THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾT QUẢ ĐÀM PHÁN VỚI NGÂN HÀNG
PHÁT TRIỂN CHÂU Á VỀ HIỆP ĐỊNH VAY VÀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN CỦA DỰ ÁN
“CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN, GIAI ĐOẠN 2”
--------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;
Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 177/TTr-NHNN ngày 07 tháng 10 năm 2013,

>> Xem thêm:  Đã ly hôn chồng không cho gặp con phải làm như thế nào ? Quyền nuôi con khi ly hôn ?

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thông qua kết quả đàm phán với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về Hiệp định Vay và các văn bản liên quan của Dự án "Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2" (Dự án).
Điều 2. Ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định Vay với đại diện có thẩm quyền của ADB.
Điều 3. Bộ Y tế rà soát, cập nhật Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án cho phù hợp với các nội dung đã thỏa thuận và thống nhất với ADB trong quá trình đàm phán.
Điều 4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và ADB chuẩn bị các thủ tục cho việc ký Hiệp định Vay trên.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Y tế; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Y tế;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; Các Vụ: TH, KTTH, KGVX, TTĐT;
-Lưu: VT, QHQT (3). TA
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

>> Xem thêm:  Mẫu tờ khai điều chính, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Mẫu 08)