ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1931/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 21 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞGIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòngUBND tỉnh và Giám đốc Sở Giao thông vận tải Phú Yên tại Tờ trình số 104/TTr-GTVT ngày 04 tháng 10 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngbố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởngcác sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơnvị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNHTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH PHÚ YÊN

(Banhành kèm theo Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh Phú Yên)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNHTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH PHÚ YÊN

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực quản lý người lái (6)

1

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

2

Điều chỉnh lưu lượng đào tạo đến 20%

3

Cấp mới và cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2

4

Cấp mới và cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3

5

Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

6

Cấp lại Giấy phép lái xe: Người có Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến 01 năm, kể từ ngày hết hạn, được sát hạch lại lý thuyết

II

Lĩnh vực quản lý vận tải (7)

1

Cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

2

Cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt

3

Cấp giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ

4

Cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định

5

Cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng và xe du lịch

6

Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia

7

Cấp phù hiệu xe chạy tuyến cố định

III

Lĩnh vực quản lý phương tiện (4)

1

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng đến tỉnh, thành phố khác có thay đổi chủ sở hữu

2

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng đến tỉnh, thành phố khác không thay đổi chủ sở hữu

3

Cấp đăng ký sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác trường hợp mất một trong số giấy tờ đã kê trong phiếu di chuyển

4

Cấp đăng ký lại xe máy chuyên dùng đến từ tỉnh, thành phố khác không thay đổi chủ sở hữu trường hợp mất một trong số giấy tờ đã kê trong phiếu di chuyển

IV

Lĩnh vực quản lý giao thông đường bộ (2)

1

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu và xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ quốc lộ 25, quốc lộ 29 và đường Tỉnh (Công trình phục vụ quản lý, khai thác đường bộ, công trình phục vụ yêu cầu bảo đảm an ninh, quốc phòng; công trình viễn thông, điện lực, đường ống cấp, thoát nước, xăng dầu, khí, công trình có yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật không thể bố trí ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; công trình phải bố trí trên cùng một mặt bằng với công trình đường bộ để đảm bảo tính đồng bộ và tiết kiệm)

2

Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào quốc lộ 25, 29 và Tỉnh lộ (Đối với: đường Tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị; đường dẫn ra vào cửa hàng xăng dầu, trạm dừng nghỉ; đường chuyên dùng: Đường lâm nghiệp, đường khai thác mỏ, đường phục vụ thi công, đường khu công nghiệp, đường nối trực tiếp công trình đơn lẻ; Đường gom, đường nối từ đường gom)

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BANHÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH PHÚ YÊN

I. Lĩnh vựcquản lý người lái (6)

1. Cấp lạiGiấy phép đào tạo lái xe ô tô

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Trước khi giấy phép đàotạo lái xe hết hạn 30 ngày, cơ sở đào tạo chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ về 72Lê Duẩn, phường P7, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên.

* Bước 3: Sở Giao Thông vận tải tiếpnhận.

* Bước 4: Trả kết quả tại Sở Giaothông vận tải tỉnh Phú Yên, 72 Lê Duẩn, phường 7, Tuy Hòa, Phú Yên.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếptại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Công văn kèm báo cáo đề nghị cấpgiấy phép đào tạo lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 16.

+ Giấy chứng nhận giáo viên dạy thựchành lái xe của giáo viên (bản sao có chứng thực).

+ Giấy đăng ký xe (bản sao có chứngthực), giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phươngtiện cơ giới đường bộ còn thời hạn (bản sao chụp), giấy phép xe tập lái (bảnsao chụp) (bổ sung vào hồ sơ những thay đổi so với thời điểm cấp phép gần nhất.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 13 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính: Sở Giao thông vận tải.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy phép.

- Lệ phí: không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Côngvăn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu quy định tại Phụlục 16 (Thông tư số 15/2011/TT-BGVT ngày 31/03/2011 thông tư sửa đổi một sốđiều của Thông tư 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thôngvận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Luật Giao thông Đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 28/11/2008 của Quốc hội - Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2009.

+ Thông tư số 15/2011/TT-BGVT ngày31/03/2011 sửa đổi một số điều của Thông tư 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/06/2009của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấyphép lái xe cơ giới đường bộ.

2. Điềuchỉnh lưu lượng đào tạo đến 20%

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Cơ sở đào tạo chuẩn bịhồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ về 72Lê Duẩn, phường 7, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên.

* Bước 3: Sở Giao thông vận tảitiếp nhận, tổ chức kiểm tra lập biên bản điều chỉnh lưu lượng cho cơ sở đào tạo.

* Bước 4: Trả kết quả tại Sở Giaothông vận tải tỉnh Phú Yên, 72 Lê Duẩn, phường 7, Tuy Hòa, Phú Yên.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếptại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Công văn kèm báo cáo đề nghị cấpgiấy phép đào tạo lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 16.

+ Giấy chứng nhận giáo viên dạy thựchành lái xe của giáo viên (bản sao có chứng thực).

+ Giấy đăng ký xe (bản sao có chứngthực), giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phươngtiện cơ giới đường bộ còn thời hạn (bản sao chụp), giấy phép xe tập lái (bảnsao chụp) (bổ sung vào hồ sơ những thay đổi so với thời điểm cấp phép gần nhất.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 06 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính: Sở Giao thông vận tải.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy phép.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Côngvăn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu quy định tại Phụlục 16 (Thông tư số 15/2011/TT-BGVT ngày 31/03/2011 sửa đổi một số điều củaThông tư 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tảiquy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Luật Giao thông Đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 28/11/2008 của Quốc hội - Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2009.

+ Thông tư số 15/2011/TT-BGVT ngày31/03/2011 sửa đổi một số điều của Thông tư 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/06/2009của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấyphép lái xe cơ giới đường bộ.

3. Cấp mớivà cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơtheo quy định.

Đối với cấp lại: Trước khi hết hạncơ sở đào tạo làm đề nghị gửi về Sở Giao thông vận tải để cấp lại giấy chứngnhận trung tâm đủ điều kiện hoạt động.

* Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồsơ về 72 Lê Duẩn, P7, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.

* Bước 3: Sở Giao thông vận tải tiếpnhận, tổ chức kiểm tra trình Tổng Cục Đường bộ Việt Nam.

* Bước 4: Trả kết quả tại Sở Giaothông vận tải tỉnh Phú Yên, 72 Lê Duẩn, P7, Tuy Hòa, Phú Yên.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếptại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Dự án đầu tư xây dựng; bản vẽ bốtrí mặt bằng tổng thể; bản sao có chứng thực giấy phép xây dựng; hồ sơ thiết kếkích thước hình sát hạch; bản kê khai loại xe cơ giới dùng để sát hạch, loại thiếtbị chấm điểm tự động.

+ Đối với trường hợp cấp lại: Trướckhi hết hạn cơ sở đào tạo làm đề nghị gửi về sở Giao thông vận tải để cấp lạigiấy chứng nhận trung tâm đủ điều kiện hoạt động.

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 40 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (cả cấp mới và cấp lại).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính: Sở Giao thông vận tải.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Luật Giao thông Đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 28/11/2008 của Quốc hội - Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2009.

+ Thông tư số 15/2011/TT-BGVT ngày31/03/2011 sửa đổi một số điều của Thông tư 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/06/2009của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấyphép lái xe cơ giới đường bộ.

4. Cấp mớivà cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơtheo quy định (đối với trường hợp cấp mới).

+ Đối với trường hợp cấp lại: Trướckhi hết hạn cơ sở đào tạo làm đề nghị gửi về Sở Giao thông vận tải để cấp lạigiấy chứng nhận.

* Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồsơ về 72 Lê Duẩn, P7, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên.

* Bước 3: Sở Giao thông vận tải tiếpnhận, tổ chức kiểm tra trình Tổng Cục Đường bộ Việt Nam.

* Bước 4: Trả kết quả tại Sở Giaothông vận tải tỉnh Phú Yên, 72 Lê Duẩn, P7, Tuy Hòa, Phú Yên.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếptại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản chấp thuận chủ trương,dự án đầu tư xây dựng, bản sao có chứng thực giấy phép xây dựng, bản vẽ bố trí mặtbằng tổng thể, hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch, loại xe cơ giới dùng đểsát hạch;

+ Đối với trường hợp cấp lại: Trướckhi hết hạn cơ sở đào tạo làm đề nghị gửi về sở Giao thông vận tải để cấp lạigiấy chứng nhận trung tâm đủ điều kiện hoạt động.

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cấp mới và cấp lại.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính: Sở Giao thông vận tải.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Luật Giao thông Đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 28/11/2008 của Quốc hội - Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2009.

+ Thông tư số 15/2011/TT-BGVT ngày31/03/2011 sửa đổi một số điều của Thông tư 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/06/2009của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấyphép lái xe cơ giới đường bộ.

5. Cấp mớiGiấy phép đào tạo lái xe ô tô

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơtheo quy định.

* Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ về ,72 Lê Duẩn, P7, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên.

* Bước 3: Sở Giao thông vận tải tiếpnhận.

* Bước 4: Trả kết quả tại Sở Giaothông vận tải tỉnh Phú Yên, 72 Lê Duẩn, P7, Tuy Hòa, Phú Yên.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếptại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Công văn kèm báo cáo đề nghị cấpgiấy phép đào tạo lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 16.

+ Văn bản chấp thuận chủ trươngcủa Tổng Cục Đường bộ Việt Nam (bản sao chụp);

+ Quyết định thành lập cơ sở dạynghề có chức năng đào tạo lái xe của cơ quan có thẩm quyền (bản sao có chứng thực);

+ Giấy chứng nhận giáo viên dạy thựchành lái xe của giáo viên (bản sao có chứng thực);

+ Giấy đăng ký xe (bản sao có chứngthực), giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phươngtiện cơ giới đường bộ còn thời hạn (bản sao chụp), giấy phép xe tập lái (bảnsao chụp).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính: Sở Giao thông vận tải.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy phép.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Côngvăn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu quy định tại Phụlục 16 (Thông tư số 15/2011/TT-BGVT ngày 31/03/2011 sửa đổi một số điều củaThông tư 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tảiquy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Luật Giao thông Đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 28/11/2008 của Quốc hội-Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2009.

+ Thông tư số 15/2011/TT-BGVT ngày31/03/2011 sửa đổi một số điều của Thông tư 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/06/2009của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấyphép lái xe cơ giới đường bộ.

6. Cấp lạiGiấy phép lái xe: Người có Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ 03 thángđến 01 năm, kể từ ngày hết hạn, được sát hạch lại lý thuyết

- Trình tự thực hiện:

* Bước1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơđầy đủ theo quy định.

* Bước 2:

+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhậnvà trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Phú Yên, 72 Lê Duẩn, Phường 7, Tp.TuyHòa, Phú Yên.

+ Hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biênnhận và hẹn thời gian thi lý thuyết.

+ Hồ sơ không hợp lệ thì công chứctiếp nhận hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ7h đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h.

* Bước 3: Trả kết quả tại bộ phậnnhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Phú Yên, 72 Lê Duẩn, Phường 7,Tp.Tuy Hòa, Phú Yên.

Theo trình tự:

+ Nộp giấy biên nhận.

+ Nộp lệ phí.

+ Nhận kết quả Giấy phép lái xe.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếptại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Hồ sơ gốc của giấy phép lái xetương ứng (nếu còn);

+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phéplái xe theo mẫu tại phụ lục 29;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn thờihạn (bản chính);

+ Giấy phép lái xe đã quá hạn sửdụng;

+ 03 ảnh màu 3x4cm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làmviệc kể từ ngày trúng tuyển kỳ thi lại lý thuyết.

- Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính: Sở Giao thông vận tải.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy phép.

- Lệ phí:

+ Lệ phí thi lý thuyết ô tô: 70.000đồng/lần.

+ Lệ phí cấp bằng: 30.000đồng/lần.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơnđề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe theo mẫu tại phụ lục 29 (Thông tư số 15/2011/TT-BGVT ngày 31/03/2011 sửa đổi một số điều của Thông tư 07/2009/TT-BGTVT ngày19/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch,cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Luật Giao thông Đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 28/11/2008 của Quốc hội - Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2009.

+ Thông tư số 15/2011/TT-BGVT ngày31/03/2011 sửa đổi một số điều của Thông tư 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/06/2009của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấyphép lái xe cơ giới đường bộ

+ Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày29/7/2004 của Bộ Tài chính “V/v hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụngphí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ”.

II. Lĩnh vựcquản lý vận tải (7)

1. Cấpgiấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theoquy định của pháp luật.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả (Tại văn phòng Sở Giáo thông vận tải số 72 Lê Duẩn, Tp.Tuy Hoà,tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ,kiểmtra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệthì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung (hoặc làmlại).

+ Trường hợp hồ sơ nhận theođường bưu điện còn thiếu hoặc không hợp lệ thì áp dụng Điểm b Khoản 1 Điều 20Nghị định 91/2009/NĐ-CP .

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30.

+ Chiều từ 13h30 đến 17h00 (Trừ ngàyChủ nhật,ngày lễ, ngày tết).

* Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả (Tại văn phòng Sở Giao thông vận tải số 72 Lê Duẩn,Tp.TuyHoà,Tỉnh Phú Yên) theo các bước sau:

+ Nộp giấy biên nhận.

+ Nộp lệ phí.

+ Nhận kết quả: Giấy phép kinh doanhvận tải hành khách bằng xe taxi.

- Thời gian trả hồ sơ:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30.

+ Chiều từ 13h30 đến 17h00 (Trừ ngàyChủ nhật,ngày lễ, ngày tết).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếptại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp Giấy phéptheo mẫu phụ lục 2 tại Thông tư 14/2010/TT- BGTVT;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất đỗ xe hoặc hợp đồng thuê đất đỗ xe;

- Bản sao hợp lệ văn bằng, chứngchỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;

- Phương án kinh doanh theo mẫu phụlục 1 tại Thông tư 14/2010/TT- BGTVT ;

- Danh sách xe kèm theo bản phô tôGiấy đăng ký xe (kèm theo bản sao hợp lệ hợp đồng cho thuê tài chính; hợp đồng thuêtài sản; cam kết kinh tế đối với các trường hợp quy định tại điểm b khoản 2Điều 11 Nghị định này), chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

- Văn bản quy định chức năng, nhiệmvụ của bộ phận theo dõi an toàn giao thông; hồ sơ đăng ký chất lượng dịch vụvận tải (đơn vị đã thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO gửibản sao giấy chứng nhận);

- Hồ sơ lắp đặt thiết bị thông tinliên lạc giữa trung tâm điều hành và các xe đã đăng ký sử dụng tần số vô tuyếnđiện với cơ quan có thẩm quyền.

b) Số lượng hồ sơ: Sở GTVT Phú Yênlưu 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh: Sở Giao thông vận tải Phú Yên thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh vậntải hành khách bằng xe taxi cho các đơn vị kinh doanh vận tải thuộc tỉnh PhúYên.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyềnđược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở GTVT, Phó Giám đốcSở GTVT.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy phép.

- Lệ phí: Có. (Chưa có văn bản quyđịnh mức thu phí)

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Giấy đề nghị cấp giấy phépkinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

+ Phương án kinh doanh vận tải bằngxe ô tô.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính:

+ Điều kiện chung kinh doanh vậntải bằng xe ô tô: Theo Điều 11 Chương III Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009của Chính phủ “Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô”.

+ Điều kiện kinh doanh vận tải hànhkhách bằng xe taxi: Theo Điều 15 Chương III Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009của Chính phủ “Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô”.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009của Chính phủ “Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô”.

+ Thông tư 14/2010/TT- BGTVT ngày24/6/2010 của Bộ GTVT “Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng ôtô”.

2. Cấpgiấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theoquy định của pháp luật.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả (Tại văn phòng Sở GTVT số 72 Lê Duẩn, Tp.Tuy Hoà, tỉnh PhúYên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ,kiểmtra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệthì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung (hoặc làmlại).

+ Trường hợp hồ sơ nhận theođường bưu điện còn thiếu hoặc không hợp lệ thì áp dụng Điểm b Khoản 1 Điều 20Nghị định 91/2009/NĐ-CP .

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30.

+ Chiều từ 13h30 đến 17h00 (Trừ ngàyChủ nhật, ngày lễ, tết).

* Bước 3: Trả kết quả tại Bộphận tiếp nhận và trả kết quả (Tại văn phòng Sở GTVT số 72 Lê Duẩn, Tp.Tuy Hoà,tỉnh Phú Yên) theo các bước sau:

+ Nộp giấy biên nhận.

+ Nộp lệ phí.

+ Nhận kết quả: Giấy phép kinh doanhvận tải hành khách bằng xe buýt.

- Thời gian trả hồ sơ:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30.

+ Chiều từ 13h30 đến 17h00 (Trừ ngàyChủ nhật, ngày lễ, tết).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếptại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp Giấy phéptheo mẫu phụ lục 2 tại Thông tư 14/2010/TT- BGTVT;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất đỗ xe hoặc hợp đồng thuê đất đỗ xe;

- Bản sao hợp lệ văn bằng, chứngchỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;

- Phương án kinh doanh theo mẫu phụlục 1 tại Thông tư 14/2010/TT- BGTVT;

- Danh sách xe kèm theo bản phô tôGiấy đăng ký xe (kèm theo bản sao hợp lệ hợp đồng cho thuê tài chính; hợp đồng thuêtài sản; cam kết kinh tế đối với các trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều11 Nghị định này), chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

- Văn bản quy định chức năng, nhiệmvụ của bộ phận theo dõi an toàn giao thông; hồ sơ đăng ký chất lượng dịch vụvận tải (đơn vị đã thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO gửibản sao giấy chứng nhận); hợp đồng và bản nghiệm thu việc gắn thiết bị giám sáthành trình của xe.

b) Số lượng hồ sơ: Sở GTVT Phú Yênlưu 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh: Sở GTVT Phú Yên thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành kháchbằng xe buýt cho các đơn vị kinh doanh vận tải thuộc tỉnh Phú Yên.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyềnđược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở GTVT, Phó Giám đốcSở GTVT.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở GTVT tỉnh Phú Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy phép.

- Lệ phí: Có. (Chưa có văn bản quyđịnh mức thu phí)

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Giấy đề nghị cấp giấy phép kinhdoanh vận tải bằng xe ô tô.

+ Phương án kinh doanh vận tải bằngxe ô tô.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính:

+ Điều kiện chung kinh doanh vậntải bằng xe ô tô (Theo Điều 11 Chương III Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009của Chính phủ “Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô”).

+ Điều kiện kinh doanh vận tải hànhkhách bằng xe buýt (Theo Điều 14 Chương III Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009của Chính phủ “Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô”).

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009của Chính phủ “Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô”.

+ Thông tư 14/2010/TT- BGTVT ngày24/6/2010 của Bộ GTVT “Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng ôtô”.

3. Cấpgiấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theoquy định của pháp luật.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả (Tại văn phòng Sở GTVT số 72 Lê Duẩn, Tp.Tuy Hoà, tỉnh PhúYên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ,kiểmtra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệthì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung (hoặc làmlại).

+ Trường hợp hồ sơ nhận theođường bưu điện còn thiếu hoặc không hợp lệ thì áp dụng Điểm b Khoản 1 Điều 20Nghị định 91/2009/NĐ-CP

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30

+ Chiều từ 13h-h30 đến 17h00 (Trừngày Chủ nhật,ngày lễ, ngày tết).

* Bước 3: Trả kết quả tại Bộphận tiếp nhận và trả kết quả (Tại văn phòng Sở GTVT số 72 Lê Duẩn,Tp.TuyHoà,Tỉnh Phú Yên) theo các bước sau:

+ Nộp giấy biên nhận

+ Nộp lệ phí

+ Nhận kết quả: Giấy phép kinh doanhvận tải hàng hóa bằng Công-ten-nơ.

- Thời gian trả hồ sơ:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30

+ Chiều từ 13h-h30 đến 17h00 (Trừngày Chủ nhật,ngày lễ, ngày tết).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếptại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp Giấy phéptheo mẫu phụ lục 2 tại Thông tư 14/2010/TT- BGTVT

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất đỗ xe hoặc hợp đồng thuê đất đỗ xe;

- Bản sao hợp lệ văn bằng, chứngchỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;

- Phương án kinh doanh theo mẫu phụlục 1 tại Thông tư 14/2010/TT- BGTVT;

- Danh sách xe kèm theo bản phô tôGiấy đăng ký xe (kèm theo bản sao hợp lệ hợp đồng cho thuê tài chính; hợp đồng thuêtài sản; cam kết kinh tế đối với các trường hợp quy định tại điểm b khoản 2Điều 11 Nghị định này), chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

- Văn bản quy định chức năng, nhiệmvụ của bộ phận theo dõi an toàn giao thông, hợp đồng và bản nghiệm thu việc lắpđặt thiết bị giám sát hành trình của xe.

b) Số lượng hồ sơ : Sở GTVT Phú Yênlưu 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh: Sở GTVT Phú Yên thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô cho các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ trong tỉnh.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyềnđược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở GTVT, Phó Giám đốcSở GTVT.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở GTVT tỉnh Phú Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy phép.

- Lệ phí: Có. (Chưa có văn bản quyđịnh mức thu phí)

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

+ Giấy đề nghị cấp giấy phép kinhdoanh vận tải bằng xe ô tô

+ Phương án kinh doanh vận tải bằngxe ô tô

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính:

+ Điều kiện chung kinh doanh vậntải bằng xe ô tô (Theo Điều 11 Chương III Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009của Chính phủ “Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô”).

+ Quy định về niên hạn (TheoĐiều 4 Chương 2 Nghị định 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ “Quy địnhniên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người”).

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009của Chính phủ “Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô”.

+ Nghị định 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009của Chính phủ “Quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tôchở người”.

+ Thông tư 14/2010/TT- BGTVT ngày24/6/2010 của Bộ GTVT “Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng ôtô”.

4. Cấpgiấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theoquy định của pháp luật.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả (Tại văn phòng Sở GTVT số 72 Lê Duẩn, Tp.Tuy Hoà, tỉnh PhúYên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ,kiểmtra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệthì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung (hoặc làmlại).

+ Trường hợp hồ sơ nhận theođường bưu điện còn thiếu hoặc không hợp lệ thì áp dụng Điểm b Khoản 1 Điều 20Nghị định 91/2009/NĐ-CP

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30

+ Chiều từ 13h-h30 đến 17h00 (Trừngày Chủ nhật,ngày lễ, ngày tết).

* Bước 3: Trả kết quả tại Bộphận tiếp nhận và trả kết quả (Tại văn phòng Sở GTVT số 72 Lê Duẩn,Tp.TuyHoà,Tỉnh Phú Yên) theo các bước sau:

+ Nộp giấy biên nhận

+ Nộp lệ phí

+ Nhận kết quả: Giấy phép kinh doanhvận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

- Thời gian trả hồ sơ:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30

+ Chiều từ 13h-h30 đến 17h00 (Trừngày Chủ nhật,ngày lễ, ngày tết).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếptại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp Giấy phéptheo mẫu phụ lục 2 tại Thông tư 14/2010/TT- BGTVT

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất đỗ xe hoặc hợp đồng thuê đất đỗ xe;

- Bản sao hợp lệ văn bằng, chứngchỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;

- Phương án kinh doanh theo mẫu phụlục 1 tại Thông tư 14/2010/TT- BGTVT;

- Danh sách xe kèm theo bản phô tôGiấy đăng ký xe (kèm theo bản sao hợp lệ hợp đồng cho thuê tài chính; hợp đồng thuêtài sản; cam kết kinh tế đối với các trường hợp quy định tại điểm b khoản 2Điều 11 Nghị định này), chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

- Văn bản quy định chức năng, nhiệmvụ của bộ phận theo dõi an toàn giao thông; hồ sơ đăng ký chất lượng dịch vụvận tải (đơn vị đã thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO gửibản sao giấy chứng nhận); hợp đồng và bản nghiệm thu việc gắn thiết bị giám sáthành trình của xe.

b) Số lượng hồ sơ : Sở GTVT Phú Yênlưu 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh: Sở GTVT Phú Yên thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành kháchbằng xe ô tô theo tuyến cố định cho các đơn vị kinh doanh vận thuộc tỉnh PhúYên.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyềnđược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở GTVT, Phó Giám đốcSở GTVT.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở GTVT tỉnh Phú Yên

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy phép

- Lệ phí: Có (Chưa có văn bản quyđịnh mức thu phí)

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

+ Giấy đề nghị cấp giấy phép kinhdoanh vận tải bằng xe ô tô. Phụ lục 2 Thông tư số 14/2010/TT- BGTVT

+ Phương án kinh doanh vận tải bằngxe ô tô. Phụ lục 1 Thông tư số 14/2010/TT- BGTVT

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính:

+ Điều kiện chung kinh doanh vậntải bằng xe ô tô (Theo Điều 11 Chương III Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009của Chính phủ “Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô”.)

+ Điều kiện kinh doanh vận tảihành khách theo tuyến cố định (Theo Điều 13 Chương III Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ “Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tảibằng xe ô tô”).

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009của Chính phủ “Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô”.

+ Thông tư 14/2010/TT- BGTVT ngày24/6/2010 của Bộ GTVT “Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng ôtô”.

5. Cấpgiấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng và xe du lịch

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theoquy định của pháp luật.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả (Tại văn phòng Sở GTVT số 72 Lê Duẩn,Tp.Tuy Hoà,Tỉnh PhúYên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ,kiểmtra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệthì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung (hoặc làmlại).

+ Trường hợp hồ sơ nhận theođường bưu điện còn thiếu hoặc không hợp lệ thì áp dụng Điểm b Khoản 1 Điều 20Nghị định 91/2009/NĐ-CP

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30

+ Chiều từ 13h-h30 đến 17h00 (Trừngày Chủ nhật,ngày lễ, ngày tết).

* Bước 3: Trả kết quả tại Bộphận tiếp nhận và trả kết quả (Tại văn phòng Sở GTVT số 72 Lê Duẩn,Tp.TuyHoà,Tỉnh Phú Yên) theo các bước sau:

+ Nộp giấy biên nhận

+ Nộp lệ phí

+ Nhận kết quả: Giấy phép kinh doanhvận tải hành khách bằng xe hợp đồng và xe du lịch.

- Thời gian trả hồ sơ:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30

+ Chiều từ 13h-h30 đến 17h00 (Trừngày Chủ nhật,ngày lễ, ngày tết).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếptại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp Giấy phéptheo mẫu phụ lục 2 tại Thông tư 14/2010/TT- BGTVT

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất đỗ xe hoặc hợp đồng thuê đất đỗ xe;

- Bản sao hợp lệ văn bằng, chứngchỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;

- Phương án kinh doanh theo mẫu phụlục 1 tại Thông tư 14/2010/TT- BGTVT;

- Danh sách xe kèm theo bản phô tôGiấy đăng ký xe (kèm theo bản sao hợp lệ hợp đồng cho thuê tài chính; hợp đồng thuêtài sản; cam kết kinh tế đối với các trường hợp quy định tại điểm b khoản 2Điều 11 Nghị định này), chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

- Bản nghiệm thu việc gắn thiết bịgiám sát hành trình của xe.

- Văn bản chứng nhận đủ điều kiệnvận chuyển khách du lịch của ngành Văn hóa thể thao và Du lịch cấp (áp dụng đốivới xe du lịch)

b) Số lượng hồ sơ : Sở GTVT Phú Yênlưu 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh: Sở GTVT Phú Yên thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô cho các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách thuộc tỉnh Phú Yên

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyềnđược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở GTVT, Phó Giám đốcSở GTVT.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở GTVT tỉnh Phú Yên

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy phép.

- Lệ phí: Có (Chưa có văn bản quyđịnh mức thu phí)

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

+ Giấy đề nghị cấp giấy phép kinhdoanh vận tải bằng xe ô tô

+ Phương án kinh doanh vận tải bằngxe ô tô

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính:

+ Điều kiện chung kinh doanh vậntải bằng xe ô tô (Theo Điều 11 Chương III Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009của Chính phủ “Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô”.)

+ Điều kiện kinh doanh vận tải hànhkhách bằng xe hợp đồng và du lịch (Theo Điều 16 Chương III Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ “Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tảibằng xe ô tô”.)

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009của Chính phủ “Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô”.

+ Thông tư 14/2010/TT- BGTVT ngày24/6/2010 của Bộ GTVT “Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng ôtô”.

6. Cấpgiấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theoquy định của pháp luật.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả (Tại văn phòng Sở GTVT số 72 Lê Duẩn, Tp.Tuy Hoà, tỉnh PhúYên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ,kiểmtra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệthì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung (hoặc làmlại).

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30

+ Chiều từ 13h-h30 đến 17h00 (Trừngày Chủ nhật,ngày lễ, ngày tết).

* Bước 3: Trả kết quả tại Bộphận tiếp nhận và trả kết quả (Tại văn phòng Sở GTVT số 72 Lê Duẩn,Tp.TuyHoà,Tỉnh Phú Yên) theo các bước sau:

+ Nộp giấy biên nhận

+ Nhận kết quả: Giấy phép liên vậnViệt Nam – Campuchia.

- Thời gian trả hồ sơ:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30

+ Chiều từ 13h-h30 đến 17h00 (Trừngày Chủ nhật,ngày lễ, ngày tết).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếptại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đăng ký theo mẫu quy địnhtại Phụ lục 3;

- Bản sao đăng ký phương tiện.

b) Số lượng hồ sơ : Sở GTVT Phú Yênlưu 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh: Sở Giao thông vận tải cấp phép cho các đối tượng phi thương mại quy địnhtại điểm a, b khoản 1 Điều 3 của Thông tư 18/2010/TT-BGTVT có trụ sở đóng trênđịa bàn tỉnh Phú Yên;

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyềnđược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở GTVT, Phó Giám đốcSở GTVT.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở GTVT tỉnh Phú Yên

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy phép.

- Lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép liênvận 50.000 đồng/cái.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấyđề nghị cấp giấy phép liên vận qua lại biên giới Việt Nam – Campuchia.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Thông tư số 18/2010/TT-BGTVT ngày07/7/2010 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thưthực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia đối với phương.

7. Cấp phùhiệu xe chạy tuyến cố định

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theoquy định của pháp luật

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả (Tại văn phòng Sở GTVT số 72 Lê Duẩn,Tp.Tuy Hoà,Tỉnh PhúYên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ,kiểmtra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệthì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung (hoặc làmlại).

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30

+ Chiều từ 13h30 đến 17h00 (Trừ ngàyChủ nhật,ngày lễ, ngày tết).

* Bước 3: Trả kết quả tại Bộphận tiếp nhận và trả kết quả (Tại văn phòng Sở GTVT số 72 Lê Duẩn,Tp.TuyHoà,Tỉnh Phú Yên) theo các bước sau:

+ Nộp giấy biên nhận

+ Nộp lệ phí

+ Nhận kết quả: Phù hiệu xe chạytuyến cố định.

- Thời gian trả hồ sơ:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30

+ Chiều từ 13h30 đến 17h00 (Trừ ngàyChủ nhật,ngày lễ, ngày tết).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếptại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

* Đối với trường hợp cấp lầnđầu: Văn bản đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu của đơn vị kinh doanh vận tải.

* Đối với trường hợp cấp lại do hếthạn:

- Văn bản đề nghị cấp phù hiệu, biểnhiệu của đơn vị kinh doanh vận tải;

- Bản photo giấy đăng ký của nhữngxe đề nghị cấp phù hiệu;

- Đối với trường hợp cấp lại phùhiệu, biển hiệu phải kèm theo báo cáo: việc thực hiện các quy định về trật tự, antoàn giao thông, chất lượng dịch vụ đã đăng ký (đối với các doanh nghiệp, hợptác xã đã đăng ký chất lượng dịch vụ), việc chấp hành biểu đồ chạy xe tuyến cốđịnh của các phương tiện trong thời gian sử dụng phù hiệu, biển hiệu đã cấp.

* Đối với trường hợp cấp lại do mất,bị mờ hoặc bị hỏng: Văn bản đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu của đơn vị kinhdoanh vận tải.

b) Số lượng hồ sơ : Sở GTVT Phú Yênlưu 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 01 ngày kểtừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh: Sở Giao thông vận tải thực hiện quy trình cấp phù hiệu đối với các tuyếnvận tải hành khách cố định nội tỉnh, tuyến cố định liên tỉnh có cự ly từ 1000(một nghìn) ki lô mét trở xuống có bến đi xuất phát tại Phú Yên;

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyềnđược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở GTVT, Phó Giám đốcSở GTVT, Trưởng phòng Quản lý Vận tải

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở GTVT tỉnh Phú Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Phù hiệu xe chạy tuyến cố định.

- Lệ phí: Phí cấp phù hiệu xe chạytuyến cố định: 5000 đồng/cái.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính:

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009của Chính phủ “Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô”.

+ Thông tư 14/2010/TT- BGTVT ngày24/6/2010 của Bộ GTVT “Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng ôtô”.

III. Lĩnh vựcquản lý phương tiện (4)

1. Dichuyển đăng ký xe máy chuyên dùng đến tỉnh, thành phố khác có thay đổ chủ sở hữu

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theoquy định.

* Bước 2:

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhậnvà trả kết quả của Sở GTVT tỉnh Phú Yên; Địa chỉ: 72 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, PhúYên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểmtra tính pháp lý và nội dung hồ sơ;

+ Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phảitrực tiếp nộp hồ sơ đăng ký và phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu,trường hợp không chính chủ thì phải có giấy ủy quyền nếu là cá nhân có xác nhậncủa chính quyền địa phương (UBND phường, xã, thị trấn). trường hợp đại diện chotổ chức phải có giấy giới thiệu

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và khônghợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sángtừ 7h00' đến 11h30', chiều 13h30' đến 17h00'.

* Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả của Phú Yên theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận kèm theo giấygiới thiệu của cơ quan hoặc chứng minh nhân dân nếu là cá nhân

- Nhận kết quả: Phiếu di chuyểnđăng ký xe máy chuyên dùng..

- Thời gian trả kết quả: Sáng từ7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếptại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ khai di chuyển đăng ký xemáy chuyên dùng;

- Hoá đơn tài chính, hoặc hợpđồng mua bán, hoặc giấy chuyển nhượng theo qui định của pháp luật (bản chính)

b) Số lượng hồ sơ : 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làmviệc kế từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính: Sở Giao thông Vận tải Phú Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khaidi chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày29/7/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sửdụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

+ Thông tư số 20/TT-BGTVT ngày 30tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT qui định về cấp, đổi, thu hồ đăng ký, biểnsố XMCD có tham gia giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2010.

2. Dichuyển đăng ký xe máy chuyên dùng đến tỉnh, thành phố khác không thay đổ chủ sởhữu

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theoquy định.

* Bước 2:

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhậnvà trả kết quả của Sở GTVT tỉnh Phú Yên; Địa chỉ: 72 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, PhúYên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểmtra tính pháp lý và nội dung hồ sơ;

+ Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phảitrực tiếp nộp hồ sơ đăng ký và phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu,trường hợp không chính chủ thì phải có giấy ủy quyền nếu là cá nhân có xác nhậncủa chính quyền địa phương (UBND phường, xã, thị trấn). trường hợp đại diện chotổ chức phải có giấy giới thiệu

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và khônghợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sángtừ 7h00' đến 11h30', chiều 13h30' đến 17h00'.

* Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả của Phú Yên theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận kèm theo giấygiới thiệu của cơ quan hoặc chứng minh nhân dân nếu là cá nhân

- Nhận kết quả: Phiếu di chuyểnđăng ký xe máy chuyên dùng.

- Thời gian trả kết quả: Sáng từ7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếptại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ khai di chuyển đăng ký xemáy chuyên dùng;

- Giấy tờ chứng minh có trụ sở chínhhoặc nơi thường trú của chủ sở hữu.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làmviệc kế từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính: Sở Giao thông Vận tải Phú Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Văn bản xác nhận.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khaidi chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày29/7/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sửdụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

+ Thông tư số 20/TT-BGTVT ngày 30tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT qui định về cấp, đổi, thu hồ đăng ký, biểnsố XMCD có tham gia giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2010.

3. Cấpđăng ký sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng chuyển đến từ tỉnh, thành phốkhác trường hợp mất một trong số giấy tờ đã kê trong phiếu di chuyển

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theoquy định.

* Bước 2:

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhậnvà trả kết quả của Sở GTVT tỉnh Phú Yên; Địa chỉ: 72 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, PhúYên

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểmtra tính pháp lý và nội dung hồ sơ;

+ Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phảitrực tiếp nộp hồ sơ đăng ký và phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu,trường hợp không chính chủ thì phải có giấy ủy quyền nếu là cá nhân có xác nhậncủa chính quyền địa phương (UBND phường, xã, thị trấn). trường hợp đại diện chotổ chức phải có giấy giới thiệu.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận và hẹn thời gian kiểm tra xe máy chuyên dùng;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và khônghợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sángtừ 7h00' đến 11h30', chiều 13h30' đến 17h00'.

* Bước 3: Kiểm tra thực tế xemáy chuyên dùng.

* Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả của Phú Yên theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận kèm theo giấygiới thiệu của cơ quan hoặc chứng minh nhân dân nếu là cá nhân

- Nộp lệ phí;

- Nhận kết quả: Giấy chứng nhậnđăng ký, biển số xe máy chuyên dùng.

- Thời gian trả kết quả: Sáng từ7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00

- Cách thức thực hiện: Trực tiếptại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ khai đăng ký xe máy chuyêndùng;

- Chứng từ xác định quyền chủ sởhữu XMCD gồm một trong các loại chứng từ sau:

+ Quyết định hoặc hợp đồng muabán kèm hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính; (bản chính)

+ Giấy bán, cho, tặng theo mẫuquy định tại Phụ lục 3 của Thông tư này; (bản chính hoặc bản sao có chứng thực)

+ Văn bản thừa kế theo quy định củapháp luật; (bản chính hoặc bản sao có chứng thực)

- Chứng từ nộp hoặc miễn nộp lệ phítrước bạ theo quy định của Bộ Tài chính.

Trường hợp nhiều xe chung mộtchứng từ nộp lệ phí trước bạ thì mỗi xe máy chuyên dùng phải có bản sao cóchứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

- Tờ cam đoan về hồ sơ đăng kýxe máy chuyên dùng

- Phiếu di chuyển đăng ký XMCD kèmtheo bộ hồ sơ XMCD đã đăng ký.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làmviệc kế từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính: Sở Giao thông Vận tải Phú Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí:

+ Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyêndùng lần đầu. Mức phí, lệ phí: 150.000 đồng.

+ Đục lại số khung, số máy (nếu khôngcó số khung hoặc số máy). Mức phí, lệ phí: 50.000 đồng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Tờ khai đăng ký xe máy chuyêndùng.

+ Tờ cam đoan về hồ sơ đăng kýxe máy chuyên dùng.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Thông tư số 20/TT-BGTVT ngày 30tháng 7 năm 2010 của Bộ GTVT qui định về cấp, đổi, thu hồ đăng ký, biển số XMCDcó tham gia giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2010

+ Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày29/7/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sửdụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

4. Cấpđăng ký lại xe máy chuyên dùng đến từ tỉnh, thành phố khác không thay đổi chủsở hữu trường hợp mất một trong số giấy tờ đã kê trong phiếu di chuyển

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theoquy định.

* Bước 2:

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhậnvà trả kết quả của Sở GTVT tỉnh Phú Yên; Địa chỉ: 72 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, PhúYên

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểmtra tính pháp lý và nội dung hồ sơ;

+ Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phảitrực tiếp nộp hồ sơ đăng ký và phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu,trường hợp không chính chủ thì phải có giấy ủy quyền nếu là cá nhân có xác nhậncủa chính quyền địa phương (UBND phường, xã, thị trấn). trường hợp đại diện chotổ chức phải có giấy giới thiệu.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận và hẹn thời gian kiểm tra xe máy chuyên dùng;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và khônghợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sángtừ 7h00' đến 11h30', chiều 13h30' đến 17h00'.

* Bước 3: Kiểm tra thực tế xemáy chuyên dùng.

* Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả của Phú Yên theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận kèm theo giấygiới thiệu của cơ quan hoặc chứng minh nhân dân nếu là cá nhân

- Nộp lệ phí;

- Nhận kết quả: Cấp đăng ký xe máychuyên dùng lần đầu.

- Thời gian trả kết quả: Sáng từ7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00

- Cách thức thực hiện: Trực tiếptại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ khai đăng ký xe máy chuyêndùng;

- Tờ cam đoan về hồ sơ đăng kýxe máy chuyên dùng;

- Phiếu di chuyển đăng ký XMCD kèmtheo bộ hồ sơ XMCD đã đăng ký.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 18 ngày làmviệc kế từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính: Sở Giao thông Vận tải Phú Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí:

+ Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyêndùng lần đầu. Mức phí, lệ phí: 150.000 đồng.

+ Đục lại số khung, số máy (nếu khôngcó số khung hoặc số máy). Mức phí, lệ phí: 50.000 đồng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

+ Tờ khai đăng ký xe máy chuyêndùng.

+ Tờ cam đoan về hồ sơ đăng kýxe máy chuyên dùng.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính: không

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Thông tư số 20/TT-BGTVT ngày 30tháng 7 năm 2010 của Bộ GTVT qui định về cấp, đổi, thu hồ đăng ký, biển số XMCDcó tham gia giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2010.

+ Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày29/7/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sửdụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

IV. Lĩnh vựcquản lý giao thông đường bộ (2)

1. Chấpthuận xây dựng công trình thiết yếu và xây dựng biển quảng cáo tạm thời trongphạm vi hành lang an toàn đường bộ QL25, QL29 và đường Tỉnh (Công trình phục vụquản lý, khai thác đường bộ, Công trình phục vụ yêu cầu bảo đảm an ninh, quốcphòng; công trình viễn thông, điện lực, đường ống cấp, thoát nước, xăng dầu,khí, công trình có yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật không thể bố trí ngoài phạm vibảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; công trình phải bố trí trên cùngmột mặt bằng với công trình đường bộ để đảm bảo tính đồng bộ và tiết kiệm)

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầyđủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

* Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộphận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh PhúYên (số 72 Lê Duẩn, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tratính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì công chứctiếp nhận và viết giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả.

- Nếu hồ sơ thiếu và không hợp lệthì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, tết).

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên (số72 Lê Duẩn, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên theo trình tự sau:

- Nhận kết quả Giấy phép thi côngcông trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng 7h30đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, tết).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếptại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị xây dựng công trìnhthiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (bản chính).

- Hồ sơ thiết kế, trong đó có bìnhđồ, trắc dọc, trắc ngang vị trí đoạn tuyến có xây dựng công trình (bản chính).Nếu hồ sơ thiết kế là hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công,đối với công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộkhác, phải có Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (bản sao có xác nhận của chủ đầutư).

- Bản cam kết tự di chuyển hoặc cảitạo công đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền ;không được yêu cầu bồi thường và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm kinh phí liênquan.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính: Sở Giao thông vận tải.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Văn bản chấp thuận.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơnđề nghị xây dựng công trình thiết yếu hoặc xây dựng biển quảng cáo tạm thờitrong phạm vi hành lang an toàn đường bộ QL25, QL29 và đường Tỉnh (Phụ lục 1Thông tư 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 V/v hướng dẫn thực hiện một số điềucủa Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý vàbảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Luật Giao thông Đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 28/11/2008 của Quốc hội - Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2009.

+ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giaothông đường bộ - Có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2010.

+ Thông tư 39/2011/TT-BGTVT ngày18/5/2011 V/v hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

2. Chấpthuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối đường nhánh vàoQuốc lộ 25, 29 và Tỉnh lộ (Đối với: đường Tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đôthị; đường dẫn ra vào cửa hàng xăng dầu, trạm dừng nghỉ; đường chuyên dùng:Đường lâm nghiệp, đường khai thác mỏ, đường phục vụ thi công, đường khu côngnghiệp, đường nối trực tiếp công trình đơn lẻ; Đường gom, đường nối từ đườnggom)

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầyđủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

* Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộphận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Giao thông Vận tải tỉnh PhúYên (số 72 Lê Duẩn, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tratính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì công chứctiếp nhận và viết giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả.

- Nếu hồ sơ thiếu và không hợp lệthì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, tết).

* Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên(số 72 Lê Duẩn, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên theo trình tự sau:

- Nộp lệ phí;

- Nhận kết quả Giấy phép thi côngcông trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng 7h30đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, tết).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếptại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị chấp thuận thiết kếkỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao; trong đó, cam kết tự dichuyển hoặc cải tạo nút giao và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêucầu di chuyển hoặc cải tạo (bản chính).

- Quy hoạch các điểm đấu nối vàoquốc lộ đã được UBND tỉnh phê duyệt (bản sao có chứng thực); hoặc văn bản chấp thuậncủa Bộ GTVT cho phép đấu nối đường ngang vào Quốc lộ 29.

- Văn bản của UBND tỉnh (bản chính)giao tổ chức, cá nhân làm Chủ đầu tư hoạch chủ sử dụng nút giao nếu quy hoạchhoặc văn bản chấp thuận đơn lẻ của Bộ GTVT chưa xác định rõ chủ đầu tư hoặc chủsử dụng nút giao;

- Thiết kế kỹ thuật và phương ántổ chức thi công của nút giao (có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giaothong) do tổ chức tư vấn được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộlập (bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính: Sở Giao thông Vận tải.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy phép.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơnđề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật nút giao đường nhánh vào Quốc lộ 25, 29 vàđường địa phương (Phụ lục 3 Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của BộGiao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 11/2010/NĐ-BGTVT ).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Luật Giao thông Đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 28/11/2008 của Quốc hội-Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2009.

+ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giaothông đường bộ.

+ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều củanghị định số 11/2010/NĐ-BGTVT.