THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1954/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANHVỐN NHÀ NƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 98/TTr-BTC ngày 28 tháng 9 năm2009; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 3524/TTr-BNV ngày 29 tháng 10 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

- Ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng BộTài chính, thôi kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư vàkinh doanh vốn nhà nước.

- Bổ nhiệm ông Trần Văn Hiếu, Thứtrưởng Bộ Tài chính, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầutư và kinh doanh vốn nhà nước.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ,Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và kinhdoanh vốn nhà nước và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ KTTH, Cổng TTĐT, VPBCS (3)
- Lưu: VT, TCCV.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng