THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1960/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT HIỆP ĐỊNH VỀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM - ACHENTINA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm2005;
Xét đề nghị của Bộ Công thương (công văn số 6274/BCT-HTQT ngày 28 tháng 6 năm 2010và công văn số 264/BCT-HTQT ngày 13 tháng 10 năm 2010);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hiệp địnhvề Hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Achentina đã được hai bên ký ngày 16tháng 4 năm 2010 tại Achentina.

Điều 2. Bộ Công thương chịutrách nhiệm chủ trì triển khai nội dung Hiệp định.

Điều 3. Bộ Ngoại giao thựchiện các thủ tục thông báo đối ngoại cần thiết và thông báo thời gian Hiệp địnhchính thức có hiệu lực theo quy định./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: CT, NG, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN;
- Các Vụ: TH, PL, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng