THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1915/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT DỰ ÁN QUY HOẠCH BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU DI TÍCH MỸ SƠN TỈNH QUẢNGNAM GIAI ĐOẠN 2008 – 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 12 tháng 7 năm 2001;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự ánQuy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Mỹ Sơn giai đoạn từ năm 2008đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu:

a) Mục tiêu ngắn hạn (đến năm2012):

- Xác định kế hoạch bảo tồn nhằmcứu vãn, ngăn chặn quá trình hủy hoại của toàn bộ các di tích hiện còn ở MỹSơn, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên toàn khu vực. Trước mắt ưu tiên bảo tồn cácdi tích gốc;

- Xác định các nhiệm vụ cụ thểlàm cơ sở cho việc lập và thực thi các dự án thành phần bảo tồn, tôn tạo vàphát huy giá trị Khu di tích;

- Đề xuất các giải pháp quản lývà phát huy giá trị Khu di tích phù hợp với điều kiện hiện nay, liên hệ và gắnkết với các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội khác trong khu vực.

b) Mục tiêu dài hạn (đến năm2020):

- Định hướng chiến lược bảo tồnKhu di tích Mỹ Sơn trong tổng quan chung các di sản, di tích của quốc gia. Bảotồn Khu di tích một cách bền vững, lâu dài, tương xứng với giá trị và phù hợpvới điều kiện môi trường tự nhiên – xã hội của Khu di tích;

- Định hướng bảo tồn Khu di tíchgắn với việc nâng cao vai trò của cộng đồng, nâng cao điều kiện hưởng thụ vănhóa, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân địa phương;

- Định hướng tổ chức quản lý, sửdụng nhằm phát huy các giá trị của Khu di tích, đặc biệt là khai thác tiềm năngvề dịch vụ du lịch – văn hóa với tư cách một nhân tố tác động tích cực trở lạiphục vụ mục đích bảo tồn có hiệu quả Khu di tích, góp phần thực hiện chiến lượcphát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phát triển bền vững của toàn vùngnói riêng và của cả nước nói chung.

2. Phạm vi quy hoạch:

a) Quy hoạch bảo tồn và phát huygiá trị Khu di tích Mỹ Sơn bao gồm toàn bộ thung lũng Mỹ Sơn giới hạn bằng cácđỉnh núi bao quanh thung lũng như đỉnh núi Văn Chỉ, đỉnh núi Hòn Ngang, đỉnhnúi Đá Bèo, đỉnh núi Kỳ Vĩ, đỉnh núi Mật Mã. Trong phạm vi nghiên cứu quy hoạchlà toàn bộ Khu di tích Mỹ Sơn, các cánh rừng trên sườn núi phía trong thunglũng Mỹ Sơn, khu vực xây dựng các công trình quản lý và dịch vụ thuộc khu MỹSơn – Thạch Bàn;

b) Tổng diện tích phạm vi đềxuất nghiên cứu quy hoạch: 11.580.000m2.

3. Nội dung quy hoạch:

a) Quy hoạch sử dụng đất: khuquy hoạch được quy định thành 2 khu vực bảo vệ:

- Khu vực bảo vệ I (ký hiệu làLI):

+ Là khu vực có các di tích vàcác vùng được xác định là yếu tố gốc cấu thành di tích và cảnh quan thuộc ditích phải được bảo vệ nguyên trạng;

+ Tổng diện tích khu vực I:324.600 m2.

- Khu vực bảo vệ II (ký hiệu làLII):

+ Là khu vực bao quanh khu vựcbảo vệ I. Đây là khu vực bảo tồn tôn tạo cảnh quan, môi trường tự nhiên cho ditích;

+ Tổng diện tích khu vực bảo vệII: 11.255.400m2.

b) Nội dung quy hoạch bảo tồntrùng tu di tích:

- Công tác rà phá bom mìn, vậtliệu nổ, xử lý chất độc hóa học: thực hiện trên diện rộng trong toàn khu quyhoạch;

- Công tác nghiên cứu khoa học:

+ Nghiên cứu cơ bản: các nghiêncứu về điều kiện tự nhiên, vật liệu xây dựng, về công nghệ và kỹ thuật xâydựng, về lịch sử, mỹ thuật cổ, về văn hóa phi vật thể, xây dựng hồ sơ khoa họccho toàn Khu di tích;

+ Nghiên cứu ứng dụng: cácnghiên cứu về vật liệu và công nghệ phục chế, thay thế; về giải pháp gia cố,gia cường; về bảo quản, bảo dưỡng di tích và các nghiên cứu nhằm phát huy giátrị của di tích.

Trước mắt ưu tiên thực hiện côngtác nghiên cứu cơ bản, kết hợp nghiên cứu ứng dụng phù hợp với từng dự án cụthể.

- Công tác trùng tu di tích:

+ Phát quang giải tỏa thu gomcác thành phần chi tiết của các di tích bị đổ;

+ Phát lộ khảo cổ học và gia cốcấp thiết các di tích;

+ Kiểm kê, vẽ ghi lập hồ sơ hiệntrạng ngay sau khi phát lộ di tích;

+ Khử diệt cây cỏ dại mọc trêndi tích, tiến hành bảo quản cấp thiết;

+ Gia cố lâu dài các phế tích,tái định vị các chi tiết và thành phần bị rơi vãi;

+ Phục hồi từng phần các bộ phậnđã mất: hết sức hạn chế, tuyệt đối không làm giả di tích;

+ Tổ chức trưng bày tại chỗ cáchiện vật không xác định được vị trí cũ;

+ Tôn tạo, tổ chức không giancác nhóm đền tháp;

+ Cải tạo kỹ thuật hạ tầng khuvực di tích.

4. Biện pháp thực hiện:

a) Các hoạt động khảo sát trùngtu xây dựng trong khu vực quy hoạch phải có dự án và phải tuân thủ Điều lệ quảnlý quy hoạch, bảo tồn, tu bổ, tôn tạo Khu di tích;

b) Các đơn vị thực hiện Dự ánBảo tồn trùng tu Khu di tích Mỹ Sơn phải là các đơn vị có chuyên ngành trùng tudi tích và có kinh nghiệm trùng tu di tích kiến trúc Chăm;

c) Phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương;

d) Nghiên cứu khoa học, thựchiện các dự án về bảo tồn, trùng tu và các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnhvực bảo tồn, trùng tu di tích;

đ) Giám sát chặt chẽ việc thựchiện các dự án đầu tư bảo tồn, trùng tu và phát huy giá trị Khu di tích: cảitạo, xây dựng hạ tầng kỹ thuật; nghiên cứu, khôi phục giá trị phi vật thể.

5. Nội dung quy hoạch xây dựnggiai đoạn I (2008 – 2012):

- Rà phá bom mìn, xử lý chất độchóa học;

- Nghiên cứu khoa học;

- Bảo tồn trùng tu di tích;

- Cải tạo, xây dựng kỹ thuật hạtầng;

- Xây dựng các công trình quảnlý, dịch vụ;

- Bảo vệ cảnh quan môi trường;

- Nghiên cứu khôi phục các giátrị văn hóa phi vật thể.

6. Nội dung quy hoạch xây dựnggiai đoạn II (2013 – 2020):

- Nghiên cứu khoa học;

- Bảo tồn trùng tu di tích;

- Cải tạo, xây dựng kỹ thuật hạtầng;

- Xây dựng các công trình quảnlý, dịch vụ;

- Bảo vệ cảnh quan môi trường;

- Nghiên cứu khôi phục các giátrị văn hóa phi vật thể.

7. Vốn đầu tư:

a) Tổng kinh phí đầu tư: 282 tỷđồng;

b) Nguồn vốn

- Nguồn vốn từ ngân sách nhànước bao gồm:

+ Vốn từ nguồn Chương trình mụctiêu quốc gia về văn hóa do Chính phủ cấp trực tiếp cho khu di tích;

+ Vốn vay ưu đãi ODA từ các tổchức quốc tế do Chính phủ cân đối;

+ Vốn phát triển kinh tế - xãhội được Chính phủ phân bổ cho ngân sách của địa phương;

+ Vốn tái đầu tư trở lại cho ditích trích từ các nguồn thu qua khai thác di tích.

- Nguồn vốn huy động bao gồm:

+ Vốn tài trợ của các nước vàcác tổ chức quốc tế;

+ Vốn đóng góp của các tổ chức,cá nhân trong nước;

+ Vốn huy động từ các nguồn khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch có trách nhiệm:

Phối hợp với Ủy ban nhân dântỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Dự án Quy hoạchbảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Mỹ Sơn để bảo đảm việc đầu tư, xây dựngtheo đúng quy hoạch; đào tạo nguồn nhân lực bảo tồn, phát huy giá trị di tích;gắn việc bảo tồn với phát huy giá trị di tích; có cơ chế, chính sách khuyếnkhích trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủtrì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, trình cấp có thẩm quyền bổ sung có mụctiêu từ ngân sách trung ương cho tỉnh Quảng Nam để đầu tư bảo tồn Khu di tíchMỹ Sơn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luậtliên quan.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh QuảngNam có trách nhiệm:

a) Tổ chức công bố quy hoạch bảotồn và phát huy giá trị Khu di tích Mỹ Sơn để các tổ chức, cá nhân biết, thựchiện;

b) Chỉ đạo các cơ quan chức năngtriển khai thực hiện đúng quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích MỹSơn; kiến nghị việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi quy hoạch cho phù hợp với yêucầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam;

c) Ban hành Điều lệ quản lý quyhoạch chi tiết Khu di tích Mỹ Sơn và phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu chứcnăng của Khu di tích Mỹ Sơn để bảo đảm việc bảo tồn, xây dựng, phát triển cơ sởhạ tầng Khu di tích đúng quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích MỹSơn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

d) Quản lý, theo dõi, hướng dẫncác hoạt động bảo tồn, trùng tu, tôn tạo trong Khu di tích Mỹ Sơn;

đ) Thực hiện các biện pháp huyđộng các nguồn lực trong và ngoài nước, các Chính phủ, tổ chức cho việc bảo tồntại Khu di tích Mỹ Sơn.

4. Các Bộ, ngành và các cơ quanliên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm chủtrì hoặc phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnhQuảng Nam thực hiện quy hoạch này.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng,Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, ĐP, TH;
- Lưu Văn thư, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân