THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1973/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN HUỆ TRÊN CƠ SỞ NÂNG CẤP TRƯỜNG SĨ QUAN LỤCQUÂN 2

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn2006-2020;
Căn cứ Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướngChính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập,chia, tách, giải thể trường đại học.
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 572/TTr-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2010 về việc thành lập các trường đại học trên cơ sở nâng cấpmột số trường sĩ quan trong hệ thống các trường quân đội trực thuộc Bộ Quốcphòng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Trường Đạihọc Nguyễn Huệ trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Lục quân 2, trực thuộc BộQuốc phòng.

Trụ sở chính của Trường: tại tỉnh ĐồngNai.

Điều 2. Trường Đại họcNguyễn Huệ là cơ sở giáo dục đại học công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu vàtài khoản riêng.

Điều 3.Trường Đại họcNguyễn Huệ hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết địnhsố 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết địnhsố 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về điềukiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thểtrường đại học.

Điều 4. Bộ Giáo dục và Đàotạo có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phépmở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh.

Điều 5. Quyết định này có hiệulực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệu trưởng Trường Sĩquan Lục quân 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Trường Sĩ quan Lục quân 2;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân