tỉnh An Giang

15

Bệnh viện đa khoa huyện Thoại Sơn

120

16

Bệnh viện đa khoa thành phố Long Xuyên

80

Tỉnh Tiền Giang

17

Bệnh viện đa khoa Tân Phú Đông

50

18

Bệnh viện đa khoa thành phố Mỹ Tho

100

Tỉnh Vĩnh Long

19

Bệnh viện đa khoa huyện Bình Tân

100

20

Bệnh viện đa khoa khu vực kết hợp Quân dân y Tân Thành – Bình Minh

30

Tỉnh Kiên Giang

21

Trung tâm y tế huyện U Minh Thượng

60

Tỉnh Bến Tre

22

Bệnh viện đa khoa huyện Mỏ Cày Bắc

150

Tỉnh Sóc Trăng

23

Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành

100

Tỉnh Ninh Thuận

24

Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Nam

50

Tổng cộng