THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1932/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỖ TRỢ GIỐNG CÂY TRỒNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC TỈNH MIỀN TRUNG VÀ TÂYNGUYÊN BỊ ẢNH HƯỞNG CƠN BÃO SỐ 9

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản số 3287/TTr-BNN-TT ngày 09 tháng 10 năm 2009, số 3502/TTr-BNN-TT ngày 28 tháng 10năm 2009, số 3760/TTr-BNN-TT ngày 17 tháng 11 năm 2009, ý kiến của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư tại văn bản số 8087/BKH-KTDV ngày 22 tháng 10 năm 2009, của Bộ Tàichính tại các văn bản số 14782/BTC-TCDT ngày 20 tháng 10 năm 2009, số 16063/BTC-TCDT ngày 12 tháng 11 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 1.800 tấn hạt giống lúa, 200 tấnhạt giống ngô, 60 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh:Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi,Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk khắc phục hậu quả cơn bão số 9 như đề nghịcủa Bộ tại các văn bản số 3287/TTr-BNN-TT và số 3760/TTr-BNN-TT nêu trên.

Mức hỗ trợ cụ thể cho từng địaphương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định phù hợp với tìnhhình thiệt hại ở địa phương đó.

Việc xuất cấp, quản lý và sử dụngsố hạt giống cây trồng nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy bannhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, ĐàNẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk chịu trách nhiệm thihành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng