THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1902/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾHOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội khoá XIII: số 32/2012/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2012 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;số 33/2012/QH13 ngày 15 tháng 11 năm 2012 về phân bổ ngân sách trung ương năm2013;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chínhphủ, cơ quan khác ở Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch vốn đầu tư pháttriển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013 và danh mục dự án sử dụng vốn đầu tưphát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2013 theo các phụ lục đính kèm, baogồm cả thu hồi các khoản vốn ứng trước kế hoạch.

Điều 2.

1. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết địnhgiao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trungương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013:

a) Tổng mức vốn bù lãi suất tín dụng đầu tư và tíndụng chính sách; chi bổ sung dự trữ nhà nước; cho vay chính sách; các chươngtrình mục tiêu quốc gia; Chương trình Biển Đông - Hải đảo.

b) Giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nướctổng số vốn: chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án phân theo từng ngành, lĩnh vực,đầu tư theo từng mục tiêu nhiệm vụ và mức vốn từng dự án cụ thể.

c) Giao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtổng số vốn bổ sung có mục tiêu theo từng chương trình và mức vốn từng dự án cụthể. Riêng các dự án thuộc các chương trình: Tái định cư thủy điện Hòa Bình,Tuyên Quang, Sơn La; Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt -Trung (Quyết định số 120/2003/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2003), Việt Nam - Làovà Việt Nam - Campuchia (Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm2007):

- Các dự án có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trởlên: Giao danh mục dự án và mức vốn từng dự án.

- Các dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng:Giao số lượng dự án và tổng số vốn theo đề nghị của địa phương.

d) Số vốn thu hồi các khoản vốn ứng trước của từngdự án theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính:

a) Hướng dẫn và bổ sung kinh phí phát sinh thêm dochênh lệch tỷ giá thực tế với tỷ giá tính dự toán ngân sách nhà nước năm 2013của các dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở của các cơ quan của ViệtNam ở nước ngoài.

b) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư huy độngnguồn vốn ODA để hoàn trả số vốn ứng trước các khoản vốn đối ứng các dự án ODAcủa các Bộ, ngành và địa phương tại Quyết định số 1219/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng trước vốn ngân sách nhà nước vàvốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 theo số giải ngân đến hết ngày 31tháng 01 năm 2013. Riêng tỉnh Đồng Nai và thành phố Hải Phòng thu hồi từ nguồncân đối ngân sách địa phương kế hoạch 2013.

Điều 3.

Căn cứ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngânsách nhà nước và danh mục, mức vốn các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ươngnăm 2013 được giao tại Quyết định này và Quyết định giao kế hoạch đầu tư pháttriển nguồn vốn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạchvà Đầu tư, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ởTrung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương:

1. Phân bổ vốn bù lãi suất tín dụng đầu tư và tíndụng chính sách; chi bổ sung dự trữ nhà nước; cho vay chính sách quy định tạiĐiểm a Khoản 1 Điều 2 Quyết định này gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tàichính trước ngày 10 tháng 01 năm 2013.

2. Thông báo cho các đơn vị danh mục và mức vốntừng dự án quy định tại Điểm b, c Khoản 1 Điều 2 Quyết định này gửi báo cáo BộKế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 10 tháng 01 năm 2013.

3. Hoàn trả các khoản vốn ứng trước theo quy địnhtại Điểm d Khoản 1 Điều 2 Quyết định này theo kết quả giải ngân của từng dự ánđến hết thời gian quy định.

4. Định kỳ hàng quý gửi báo cáo tình hình thực hiệnvà giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2013về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Điều 4.

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì kiểm tra, giám sát tình hình thực hiệnvốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước, bao gồm các nguồn vốn ngân sáchnhà nước của các Bộ, ngành, vốn cân đối ngân sách địa phương và vốn bổ sung cómục tiêu của ngân sách trung ương cho địa phương và các nguồn vốn có tính chấtngân sách khác.

b) Định kỳ hàng quý báo cáo Chính phủ tình hìnhthực hiện vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước.

2. Bộ Tài chính định kỳ hàng quý báo cáo Chính phủtình hình giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 6.Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,quan khácở Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốccác tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, Chủ tịch Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sáchnhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc CP;
- VP Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Đoàn đại biểu Quốc hội của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng