THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phê duyệt Danh mục dự án phát triển thương mại

vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ đến năm 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 20 tháng 01 năm 2003 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 14/2003/CT-TTg ngày 05 tháng 06 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh - quốc phòng vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001 - 2010;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng đồng bằng sông Cửu Long,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục dự án phát triển thương mại vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ đến năm 2010 nhằm định hướng cho các địa phương hình thành hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại hợp lý, có hiệu quả (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng đồng bằng sông Cửu Long, căn cứ Danh mục dự án, lập báo cáo khả thi từng dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và cân đối các nguồn vốn để thực hiện. Đối với những dự án đã lập báo cáo khả thi, cần chỉ đạo các ngành, các cấp liên quan rà soát lại từng hạng mục của dự án để có sự điều chỉnh phù hợp.

2. Các Bộ, cơ quan Trung ương, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn, phối hợp và tạo điều kiện cho các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long triển khai các dự án theo Danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Đối với các dự án phát triển thương mại đủ điều kiện được Trung ương hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với Bộ Tài chính xem xét, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương, trên cơ sở đó bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của địa phương theo đúng quy định tại khoản b Điều 29 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

4. Trong quá trình thực hiện, Uỷ ban nhân dân các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tên gọi các dự án cho phù hợp với Quyết định số 1371/QĐ-BTM ngày 24 tháng 09 năm 2004 của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế Trung tâm thương mại và Siêu thị; Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Danh mục dự án cho phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng đồng bằng sông Cửu Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Vũ Khoan