BỘ Y TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế làm việc của Bộ Y tế

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 337/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mẫu của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Bộ Y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và bãi bỏ Quyết định số 4224/2003/QĐ-BYT ngày 11/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế làm việc của Cơ quan Bộ Y tế.

Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế ban hành Quy chế làm việc của đơn vị phù hợp với Quy chế này.

Điều 3. Bộ trưởng, Thứ trưởng, Lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức của các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của Bộ Y tế./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Triệu