THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1925/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀMỘT SỐ CƠ CHẾ TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, TÀI CHÍNH VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂNLỰC TẠI LÀNG VĂN HÓA DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 95/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướngChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lýLàng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộcViệt Nam đến năm 2015;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 1005/BVHTTDL-KHTC ngày 31 tháng 3 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Trưởng BanQuản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam:

1. Quyết định bổ sung, điều chỉnhnội dung, hạng mục của dự án nhóm A đã được phê duyệt để phù hợp với yêu cầuthực tế.

2. Căn cứ phương pháp lập định mứcxây dựng do Bộ Xây dựng ban hành, chỉ đạo lập và công bố các định mức xây dựngđặc thù cho các công trình, công việc tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc ViệtNam.

3. Tổ chức lập, phê duyệt và quảnlý giá xây dựng các công trình, công việc đặc thù tại Làng Văn hóa – Du lịchcác dân tộc Việt Nam.

4. Quyết định cho phép tổ chức độngthổ, khởi công, khánh thành các công trình xây dựng thuộc Làng Văn hóa – Du lịchcác dân tộc Việt Nam.

5. Quyết định tiếp nhận, tuyển dụngcán bộ công chức theo quy trình xét tuyển tùy theo yêu cầu của từng vị trí côngviệc, chức danh; quyết định bổ nhiệm người làm việc theo hình thức hợp đồng giữcác vị trí trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trực thuộc Ban Quảnlý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Điều 2. Chỉ tiêu biên chếthuộc bộ máy quản lý hành chính của Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dântộc Việt Nam do Trưởng Ban Quản lý làm việc trực tiếp, được Bộ Nội vụ thốngnhất và được ghi thành một mục riêng trong tổng biên chế của Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch.

Điều 3. Cán bộ công chức,viên chức và người lao động làm việc tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộcViệt Nam được hưởng hệ số tiền lương tăng thêm từ nguồn chi thường xuyên củangân sách nhà nước giao hàng năm trong giai đoạn từ 2009 đến 2013. Bộ Nội vụchủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyếtđịnh mức hệ số tiền lương tăng thêm cụ thể.

Điều 4. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trưởng Ban Quản lý Làng Vănhóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND thành phố Hà Nội;
- BQL LVHDLCDT VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, ĐP, TH, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân