ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 10 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt mức giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường;

Xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 2779/CT-QLĐ ngày 02/10/2012 về việc phê duyệt tiền thuê đất được giảm theo Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cho 14 đơn vị với tổng số tiền 4.767.390.000 (Bốn tỷ, bảy trăm sáu mươi bảy triệu, ba trăm chín mươi nghìn đồng) theo biểu chi tiết đính kèm.

Điều 2. Cục Thuế tỉnh căn cứ quy định hiện hành của nhà nước và Điều 1 Quyết định này, thực hiện việc giảm tiền thuê đất cho các doanh nghiệp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; các doanh nghiệp có tên tại Điều 1 và thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Thơi