QUYẾT ĐỊNH SỐ 1859/QĐ-UB NGÀY 21 THÁNG 08 NĂM 2001 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo tổ chức "Tuần lễ Quốc gia về
An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ"

--

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

- Căn cứ Quyết định số 1860/QĐ-UB ngày 21/08/2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức "Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ";

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 391/LĐTBXH ngày 15/07/2001.

QUYẾT ĐỊNHĐiều 1: Thành lập Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo tổ chức "Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ" của thành phố gồm các thành viên có tên sau đây:

Tổ trưởng: Ông Trần Công Thuận, Trưởng ban Thanh tra Kỹ thuật - An toàn - Bảo hộ lao động, Sở Lao động Thương binh và xã hội.

Các tổ phó:

- Ông Nguyễn Hào Quang, Trưởng ban Bảo hộ lao động, Liên đoàn lao động thành phố.

- Ông Phan Tuấn, Trưởng khoa Vệ sinh lao động, Sở Y tế.

- Ông Phạm Gia Dân, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố.

Các tổ viên:

- Ông Bùi Thanh Long, Trưởng Ban biên tập Văn xã, Đài phát thanh và truyền hình thành phố.

- Ông Ngô Văn Nhân, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Sở Văn hoá - Thông tin.

- Ông Đặng Văn Tâng, Phó ban Thanh tra kỹ thuật An toàn - Bảo hộ lao động, Sở Lao động Thương binh và xã hội.

- Ông Phùng Văn Nắm, Phó ban Thanh tra kỹ thuật An toàn - Bảo hộ lao động, Sở Lao động Thương binh và xã hội.

- Ông Tạ Quang Bửu, Phó khoa Vệ sinh lao động, Sở Y tế.

- Ông Đoàn Văn Nhẹ, Phó phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố.

- Ông Giang Hồng Bông, chuyên viên Ban bảo hộ lao động, Liên đoàn lao động thành phố.

Điều 2: Nhiệm vụ của Tổ công tác:

- Giúp Ban chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ ghi trong Quyết định số 1860/QĐ-UB ngày 21/08/2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố.

- Qui chế làm việc và nhiệm vụ của các thành viên Tổ công tác do Ban chỉ đạo quyết định và phân công cụ thể.

Điều 3: Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban chỉ đạo tổ chức "Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ", thủ trưởng các ngành có liên quan, các thành viên có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.T/M. UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNGK/T. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCHBùi Thị Sinh

(Đã ký)