THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1926/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CẤP KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN NĂM 2010 CHO CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀCÔNG NGHỆ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 115/2005/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2005 CỦACHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌCVÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quyđịnh cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệcông lập;
Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ, tại tờ trình số 2783/TTr-BKHCN ngày05 tháng 11 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Tiếp tục cấp kinhphí hoạt động thường xuyên năm 2010 từ ngân sách Nhà nước theo phương thức vàđịnh mức như năm 2009 cho các tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứukhoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ quyđịnh tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quyđịnh cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệcông lập.

Điều 2. Bộ Khoa học và Côngnghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phươngtổ chức thực hiện nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL;
- Lưu: VT, KGVX (3b) ĐHB

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng