THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1897/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ỨNG TRƯỚC VỐN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6711/BKH-TH ngày 24 tháng 9năm 2010) và ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 11824/BTC-ĐT ngày 06 tháng 9năm 2010); của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 5397/BGTVT-KHĐT ngày 09 tháng8 năm 2010) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6780/BKH-KCHT &ĐT ngày 24 tháng 9 năm 2010); Tài chính (công văn số 13027/BTC-ĐT ngày 28 tháng 9 năm 2010),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

1. Bộ Tài chính ứng 6.467,5 tỷ đồng(sáu ngàn bốn trăm sáu bảy tỷ, năm trăm triệu đồng) dự toán ngân sách nhà nướcnăm 2011 bao gồm: nguồn ngân sách Trung ương 1.980 tỷ đồng và nguồn vốn tráiphiếu Chính phủ 4.487,5 tỷ đồng để bổ sung vốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện mộtsố dự án quan trọng, cấp bách, có khả năng hoàn thành trong năm 2010 theo danhmục và mức vốn ứng cụ thể nêu tại các Phụ lục số I, II, III, IV, V, VI, VII kèmtheo. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo danh mục và mức vốn ứng trước kếhoạch năm 2011 cho các Bộ, ngành và địa phương theo đúng các phụ lục này.

2. Các Bộ, ngành, địa phương đượcứng trước vốn chịu trách nhiệm bố trí, quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, đúngđối tượng và đúng quy định; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tháo gỡ khó khănvướng mắc, đẩy nhanh tiến độ để các công trình, dự án được ứng vốn hoàn thànhtrong năm 2010; định kỳ hàng tháng, báo cáo tình hình thực hiện dự án và tiếnđộ giải ngân gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Điều 2.Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành,địa phương liên quan bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chínhphủ kế hoạch năm 2011 để hoàn thành các khoản ứng trước tại Điều 1 nêu trêntheo đúng quy định.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4.Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,Thủ trưởng cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được ứng vốn chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: KTN, KGVX, NC, ĐP, TKBT, TH;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng


PHỤ LỤC I

DANH MỤC ỨNG TRƯỚC VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂNSÁCH NHÀ NƯỚC KẾ HOẠCH NĂM 2011 CHO CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2010(Ban hành kèm theo Quyết định số 1897/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010của Thủ tướng Chính phủ)

Đơnvị: tỷ đồng

STT

Danh mục công trình, dự án

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí từ khi khởi công đến 31/12/2009

Kế hoạch năm 2010

Nhu cầu ứng trước kế hoạch NSNN năm 2011

Dự kiến ứng trước kế hoạch 2011

Ghi chú

Số quyết định

TMĐT

Trong đó: phần sử dụng NSTW

Tổng số

Trong đó: NSTW

Tổng số

Trong đó: NSTW

TỔNG SỐ

15.755,6

11.151,8

4.997,1

4.953,0

1.475,0

1.541,4

3.563,9

1.770,0

TRUNG ƯƠNG

9,275,2

7.049,8

3.656,4

3.634,5

334,4

415,8

1.010,2

375,0

Bộ Quốc phòng

61,7

61,7

30,0

30,0

16,0

16,0

10,0

10,0

(1)

Trang bị d25CB TKCN Miền Trung

09-10

3190; 31/10/2007

30,9

30,9

15,0

15,0

8,0

8,0

5,0

5,0

(2)

Trang bị d741 CB TKCN Miền Nam

09-10

3196; 31/10/2007

30,9

30,9

15,0

15,0

8,0

8,0

5,0

5,0

Bộ Công an

533,7

533,7

378,0

378,0

97,7

97,7

57,0

30,0

Dự án DA/TKCN C23-07 THCN

2007-2010

533,7

533,7

378,0

378,0

97,7

97,7

57,0

30,0

Bộ Y tế

199,5

199,5

114,5

114,5

16,0

16,0

50,0

40,0

Cải tạo, mở rộng, nâng cấp bệnh viện Hữu nghị

08-10

4067/QĐ ; 31/10/05

199,5

199,5

114,5

114,5

16,0

16,0

50,0

40,0

Ban Quản lý Làng Văn hóa Du lịch các Dân tộc Việt Nam

3.230,0

2.500,0

570,0

570,0

115,0

115,0

260,0

100,0

Dự án Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam:

2000-2015

3.230,0

2.500,0

570,0

570,0

115,0

115,0

260,0

100,0

975/QĐ-TTg ; 540/QĐ-TTg ; 12/5/08; 4568/PCVB-VPCP 01/7/2010; Thanh toán khối lượng hoàn thành kịp khai trương 9/2010

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

91,1

91,1

48,9

48,9

6,6

6,6

21,4

20,0

Đại diện Văn phòng VKSTC tại Thành phố Hồ Chí Minh

2007-2009

118a; 18/1/2009

66,3

66,3

39,2

39,2

1,0

1,0

15,0

14,0

Viện Kiểm sát huyện Bến Cát, Bình Dương

2008-2009

494, 21/8/2009

5,7

5,7

1,5

1,5

2,5

2,5

1,1

1,1

Viện Kiểm sát huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

2009-2010

636, 27/10/2008

6,5

6,5

2,3

2,3

1,0

1,0

1,9

1,9

Viện Kiểm sát huyện Tân Sơn, Phú Thọ

2009-2010

642, 27/10/2008

6,5

6,5

3,0

3,0

0,8

0,8

2,0

2,0

Viện Kiểm sát huyện Sông Cầu, Phú Yên

2008-2009

498, 25/8/2009

6,1

6,1

2,9

2,9

1,3

1,3

1,4

1,0

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

3.173,8

1.778,3

1.063,6

1.123,6

53,4

141,0

426,9

120,0

(1)

Dự án thủy lợi điện Quảng Trị

2003-2010

557/QĐ-TTg , 11/7/2002; 366/QĐ-EVN-HĐQT 18/7/2006

1.841,3

645,7

223,6

100,0

225,1

70,0

106/TB-VPCP ; 28/4/10

(2)

Chương trình cấp điện 5 tỉnh Tây Nguyên

1.332,5

1.132,6

1.063,6

900,0

53,4

41,0

201,8

50,0

106/TB-VPCP ; 28/4/10

- Cấp điện cho các thôn buôn chưa có điện của tỉnh Lâm Đồng

2006-2010

594/QĐ-EVN-HĐQT , 19/7/2007; 579/QĐ-EVN 17/11/2009

210,3

178,8

192,1

161,0

8,4

8,0

9,8

- Cấp điện cho các thôn buôn chưa có điện của tỉnh Kon Tum

2006-2010

650/QĐ-EVN-HĐQT , 31/7/2007; 583/QĐ-EVN 17/11/2009

120,1

102,1

81,1

66,0

9,2

9,1

26,9

- Cấp điện cho các thôn buôn chưa có điện của tỉnh Gia Lai

2006-2010

649/QĐ-EVN-HĐQT , 31/7/2007; 582/QĐ-EVN 17/11/2009

357,2

303,6

283,8

237,3

15,1

10,6

60,8

- Cấp điện cho các thôn buôn chưa có điện của tỉnh Đắk Lắk

2006-2010

648/QĐ-EVN-HĐQT , 31/7/2007; 581/QĐ-EVN 17/11/2009

411,7

350,0

316,0

277,8

13,8

7,6

68,0

- Cấp điện cho các thôn buôn chưa có điện của tỉnh Đắk Nông

2006-2010

647/QĐ-EVN-HĐQT , 31/7/2007; 580/QĐ-EVN 17/11/2009

233,2

198,2

190,5

157,9

6,9

5,7

36,2

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

1.261,5

1.261,5

911,0

911,0

0,0

0,0

74,0

55,0

(1)

Bền vững CSHT đường sắt miền Trung

2000-2010

1484/QĐ-BGTVT ngày 27/5/08

484,5

484,5

406,7

406,7

0,0

0,0

30,0

25,0

2610/VPCP-KTTH ngày 20/4/2010

(2)

Nâng cấp đường sắt Hà Nội – Lạng Sơn

2001-2010

2477/QĐ-BGTVT ngày 13/8/08

641,7

641,7

425,5

425,5

0,0

0,0

20,0

15,0

(3)

Di dời ga Phan Thiết khỏi TP. Phan Thiết

2008-2010

3290/QĐ-BGTVT ngày 06/9/05

135,4

135,4

78,8

78,8

0,0

0,0

24,0

15,0

ĐỊA PHƯƠNG

6.480,4

4.102,0

1.340,7

1.318,5

1.140,7

1.125,7

2.553,7

1.395,0

Hà Giang

175,8

175,8

4,3

4,3

24,6

24,6

108,2

40,0

(1)

Cải tạo nâng cấp đường liên xã Chiến Phố - Thàng Tín

2008-2010

768/QĐ-UBND ngày 20/3/2008

22,0

22,0

1,0

1,0

3,0

3,0

10,0

5,0

(2)

Đường Nghĩa Thuận – Ma Sào Phố, Quản Bạ

2008-2010

4151/QĐ-UBND ngày 05/12/2008

22,1

22,1

5,1

5,1

17,0

8,0

(3)

Đường Sì Lò Phìn, xã Tùng Vài, huyện Quảng Bạ

2010-2011

4678/QĐ-UBND , 11/11/2009

47,4

47,4

4,5

4,5

31,0

10,0

(4)

Đường xã Lùng Tám – Lùng Hóa

2010

3698/QĐ-UBND , 28/9/2009

47,6

47,6

3,5

3,5

27,7

7,0

(5)

Đường ra biên giới từ UBND xã Bát Đại Sơn đi Lao Chải Na Cạn

2008-2010

3710/QĐ-UBND ngày 31/10/2008

36,8

36,8

3,3

3,3

8,5

8,5

22,5

10,0

Lào Cai

1.400,0

0,0

0,0

0,0

438,0

438,0

300,0

250,0

Khu Hành chính mới Cam Đường

2008-2010

44/2008/QĐ-TTg ngày 26/3/08 và 33/QĐ-TTg ngày 02/3/09

1.400,0

438,0

438,0

300,0

250,0

6023/TB-VPCP ; 12/TB-VPCP 22/11/2008; 241/TB-VPCP 05/9/08

Thái Nguyên

76,3

76,3

50,1

50,1

15,0

15,0

26,2

10,0

Đường Quán Vuông -ATK Phú Đình

09-10

2705/QĐ-UBND ngày 31/10/2008

76,3

76,3

50,1

50,1

15,0

15,0

26,2

10,0

1534/PCVB-VPCP của VPCP

Bắc Kạn

177,6

177,6

56,0

56,0

22,5

22,5

70,0

70,0

Đường từ ngã ba Tỉnh ủy đến đường Nguyễn Văn Tố và HTKT

2008-2010

889/QĐ-UBND ngày 28/4/2010

177,6

177,6

56,0

56,0

22,5

22,5

70,0

70,0

3542/VPCP-KTTH , 27/5/2010 của VPCP; 175/TB-VPCP ngày 29/6/2010

Phú Thọ

138,4

138,4

53,0

53,0

18,0

18,0

45,0

40,0

(1)

Đường Quang Húc-Tề Lễ

09-10

1559/QĐ-UB

33,5

33,5

10,0

10,0

3,0

3,0

15,0

15,0

(2)

Đường từ Đền Mẫu đi Ao Giời – Giếng Tiên

2009-2010

806/QĐ-UBND

36,0

36,0

16,0

16,0

5,0

5,0

15,0

10,0

(3)

Nâng cấp cải tạo hệ thống giao thông vùng đồi Hạ Hòa

07-10

2512/QĐ-UBND

69,0

69,0

27,0

27,0

10,0

10,0

15,0

15,0

Bắc Giang

11,5

11,5

6,4

6,4

2,0

2,0

3,0

3,0

Đường vào khu bảo tồn thiên nhiên Khe Rô

09-10

1664/QĐ-TTg

11,5

11,5

6,4

6,4

2,0

2,0

3,0

3,0

Hải Phòng

128,5

128,5

66,9

66,9

10,0

10,0

51,6

36,0

Đường 212 Tiên Lãng

2008-2010

1771/QĐ-UBND

128,5

128,5

66,9

66,9

10,0

10,0

51,6

36,0

Quảng Ninh

170,4

170,4

74,5

74,5

2,5

2,5

77,2

37,0

(1)

Đê Trường Xuân

2009-2010

657/QĐ-UBND 12/3/2009

25,0

25,0

14,5

14,5

0,5

0,5

10,0

7,0

(2)

Đê Biển Hà Dong (Km6+690 đến Km9+915)

2009-2010

3228/QĐ-UBND 07/10/2008

60,1

60,1

10,0

10,0

0,5

0,5

38,0

10,0

(3)

Đê Vành Kiệu II-Hang Son (đoạn Hang Son)

2009-2010

2750/QĐ-UBND 08/09/2008

29,7

29,7

14,5

14,5

1,0

1,0

14,2

10,0

(4)

Đê Đông Yên Hưng

2007-2010

4026/QĐ-UBND 30/10/2007

55,7

55,7

35,5

35,5

0,5

0,5

15,0

10,0

Hà Nam

49,7

49,7

0,0

0,0

6,0

6,0

35,0

20,0

Dự án xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở khu vực bãi sông Hồng đoạn từ K149, 500-K152, 500 huyện Lý Nhân

2009-2010

1037/QĐ-UBND ngày 26/8/2009

49,7

49,7

6,0

6,0

35,0

20,0

Tờ trình 968/TTr-UBND ngày 16/6/2010

Ninh Bình

126,9

126,9

92,5

91,5

18,0

18,0

15,0

10,0

(1)

Kho neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Đáy

2006-10

192/QĐ-UB 02/03/09

105,0

105,0

85,0

85,0

15,0

15,0

5,0

3,0

(2)

Trung tâm phòng chống HIV-AIDS

08-10

316/QĐ ; 02/3/09

21,9

21,9

7,5

6,5

3,0

3,0

10,0

7,0

Sẽ thu hồi trong KH năm 2010 từ CTMTQG Y tế theo đề nghị của Bộ Y tế tại vb số 1409b/BYT-KH-TC ngày 15/3/2010

Thanh Hóa

1.378,5

1.362,1

329,2

307,9

308,9

293,9

711,5

322,0

(1)

Cầu Kim Tân

09-10

469/QĐ ; 27/02/08

54,0

54,0

24,0

24,0

15,0

15,0

20,0

15,0

(2)

Đường giao thông Cẩm Giang – Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy đi xã Lương Trung, huyện Bá Thước

2009-2010

4009/QĐ-UBND ngày 11/11/09

34,8

34,8

4,9

4,9

29,9

24,0

(3)

Đường giao thông liên huyện Như Xuân – Thường Xuân

2009-2010

4063/QĐ-UBND ngày 13/11/2009

33,2

33,2

0,3

0,3

5,0

5,0

27,9

16,0

(4)

Nâng cấp đầu mối và kênh trạm bơm cống Phủ huyện Hà Trung

2010

2984/QĐ ; 29/02/08

33,8

33,8

15,0

15,0

19,0

12,0

(5)

Khu kinh tế Nghi Sơn (Mở rộng đường 513)

T12/08- T6/10

1411/QĐ-UBND ngày 26/5/08

543,5

543,5

151,5

151,5

200,0

200,0

280,0

120,0

2893/UBND-TH ngày 09/6/2010: công trình hoàn thành 2010

(6)

Đê kè tả sông Yên xã Quảng Trung, Quảng Chính, Quảng Thạch huyện Quảng Xương (đoạn từ K2+533 đến K6+350)

2009-2010

2613/QĐ-UBND 07/08/2009

75,7

72,0

0,6

0,0

3,0

0,0

41,2

10,0

(7)

Đê cửa sông mã đoạn từ cuối đê sông Cùng (đầu xóm bến xã Hoàng Phụ) đến K65 đê tả sông Mã (Km2+400 đê Pam 4617) xã Hoàng Phụ

2009-2010

2761/QĐ-UBND 17/8/2009

42,7

40,0

0,3

0,0

2,0

0,0

32,3

10,0

(8)

Tu bổ, khôi phục nâng cấp tuyến đê cửa sông Mã K55+769-K62+676 thuộc xã Hoằng Tân, Hoằng Châu, Hoằng Phong huyện Hoằng Hóa (đoạn từ K55, 769-K58,075)

2009-2010

2612/QĐ-UBND 07/8/2009

50,0

47,5

0,5

0,0

2,0

0,0

38,0

10,0

(9)

Đê, kè cửa sông Mã đoạn từ cảng cá Lạch Hới xã Quảng Tiến đến đầu đê Quảng Cư thị xã Sầm Sơn

2009-2010

1721/QĐ-UBND 13/6/2008

39,5

37,0

0,0

0,0

3,0

0,0

29,2

10,0

(10)

Củng cố bảo vệ và nâng cấp đê biển và đê cửa sông huyện Nga Sơn (đoạn từ K1+362.5 đến K2+362.5)

2009-2010

2235/QĐ-UBND 27/3/2008

70,0

70,0

30,0

30,0

10,0

10,0

24,0

10,0

(11)

Đê kè cửa sông Càn đoạn từ cống Mộng Giường đi xã Nga Thái, Ngân Tân, huyện Nga Sơn (đoạn từ K0-K3)

2009-2010

2130/QĐ-UBND 08/7/2009

60,0

55,0

0,0

0,0

5,0

0,0

44,0

10,0

8169/VPCP-KTTH ; 16/11/2009

(12)

Nâng cấp tuyến hữu sông Yên đoạn từ K7+200-Km16+500 và đê tả thị Long đoạn từ K4+800-K6+500 huyện Nông Cống

2010

229/QĐ-UBND ; 22/1/2010

107,0

107,0

20,0

20,0

40,0

20,0

(13)

Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê Pam 4617 xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc (giai đoạn 1) đoạn K0+0 đến K4+200

2009-2010

4009/QĐ-UBND 11/12/2009

46,1

46,1

0,0

0,0

15,0

15,0

31,0

10,0

(14)

Cảng cá Hòa Lộc – Hậu Lộc

2007-2010

4737/QĐ-UBND ngày 31/12/2009

90,2

90,2

54,0

54,0

4,0

4,0

25,0

20,0

2893/UBND-TH ngày 09/6/2010

(15)

Khu neo đậu tránh trú bão Lạch Bạng

2008-10

3447/QĐ-UB 31/10/08

98,0

98,0

53,0

33,1

20,0

20,0

30,0

25,0

Nghệ An

550,3

550,3

205,3

205,4

24,6

24,6

164,3

94,0

(1)

Kè Sơn Hải

2009-2010

248/QĐ-UBND 22/01/2010

26,6

26,6

16,3

16,4

5,6

5,6

4,8

4,0

(2)

Đê Quỳnh Long-Quỳnh Thuận-Sơn Hải- Quỳnh Thọ

2008-2010

3522/QĐ-UBND 26/9/2006; 3666/QĐ-UBND 25/8/2008

92,0

92,0

43,0

43,0

5,0

5,0

25,0

15,0

(3)

Đê Quỳnh Lộc

2006-2010

1539/QĐ-UBND 14/10/2009

69,2

69,2

37,0

37,0

4,0

4,0

25,0

15,0

(4)

Đê biển Trung-Thịnh-Thành

2008-2010

2005a/QĐ-UBND 09/12/2008

138,0

138,0

37,0

37,0

5,0

5,0

25,0

15,0

(5)

Đê biển bãi ngang Quỳnh Lưu

2008-2010

3781/QĐ-UBND-NN 05/8/2009

158,7

158,7

30,7

30,7

5,0

5,0

60,0

30,0

(6)

Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Lạch Quèn

2008-10

6367/QĐ-UBND ngày 1/12/2009

65,8

65,8

41,3

41,3

0,0

0,0

24,5

15,0

Hà Tĩnh

682,8

681,9

165,9

165,9

127,1

127,1

399,2

284,0

(1)

Đường trục chính từ trung tâm xã Đức Lạng vào thôn Đồng Quang, Tân Quang

2010

3149; 01/11/08

18,9

18,0

3,6

3,6

15,3

10,0

189/TB-VPCP ; 12/7/2010

(2)

Đường biên giới từ Khe Dầu đi Rào Mắc xã Sơn Kim 1

2009-2010

3521, 08/12/08; 324, 11/2/10

25,5

25,5

8,0

8,0

7,0

7,0

10,5

9,0

(3)

Đường Hà Linh – Phương Mỹ

2008-2010

2968; 04/10/08

17,4

17,4

7,0

7,0

5,0

5,0

5,0

5,0

189/TB-VPCP ; 12/7/2010; vb: 3184/UBND-NL1 ngày 17/9/2010

(4)

Đường liên xã Việt Xuyên – Thạch Ngọc

2008-2010

3861/QĐ-UBND , 31/12/2008

17,4

17,4

5,1

5,1

5,0

5,0

5,0

5,0

(5)

Đường Đức Lâm – Đức Thủy đến trung tâm xã Thái Yên

2008-2010

3031/QĐ-UBND , 20/11/2007

20,5

20,5

8,1

8,1

5,0

5,0

7,4

7,0

(6)

Đường vào trung tâm xã Phú Lộc, huyện Can Lộc

2008-2010

2969/QĐ-UBND 24/10/2008

36,3

36,3

11,0

11,0

2,5

2,5

22,0

10,0

(7)

Đường vào trung tâm xã Thượng Lộc

2009-2010

2951/UBND ngày 23/10/2008

19,8

19,8

3,7

3,7

6,0

6,0

11,8

9,0

(8)

Đường giao thông Sơn Lễ - Sơn Tiến, huyện Hương Sơn

2010

1315/QĐ-UBND ngày 11/5/2010

15,0

15,0

1,5

1,5

13,0

10,0

(9)

Kè bờ sông Ngàn Phố

2009-2010

1459/QĐ-UBND

14,9

14,9

5,0

5,0

9,9

9,5

189/TB-VPCP ; 12/7/2010; vb: 3184/UBND-NL1 ngày 17/9/2010

(10)

Kè bờ sông Ngàn sâu đoạn qua xã Đức Lạc – Đức Hòa, huyện Đức Thọ

2010

1603/QĐ ; 14/4/10

19,5

19,5

1,0

1,0

15,0

14,5

(11)

Hồ thượng nguồn sông Trí

06-10

2488/QĐ , 08/9/08

190,8

190,8

115,0

115,0

50,0

50,0

75,0

50,0

(12)

Đê Cầu Phủ đến Cầu Nủi, Thành phố Hà Tĩnh

2010

Số 3399 ngày 28/10/2009

67,1

67,1

0,0

0,0

3,0

3,0

40,0

30,0

(13)

Củng cố nâng cấp đê tả Nghèn đoạn qua xã Tùng Lộc (K7+517 đến K5+700)

2008-2010

3471/QĐ-UBND 04/11/2009

29,7

29,7

0,0

0,0

17,0

17,0

12,7

10,0

(14)

Củng cố nâng cấp đê tả Nghèn từ K3+517 đến K5+700

2009-2010

663/QĐ-UBND 18/3/2009

21,7

21,7

0,0

0,0

5,0

5,0

16,7

15,0

(15)

Đê Kỳ Thọ, Kỳ Anh (đoạn xung yếu từ K0-K3+648,5)

2010

Số 59 ngày 8/3/2010

55,8

55,8

0,0

0,0

5,0

5,0

50,0

25,0

(16)

Tu bổ, nâng cấp đê biển, đê cửa sông xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên (Km3+00 đến Km6+630)

2009-2010

454, 24/2/2009

65,3

65,3

3,0

3,0

7,5

7,5

50,0

30,0

(17)

Đê cửa sông Phúc-Long-Nhượng kéo dài nối với đê biển Cẩm Nhượng

10-11

2790/QĐ ; 18/3/09

47,2

47,2

3,0

3,0

40,0

35,0

Quảng Trị

99,1

99,1

60,4

60,4

22,0

22,0

33,7

23,0

(1)

Rà phá bom mìn tỉnh Quảng Trị (đợt 1)

2008-2010

1991/QĐ-UB 14/9/07

92,5

92,5

60,4

60,4

22,0

22,0

28,7

20,0

48/TB-VPCP ; 12/2/2010

(2)

Đường tránh Nhà thờ La Vang

2524/QĐ-UB 7/12/09

6,6

6,6

1,0

1,0

5,0

3,0

Quảng Nam

44,0

44,0

35,0

35,0

0,0

0,0

8,7

8,0

Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Vụng Hồng Triều

2008-10

3560/QĐ-UBND ngày 31/10/2008

44,0

44,0

35,0

35,0

0,0

0,0

8,7

8,0

Bình Định

18,3

18,0

2,4

2,4

5,0

5,0

10,0

10,0

Cầu Phong Thạnh

2009-2010

1120/QĐ-CTUBND

18,3

18,0

2,4

2,4

5,0

5,0

10,0

10,0

Khánh Hòa

1.045,8

85,1

104,8

104,8

64,0

64,0

372,2

65,0

(1)

Dự án Đường Tỉnh lộ 5

2008-2010

1170/QĐ-UBND ; 7/6/2005

85,1

85,1

48,9

48,9

14,0

14,0

22,2

15,0

(2)

Khu Kinh tế Vân Phong

960,7

-

55,9

55,9

50,0

50,0

350,0

50,0

356/TB-VPCP ; 21/12/09

- Dự án đường vào nhà máy đóng tàu STX

2009-2010

1785/QĐ-UBND ngày 16/7/2008

236,7

55,9

55,9

20,0

20,0

100,0

10,0

- Đền bù, GPMB, hạ tầng Khu TĐC Vĩnh Yên (Gđ1)

2008-2010

2370/QĐ-UBND ngày 26/12/2007

124,0

50,0

20,0

- Bồi thường hỗ trợ hạ tầng TĐC khu TĐC Xóm Quán

2009-2010

788/QĐ-UBND ngày 14/4/2003

300,0

100,0

10,0

- Bồi thường hỗ trợ hạ tầng TĐC khu TĐC Ninh Thủy

2009-2010

995/QĐ-UBND ngày 18/4/2003

300,0

100,0

10,0

Đắk Lắk

138,0

138,0

34,0

34,0

24,0

24,0

63,0

43,0

(1)

Đường liên tỉnh Đăk Lăk – Phú Yên

2007-2010

426/QĐ-UBND 25/2/09

97,0

97,0

25,0

25,0

15,0

15,0

40,0

23,0

(2)

Nâng cấp, mở rộng đường vào nhà ga hàng không Buôn Ma Thuột

2008-2010

2642/QĐ-UBND 09/10/08

41,0

41,0

9,0

9,0

9,0

9,0

23,0

20,0

Ninh Thuận

68,4

68,4

0,0

0,0

8,5

8,5

59,9

30,0

(1)

Đê bảo vệ bờ biển thôn Phú Thọ

2010

3610/QĐ-UBND 07/9/2009

34,4

34,4

0,0

0,0

3,1

3,1

31,3

15,0

(2)

Đoạn đê phường Đông Hải thuộc tuyến đê thành phố Phan Rang – Tháp Chàm

2010

168/QĐ-UBND 22/01/2008

34,0

34,0

0,0

0,0

5,4

5,4

28,6

15,0

PHỤ LỤC II

DANH MỤC ỨNG TRƯỚC KẾ HOẠCH NĂM 2011 VỐN ĐỐI ỨNG CÁCDỰ ÁN ODA HOÀN THÀNH NĂM 2010(Ban hành kèm theo Quyết định số 1897/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010của Thủ tướng Chính phủ)

Đơnvị: tỷ đồng

TT

Danh mục công trình, dự án

Nhà tài trợ

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Tổng mức đầu tư hoặc Tổng dự toán được duyệt

Ước khối lượng thực hiện từ khởi công đến hết 31/12/2009

KH 2010

Dự kiến ứng trước kế hoạch 2011

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

TỔNG SỐ

4.785,80

2.558,32

583,65

1.870,08

469,70

210,00

A

TRUNG ƯƠNG

300,00

30,00

30,00

0,00

26,70

20,00

Bộ Y tế

300,00

30,00

30,00

0,00

26,70

20,00

Viện Tim mạch Việt Nam

Áo

Hà Nội

2008-2010

300,00

30,00

30,00

26,70

20,00

3926/QĐ ; 5/10/2006

B

ĐỊA PHƯƠNG

4.485,80

2.528,32

553,65

1.870,08

443,00

190,00

LẠNG SƠN

109,45

18,73

3,33

15,40

8,00

5,00

1

Thiết bị trường Dạy nghề

Đức

Thành phố

2007-2010

29,75

18,73

3,33

15,40

2

Thiết bị bệnh viện đa khoa

JICA

Thành phố

2007-2010

79,70

3

Các dự án JICA (Chương trình V)

JICA

Các huyện

2007-2010

LÀO CAI

86,00

85,50

13,40

72,10

32,00

15,00

1

Chương trình nước sạch nông thôn

Italia

Các huyện

2004-2009

12,10

12,10

4,90

7,20

-

Dự án cấp nước 3 xã: Trì Quang, Bản Phiệt, Phong Hải huyện Bảo Thắng

Bảo Thắng

Cấp xã

6,20

6,20

2,70

3,50

-

Dự án cấp nước 4 xã: Làng Giàng, Minh Lương, Hòa Mạc, TT Khánh Yên huyện Văn Bàn

Văn Bàn

Cấp xã

5,90

5,90

2,20

3,70

2

Cải tạo nâng cấp đường Bắc Ngầm – Bắc Hà (Chương trình V)

JICA

Bắc Hà

Cấp V MN

2007-2010

39,00

38,50

2,00

36,50

3

Nâng cấp trang thiết bị Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai

Đức

TP Lào Cai

300 giường

2004-2010

34,90

34,90

6,50

28,40

BẮC KẠN

155,53

33,59

3,54

30,05

40,00

15,00

1

Các dự án JICA (tài khóa V)

JICA

Các huyện

2007-2010

2

Trường dạy nghề tỉnh

Luxămbua

Thị xã Bắc Kạn

2008-2010

70,16

33,59

3,54

30,05

3

Bệnh viện huyện Chợ Đồn

Thụy Sỹ

Chợ Đồn

2008-2010

66,52

4

Dự án cấp và thoát nước thị trấn Yến Lạc

Phần Lan

Yên Lạc

800M3/ ngày đêm

2009-2010

18,85

PHÚ THỌ

3,94

3,94

0,00

0,00

8,00

5,00

1

Các dự án JICA (tài khóa V)

JICA

Các huyện

2007-2010

2

DA CLB sinh kế cộng đồng nhằm hỗ trợ XĐGN và quản lý cộng đồng

Pháp

Các huyện

3,94

3,94

LAI CHÂU

367,05

63,50

24,50

39,00

15,00

10,00

1

Các dự án JICA (tài khóa V)

JICA

Các huyện

2007-2010

2

Phát triển hệ thống thủy lợi quy mô nhỏ cho các xã nghèo

OPEC

Các huyện

2008-2010

Thủy lợi Nậm Ma Nọi

OPEC

Mường Tè

60Ha

2008-2010

4,50

1,50

0,50

1,00

Thủy lợi Tả Páo Hồ

OPEC

Phong Thổ

300Ha

2008-2010

39,90

4,00

1,00

3,00

3

Thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tỉnh

Hàn Quốc

Thị xã Lai Châu

300 giường

2009-2010

178,00

23,00

3,00

20,00

4

Hệ thống cấp nước thị xã Lai Châu

Na Uy

Thị xã Lai Châu

8000m3/ ngày đêm

2008-2010

144,65

35,00

20,00

15,00

HÀ NAM

205,60

58,00

13,00

45,00

15,00

8,00

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Phủ Lý

Bỉ

Phủ Lý

2007-2010

205,60

58,00

13,00

45,00

NAM ĐỊNH

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

10,00

1

Sửa chữa, nâng cấp tuyến 1 đê biển huyện Giao Thủy

ADB3

2007-2010

2

Sửa chữa, nâng cấp tuyến 1 đê biển huyện Hải Hậu

ADB

Hải hậu

2007-2010

NINH BÌNH

129,45

112,59

26,87

85,72

15,00

7,00

Sửa chữa Hồ Yên Đồng

AFD, ADB

Yên Mô

Tưới 1250 ha

2006-2010

129,45

112,59

26,87

85,72

THANH HÓA

155,16

92,64

13,90

78,74

45,00

5,00

1

Dự án cải thiện môi trường đô thị miền Trung Thành phố Thanh Hóa

ADB và AFD

TP Thanh Hóa

2008-2010

155,16

92,64

13,90

78,74

HÀ TĨNH

392,49

61,87

330,62

35,00

15,00

1

Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Kim Sơn

WB

41,80

3,39

38,41

2

Cải thiện môi trường đô thị Miền Trung

ADB

Thành phố

2004-2010

137,59

27,04

110,55

3

Các dự án JICA (Tài khóa V)

JICA

Các huyện

2007-2010

4

Phát triển Bệnh viện đa khoa tỉnh

JICA

Thành phố

2008-2010

108,42

9,84

98,58

5

Chương trình đào tạo nghề Việt Đức

CHLB Đức

Thành phố

2008-2010

15,07

4,46

10,61

6

Phát triển hệ thống thủy lợi quy mô nhỏ các xã nghèo (ISDP).

OPEC

Các huyện

2008-2010

86,81

14,34

72,47

7

Cấp nước Thành phố Hà Tĩnh (giai đoạn II)

WB

Thành phố

2008-2010

1,30

1,30

8

Thoát nước Thị xã Hồng Lĩnh

Na Uy

Hồng Lĩnh

2008-2010

1,50

1,50

THỪA THIÊN HUẾ

951,03

550,37

44,41

505,92

21,00

15,00

1

Bệnh viện đa khoa Thừa Thiên Huế

Hàn Quốc

Phong Điền

2007-2010

617,88

197,00

7,00

190,00

2

Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế

Phần Lan

3 huyện

2004-2010

236,25

37,86

2,60

35,26

3

Phát triển nông thôn huyện Quảng Điền

Luxamburg

Quảng Điền

2007-2010

96,90

37,38

5,42

31,96

4

Cải thiện môi trường đô thị Lăng Cô

ADB

Phú Lộc

2004-2010

210,53

27,90

182,60

5

Cải thiện môi trường nước thành phố Huế

JICA

Thành phố

2007-2010

67,60

1,50

66,10

QUẢNG NAM

286,50

263,02

67,95

195,07

30,00

10,00

1

Dự án xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường TP Hội An

Pháp

TP Hội An

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý rác, nước thải

2006-2010

286,50

263,02

67,95

195,07

2

Các dự án vốn JICA (tài khóa V)

Nhật Bản

Các huyện

2007-2010

QUẢNG NGÃI

331,10

110,90

20,90

90,00

29,00

10,00

1

Cải thiện Môi trường đô thị miền Trung (ADB)

ADB

Thành phố

2004-2010

239,50

110,00

20,00

90,00

2

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc

Hàn Quốc

Thành phố

2005-2010

91,60

0,90

0,90

3

Các dự án vốn JICA (tài khóa V)

Nhật Bản

Các huyện

2007-2010

BÌNH ĐỊNH

37,30

22,55

2,70

19,85

30,00

5,00

1

Dự án tu bổ phục hồi tháp Cánh Tiên

Đức

An Nhơn

2005-2010

9,30

2,17

1,10

1,07

2

Dự án Thủy lợi huyện Phù Mỹ

Bỉ

Phù Mỹ

2000-2010

28,00

20,39

1,60

18,79

NINH THUẬN

968,30

427,00

164,30

262,70

40,00

20,00

1

Hệ thống thủy lợi vừa và nhỏ vay vốn AFD

AFD

Các huyện

5 hồ

2007-2010

381,10

295,20

100,20

195,00

2

Hồ Lanh Ra – Viện trợ Vương quốc Bỉ

Bỉ

Ninh Phước

9,3 triệu m3

2008-2009

165,70

105,80

53,80

52,00

3

Dự án phát triển đô thị vừa và nhỏ Khu vực miền trung – ADB

ADB

Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm

Thoát nước Tháp Chàm, cấp nước Cà Ná

2007-2010

399,00

2,50

2,50

4

Hồ chứa nước Tà Ranh – Vốn JICA

JICA

Ninh Phước

Dung tích 1,1 triệu m3

2007-2009

22,50

23,50

10,30

13,20

ĐẮK LẮK

293,19

75,51

50,00

25,51

25,00

10,00

1

Dự án Xây dựng hệ thống thủy lợi

KUWAIT

Toàn tỉnh

2007-2009

293,19

75,51

50,00

25,51

2

Các dự án JICA (tài khóa V)

JICA

Các huyện

2007-2010

LÂM ĐỒNG

183,12

100,62

0,00

0,00

5,00

5,00

1

Hệ thống thoát nước TP Đà Lạt

2001-2010

118,66

100,62

2

Dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng

WB

Các huyện

2002-2009

64,46

SÓC TRĂNG

223,09

117,38

42,99

74,40

35,00

20,00

1

Dự án thoát nước và xử lý nước thải TPST

CHLB Đức

TPST

320 ha

2006-2009

129,95

107,38

32,99

74,40

2

DA Đường Tỉnh 04 tỉnh Sóc Trăng thuộc Hợp phần C, DA Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ĐBSCL (Dự án WB5)

WB5

Mỹ Xuyên

320 ha

2009-2010

93,14

10,00

10,00

PHỤ LỤC III

DANH MỤC ỨNG TRƯỚC VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ KẾ HOẠCHNĂM 2011 CHO CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG HOÀN THÀNH NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1897/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm2010 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơnvị: Tỷ đồng

TT

Tên công trình, dự án

Địa điểm XD

Năng lực thiết kế

Thời gian KC HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch năm 2010

Lũy kế vốn đã bố trí từ khi KC đến hết năm 2010

Nhu cầu ứng trước

Dự kiến ứng trước KH 2011

Dự kiến năm hoàn thành

Ghi chú

Số quyết định

TMĐT

Trong đó: phần sử dụng TPCP

Tổng số

Trong đó: TPCP

Tổng số

Trong đó: TPCP

TỔNG SỐ

7.446

7.322

950

947

3.704

3.644

3.353

1.475

Hà Giang

893,0

850,2

123,0

120,0

378,6

337,5

387,4

290,0

1

Mở mới đường Km 10 (BQ-YB) xã Tân Trịnh đi xã Xuân Minh (đoạn: Km 0 - Km 21+625)

Huyện Quang Bình

21,6 km

2007-2009

1126/QĐ-UB 02/6/2005; 181/QĐ-UBND 21/01/2009

74

70

10

10

54

52

20

18

2010

22/TB-VPCP , 28/1/2010

2

Đường đến trung tâm xã Lũng Chinh, xã Nậm Ban

Huyện Mèo Vạc

15,7 km

2009-2010

1842/QĐ-UBND ngày 11/6/2008

86

86

4

4

14

14

59

45

2010

3

Nâng cấp, cải tạo và rải nhựa đường Xuân Giang - Nà Khương huyện Q.Bình

Huyện Quang Bình

15,43 km

2009-2010

3607/QĐ-UBND 29/12/2006; 2619/QĐ-UBND 12/8/2008

62

61

5

5

15

15

20

16

2010

4

Đường Niêm Tòng - Khâu Vai

Huyện Mèo Vạc

17 km

2009-2010

số 338/QĐ-UBND 19/2/2009

88

85

20

20

33

30

50

40

2010

5

Đường Tùng Vài - Cao Mã Pờ

Huyện Quản Bạ

8,7 km

2009-2010

1294/QĐ-UBND ngày 29/4/2008; 2669/QĐ-UBND 3/8/2009

54

43

13

10

37

30

14

12

2010

6

CTNC đường Đông Thành - Vĩnh Hảo - Tiên Kiều

Huyện Bắc Quang

23,8 km

2009-2010

2239/QĐ-UBND ngày 15/7/2008

83

83

20

20

37

37

46

38

2010

7

Nâng cấp đường từ Km 55 (Bắc Quang - Xín Mần) đi xã Bản Nhùng

Huyện HSP

13,2 km

2009-2010

3606/QĐ-UBND 29/12/2006; 2618/QĐ-UBND 12/8/2008

78

74

18

18

33

29

45

35

2010

8

Đường từ thị trấn Vinh Quang đến xã Tràng Tín và xã Thèn Chu Phìn

Huyện HSP

28,2 km

2007-2009

1522/QĐ-UB , 22/5/2007; 1722/QĐ-UB 4/6/2008; 1267/QĐ-UBND 11/5/2009

130

121

9

9

85

75

9

6

2010

9

Đường từ xã Ngọc Linh đi xã Ngọc Minh - Bạch Ngọc

Huyện Vị Xuyên

22,455 km

2008-2009

215/QĐ-UBND 17/01/2008

129

118

9

9

37

25

69

40

2010

10

Đường Vinh Quang đi UBND xã Bản Luốc

Hoàng Su Phì

8,9 km

2008-2010

4660/QĐ-UBND ngày 10/11/2009

109

109

15

15

35

31

56

40

2010

Lào Cai

171,4

171,4

35,0

35,0

65,0

65,0

86,0

70,0

Đường Ngòi Phát - A Mú Sung

Huyện Bát Sát

2009-2010

3170; 27/10/08

171

171

35

35

65

65

86

70

2010

Phú Thọ

692,6

692,6

138,5

138,5

426,5

421,5

211,0

130,0

1

Đường ô tô đến xã Tân Sơn, huyện Tân Sơn

Tân Sơn

17,43km, cấp 5 MN

2008-2010

1946/QĐ-UBND , 6/8/2007; 1428/QĐ-UBND 10/6/2009

145

145

30

30

45

45

50

40

2010

2

Đường ô tô đến xã Đồng Sơn, huyện Tân Sơn

Tân Sơn

16,85km, cấp 5 MN

2008-2010

1947/QĐ-UBND , 6/8/2007; 1483/QĐ-UBND 10/6/2009

74

74

20

20

45

45

3

3

2010

3

Khắc phục các tuyến đường trong thị trấn Hạ Hòa bị hư hỏng do thi công cầu Hạ Hòa

Hạ Hòa

2009-2010

Số 738/QĐ-UBND ngày 26/3/2009

78,5

78,5

45

45

60

60

18

13

2010

4

Đường nối Quốc lộ 32C với QL 70 và xây mới cầu Hà Hòa

Hạ Hòa

07-10

3985/QĐ-UBND

395

395

44

44

276,5

271,5

140

74

2010

1045/UBND-KT1 , 6/4/2010

Hà Nam

284,0

284,0

41,0

41,0

125,5

125,5

144,5

120,0

1

Đường đến Trung tâm các xã huyện Thanh Liêm

Thanh Liêm

2007-2009

1303 ngày 14/12/2006

83

83

16

16

31

31

50

40

2010

136/TB-VPCP , 24/5/2010

2

Đường đến Trung tâm các xã huyện Bình Lục

Bình Lục

2007-2009

1259 ngày 7/12/2006

141

141

16

16

77

77

64

55

2010

3

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Công Xá - Vĩnh Trụ

Lý Nhân

2007-2009

46/QĐ , 8/4/2009; 1105/QĐ-UB ngày 1/4/2010

60

60

9

9

18

18

30

25

2010

Ninh Bình

1.323,2

1.323,2

185,5

185,5

319,5

319,5

933,4

120,0

1

Đường ô tô 3 xã miền núi Yên Đồng - Yên Thái - Yên Thành, Yên Mô

Yên Mô

17,42 km

2007-2010

2052/QĐ-UB 07/11/2008

159

159

20

20

120

120

39

30

2010

2

Đường cứu hộ, cứu nạn, PT KT và đảm bảo AN-QP vùng biển Bình Sơn - Lai Thành

Kim Sơn

21km

2007-2010

1268/QĐ-UB 27/6/2008

939

939

50

50

70

70

800

30

2010

3

Đường giao thông đến trung tâm các xã huyện Kim Sơn

Kim Sơn

52,4km

2007-2008

2860/QĐ-UB 21/12/2006

107

107

50

50

57

57

50

30

2010

4

Dự án giao thông các xã miền núi Yên Thành, Yên Hòa, Yên Thắng, Yên Mô

Yên Mô

17,18 km

2008-2010

211/QĐ-UB 04/3/2009

117

117

66

66

73

73

44

30

2010

Thanh Hóa

2.309,9

2.295,9

138,8

138,8

1.272,5

1.258,5

891,1

370,0

1

Dự án tuyến nối các huyện tây Thanh Hóa (GĐI)

Quan Hóa, Mường Lát, Quan Sơn, Lang Chánh, Thường Xuân

184 km tuyến chính; 228 tuyến ngang

2007-2010

1750/QĐ-BGT ngày 18/5/2005 và điều chỉnh 3466/QĐ-UBND ngày 06/10/2009

2.103

2.103

100

100

1.178

1.178

800

300

2010

2

Đường Ngã ba Bù Đồn - Xuân Lẹ (Xã Xuân Lẹ - Huyện Thường Xuân)

Thường Xuân

3,1 km

12/07-6/09

814/QĐ-CT ngày 24/3/05

14

14

4

4

8

8

2

2

2010

3

Đường Ngã ba Điền Lư - Lương Ngoại - Lương Trung - Lương Nội - Cẩm Quý

Bá Thước, Cẩm Thủy

23 km

2007-2009

1319/QĐ-UBND ngày 4/5/09

33

33

2

2

23

23

9

8

2010

4

Tuyến đường trục trung tâm khu Trung tâm hành chính - Đô thị trung tâm vùng miền núi phía Tây

Ngọc lặc

14,4 km

2008-2010

3228/QĐ-UBND ngày 8/11/06

160

146

33

33

63

49

80

60

2010

Hà Tĩnh

82,1

82,1

30,0

30,0

48,0

48,0

34,1

30,0

Đường vào trung tâm xã Kỳ Lạc

Kỳ Anh

9,6km

2009-2010

1508/QĐ-UBND , 26/5/2009

82,1

82,1

30,0

30,0

48,0

48,0

34,1

30,0

2010

Đắk Lắk

495,8

484,6

122,0

122,0

286,0

286,0

196,0

135,0

1

Đường đến trung tâm xã Ea Kuếh, huyện Cư Mgar

Cư M’gar

31,803 km

2007-2010

292/QĐ-UBND 27/01/2010

93

87

10

10

61

61

25

20

2010

61/TB-VPCP 8/3/2010

2

Đường GT đến trung tâm xã Ia Rvê, huyện Ea Sup

Ea Sup

27,739 km

2007-2010

235/QĐ-UBND 26/01/2010

74

69

20

20

62

62

6

5

2010

3

Xã Ea Tân, huyện Krung Năng

Kr Năng

16 km

2009-2010

1978/QĐ-UBND 16/7/06

28

28

12

12

17

17

10

10

2010

4

Đường giao thông đến trung tâm xã Băng Adrênh H.Krông Ana

Kr Ana

14,3 km

2009-2010

3196/QĐ-UBND 12/11/09

73

73

5

5

11

11

62

40

2010

5

Đường vành đai phía Tây TP. Buôn Ma Thuột

TP. Buôn Ma Thuột

15,4 km

2009-2010

1931/QĐ-UBND 16/8/07

228

228

75

75

135

135

93

60

2010

Phú Yên

1.086

1.029

126

126

696

696

450

200

1

Cầu Hùng Vương (giai đoạn 1)

TP. Tuy Hòa

2006-2010

456/QĐ-UB , 911/QĐ-UBND 2166/QĐ-UBND

477,48

477,48

63,00

63,00

326,00

326,00

200,00

100,00

2010

186/TB-VPCP ngày 3/8/2008; 8041/VPCP-ĐP ngày 2/11/2008

2

Dự án trục phía Tây tỉnh Phú Yên

Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh

2005-2010

4550/QĐ-UB ngày 31/12/2004 và 576/QĐ-UBND ngày 2/4/2008

608,18

552,00

63,00

63,00

370,00

370,00

250,00

100,00

2010

Long An

108,7

108,7

10,3

10,3

86,6

86,6

19,0

10,0

1

Tuyến Bình Hòa Đông - Bình Thạnh

01 xã: Bình Thạnh

10km + 11 cầu

2006-2009

4710/QĐ-UBND ngày 01/12/2005

37

37

3

3

27,80

27,8

9

5

2010

2

Tuyến Vàm Thủ - Bình Hòa Tây

03 xã: Thạnh Phú, Thạnh Phước, Thuận Nghĩa Hòa

22 cầu + 2 km đường

2005-2009

nt

72

72

8

8

58,80

58,8

10

5

2010

PHỤ LỤC IV

DANH MỤC ỨNG TRƯỚC VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ KẾ HOẠCH2011 CÁC DỰ ÁN ĐÊ, KÈ, THỦY LỢI HOÀN THÀNH 2010 CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 1897/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010của Thủ tướng Chính phủ)

Đơnvị: Tỷ đồng

TT

Danh mục công trình, dự án

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch năm 2010

Lũy kế vốn đã bố trí từ khi khởi công đến kế hoạch năm 2010

Nhu cầu ứng trước kế hoạch TPCP năm 2011 của các địa phương

Dự kiến ứng trước KH 2011

Ghi chú

Số quyết định

TMĐT

Trong đó: phần sử dụng TPCP

Tổng số

Trong đó: TPCP

Tổng số

Trong đó: TPCP

TỔNG SỐ

7.428

7.325

817

817

2.785

2.503

3.921

1.640

Lào Cai

322,5

322,5

83,0

83,0

173,4

173,4