THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1952/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN NHƯ PHÁT KIÊM GIỮ CHỨC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG CẠNH TRANH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 7861/TTr-BCT ngày 12 tháng 8 năm2009; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 3314/TTr-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông NguyễnNhư Phát, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Khoa học và Xã hội ViệtNam, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng cạnh tranh.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ,Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Viện Khoa học và Xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hộiđồng cạnh tranh và ông Nguyễn Như Phát, chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ KTTH, Cổng TTĐT, VPBCS (3)
- Lưu: VT, TCCV.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng