THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1931/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC XUẤT HẠT GIỐNG RAU DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CÁC TỈNH ĐỂ GIÚP NÔNG DÂN KHÔIPHỤC SẢN XUẤT, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CƠN BÃO SỐ 11

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3687/TTr-BNN-TT ngày 10 tháng 11 năm 2009),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn xuất không thu tiền 20 tấn (hai mươi tấn) hạt giống rau từnguồn dự trữ quốc gia do Bộ đang quản lý hỗ trợ các tỉnh: Phú Yên, Bình Định,Khánh Hòa, Đắk Lắk, Ninh Thuận: mỗi tỉnh 3 tấn và Gia Lai: 5 tấn, để giúp nôngdân khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả cơn bão số 11.

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Phú Yên,Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Lắk và Gia Lai tiếp nhận, phân bổ và sửdụng đúng đối tượng, đúng mục đích số lượng hạt giống rau trên, phục vụ kịpthời vụ, nhanh chóng khắc phục hậu quả bão, lũ và ổn định đời sống nhân dân.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ:Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủyban nhân dân các tỉnh: Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Lắk vàGia Lai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng