ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1904/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ MUỐI HẠT TRẮNG, CÔNG TRỘN MUỐI I ỐT, TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN,ĐƠN GIÁ TÚI PE ĐỐI VỚI MUỐI CẤP CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHNĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 03/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch vốn thực hiệnchính sách cấp muối I ốt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm2013;

Xét Biên bản họp liên ngành vàđề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 205/TTr-BDT ngày 15/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giámuối hạt trắng, công trộn muối I ốt, trợ cước vận chuyển, đơn giá túi PE đối vớimuối cấp cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2013 như phụ lụckèm theo.

Điều 2. Giao Ban Dân tộc tỉnhchủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đơn vị cungứng mặt hàng muối I ốt thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban Ban Dân tộctỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Muối và Thực phẩmBình Định, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Hà

PHỤ LỤC

ĐƠN GIÁ MUỐI HẠT TRẮNG,CÔNG TRỘN MUỐI I ỐT, TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN, ĐƠN GIÁ TÚI PE ĐỐI VỚI MUỐI CẤP CHOĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày19/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

DANH MỤC

ĐƠN GIÁ

GHI CHÚ

1

Muối sạch hạt trắng: Giá nhập kho tại Công ty Cổ phần Muối và Thực phẩm Bình Định; trong đó:

4.484 đồng/kg

Muối ráo hạt trắng thực tế ngoài đồng

2.860 đồng/kg

Chi phí khác (sau khi vào bao, tịnh qua cân, bốc vác, vận chuyển…)

1.624 đồng/kg

2

Tiền công trộn muối I ốt, đóng bao bì, vào bao nhập kho

891.010 đồng/tấn

3

Túi nhựa PE nhập kho (loại 140 túi/kg). Chất lượng: Chủng loại nhựa PE, có độ dày từ 0,15mm đến 0,20mm; in rõ nét, không bong tróc khi sử dụng

796 đồng/túi

4

Trợ cước vận chuyển: Cước vận chuyển từ Công ty Cổ phần Muối và Thực phẩm Bình Định đến các xã có đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống, cụ thể như sau:

4.1

Huyện Vĩnh Thạnh

383.737 đồng/tấn

Riêng xã Vĩnh Sơn

498.858 đồng/tấn

4.2

Huyện Vân Canh

397.305 đồng/tấn

Riêng xã Canh Liên

516.497 đồng/tấn

4.3

Huyện An Lão

467.071 đồng/tấn

Riêng xã An Toàn, xã An Nghĩa

607.192 đồng/tấn

4.4

Huyện Hoài Ân

382.522 đồng/tấn

4.5

Huyện Tây Sơn

326.822 đồng/tấn

4.6

Huyện Phù Cát

387.338 đồng/tấn