THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1886/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an (Tờ trình số 151/BCA (X15) ngày 19 tháng 11năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1731/TTr-BTĐKT ngày 18 tháng 12 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho:

1. Trung tá Nguyễn Xuân Kiên,Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu;

2. Thượng úy Tẩn A Chản, Độitrưởng, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu;

Đã có thành tích trong công tácvà chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổquốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Côngan, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều1 chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng