ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2012

_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 14/6/2005;

Căn cứ Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 27/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2012;

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tại Tờ trình số 2397/TTr-BCH ngày 10/11/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2012 cho các huyện, thành phố. Đối tượng là công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ (có phụ lục kèm theo quyết định này).

Điều 2. Thời gian giao, nhận quân

Đợt 1: Ngày 07 tháng 02 năm 2012 (thứ Ba).

Đợt 2: Ngày 07 tháng 9 năm 2012 (thứ Sáu).

Điều 3. Tiêu chuẩn tuyển chọn, việc miễn và tạm hoãn gọi công dân nhập ngũ, cách thức tiến hành thực hiện theo Luật Nghĩa vụ quân sự và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh hiệp đồng với các ngành, các đơn vị nhận quân để hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Công an tỉnh, Y tế, Tài chính; thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thông