THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 1917/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ, GẠO CHO MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG ĐỂ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ĐỢTMƯA LŨ

THỦ TƯỚNGCHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương (các công văn: 304/PCLBTW ngày 14 tháng 10 năm 2010, số 321/PCLBTW ngày 19 tháng 10 năm 2010), ý kiến BộTài chính (công văn số 13948/BTC-NSNN ngày 15 tháng 10 năm 2010),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

1. Trích 660,0 tỷ đồng (sáu trămsáu mươi tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2010; xuất cấpkhông thu tiền 11.000 tấn gạo (mười một nghìn tấn) từ nguồn dự trữ quốc gia hỗtrợ các địa phương để khắc phục hậu quả mưa lũ: cứu đói cho dân, hỗ trợ dânsinh, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu (trường học, trạm y tế, bệnh viện; cáccông trình giao thông, thủy lợi), phân bổ cụ thể như sau:

- Tỉnh Hà Tĩnh: 250 tỷ đồng và5.000 tấn gạo;

- Tỉnh Quảng Bình: 250 tỷ đồng và3.000 tấn gạo;

- Tỉnh Nghệ An: 100 tỷ đồng và2.000 tấn gạo;

- Tỉnh Quảng Trị: 20 tỷ đồng và 500tấn gạo;

- Tỉnh Thừa Thiên Huế: 10 tỷ đồng và500 tấn gạo;

- Tỉnh Thanh Hóa: 30 tỷ đồng.

Số kinh phí và gạo nêu trên bao gồmcả số kinh phí, gạo do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải quyết định hỗ trợ cho haitỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh ngày 07 tháng 10 năm 2010 và khoản kinh phí, gạo Thủtướng Chính phủ chỉ đạo tại các Công điện số 1817/CĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm2010 và số 1864/CĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2010.

2. Bộ Tài chính tạm ứng 25 tỷ đồngtừ ngân sách Trung ương, tạm ứng kinh phí hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi,giống thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai theo qui định tại Quyếtđịnh số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, cụthể: tỉnh Quảng Bình 15 tỷ đồng, tỉnh Hà Tĩnh 10 tỷ đồng.

3. Bộ Lao động – Thương binh và Xãhội tiếp tục theo dõi tình hình thiếu đói ở các địa phương bị thiệt hại do mưalũ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáctỉnh có tên ở trên chịu trách nhiệm quản lý, phân bổ và sử dụng số gạo, kinhphí được hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng và qui định hiện hành; đồng thờichủ động sử dụng dự phòng ngân sách của địa phương, cơ quan và huy động cácnguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định để khắc phục hậu quả bão, lũ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội; Trưởng Ban Chỉ đạophòng, chống lụt, bão Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh,Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, ĐP, KGVX; cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng