THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH 5 NĂM 2011 - 2015 CỦA TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủvề việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025;
Căn cứQuyết định số 223/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Dầu khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến 2025;
Căn cứ Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam;
Xét đề nghị củaBộ trưởng Bộ Công Thương tại Công văn số 4748/BCT-TCNL ngày 02 tháng 6 năm 2014 và Công văn số 9304/BCT-TCNL ngày 22 tháng 9 năm 2014;

>> Xem thêm:  Những rủi ro khi vắng mặt không lý do tại tòa án buổi hòa giải và giải quyết việc ly hôn ?

Trên cơ sở Báo cáo kết quảthẩm định số 4845/TTr-BKHĐT ngày 28 tháng 7 năm 2014 và Công văn số 6058/BKHĐT-KTCN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 - 2015 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với những nội dung cụ thể như sau:
1. Điều chỉnh nhiệm vụ về công nghiệp điện tại Điểm 3 Mục II Điều 1 Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ như sau:
Phấn đấu đến năm 2015 đạt tổng công suất lắp đặt trên 4.200 MW, tổng sản lượng điện sản xuất từ các nhà máy điện của Tập đoàn, chiếm 10 - 13% tổng sản lượng điện toàn quốc.
2. Điều chỉnh nhiệm vụ về công nghiệp chế biến dầu khí tại Điểm 4 Mục II Điều 1 Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ như sau:
Phấn đấu đến năm 2015, tổng công suất lọc dầu đạt 6,0 - 6,5 triệu tấn/năm, đáp ứng 25 - 30% nhu cầu sản phẩm xăng dầu, 60 - 70% nhu cầu phân đạm.
Đưa vào sản xuất ổn định 02 nhà máy sản xuất ethanol sinh học và phát triển hệ thống sản xuất và phân phối nhiên liệu sinh học bảo đảm đến năm 2013 bắt đầu có sản phẩm và đến năm 2015 bảo đảm từng bước tiêu thụ hết sản phẩm sản xuất.
3. Điều chỉnh mục tiêu công nghiệp dịch vụ dầu khí tại Điểm 5 Mục II Điều 1 Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ như sau:
Thu hút tối đa các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ để tăng nhanh tỷ trọng doanh thu dịch vụ trong tổng doanh thu toàn Tập đoàn. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 8 - 10%/năm.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn giải quyết tranh chấp tài sản chung, tài sản riêng khi ly hôn?

4. Điều chỉnh Mục III - Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu tại Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ như sau:
Quý khách có thể đọc toàn văn văn bản này bằng cách Tải về

>> Xem thêm:  Phan Nhật Linh - Chuyên viên hỗ trợ pháp lý Công ty Luật Minh Khuê