THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THƯ GIỮA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ ĐẠI CÔNG QUỐC LUXEMBOURG VỀ DỰ ÁN “HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN VÀ NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG”
---------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư tại công văn số 6897/BKHĐT-KTĐN ngày 03 tháng 10 năm 2014;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thông qua Dự thảo Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đại công quốc Luxembourg về Dự án “Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang” (VIE/035) do Chính phủ Đại công quốc Luxembourg viện trợ không hoàn lại.

>> Xem thêm:  Hủy việc kết hôn trái pháp luật trong những trường hợp nào ?

Điều 2. Ủy quyền cho lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ ký Nghị định thư trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Luxembourg.
Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành cho việc ký Nghị định thư./.

Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó TTg;
- Các Bộ: KHĐT/TC, NG, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,
các Vụ: TH, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(2).VB
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGHoàng Trung Hải

>> Xem thêm:  Thủ tục làm lại giấy khai sinh cho con với tên khác được không ? Quy định về việc sửa đổi giấy khai sinh ?