ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1979/2008/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 16 tháng 07 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHCHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ NỘI VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của SởNội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí và chức năng:

Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh cóchức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nộivụ, gồm: tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước;cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, côngchức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội,tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua-khen thưởng.

Sở Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tàikhoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBNDtỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụcủa Bộ Nội vụ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình UBND tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị;quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương trìnhthuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm phápluật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được phê duyệt; thôngtin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục pháp luật về cáclĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

3. Về tổ chức bộ máy:

3.1. Trình UBND tỉnh quyết định việc phân cấp quảnlý tổ chức bộ máy đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp nhà nướcthuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện;

3.2. Thẩm định và trình UBND tỉnh quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn, các chi cục thuộccơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh; đề án thànhlập, sáp nhập, giải thể các đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh để UBNDtỉnh quyết định;

3.3. Thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết địnhviệc thành lập, giải thể, sáp nhập các tổ chức phối hợp liên ngành cấp tỉnhtheo quy định của pháp luật:

3.4. Tham mưu, giúp UBND tỉnh xây dựng đề án thànhlập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyệntheo quy định để UBND tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định theo thẩm quyền;

3.5. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấphướng dẫn UBND cấp huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cácphòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện;

3.6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năngliên quan của tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện phân loại, xếphạng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Về quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sựnghiệp:

4.1. Xây dựng và báo cáo UBND tỉnh kế hoạch biênchế của tỉnh để trình HĐND tỉnh quyết định tổng biên chế sự nghiệp ở địa phươngvà thông qua tổng biên chế hành chính của địa phương trước khi trình cấp cóthẩm quyền quyết định;

4.2. Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giao chỉtiêu biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;

4.3. Hướng dẫn quản lý, sử dụng biên chế đối vớicác cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các đơn vị sự nghiệpnhà nước theo quy định của pháp luật.

5. Về tổ chức chính quyền:

5.1. Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của bộ máychính quyền địa phương các cấp trên địa bàn tỉnh;

5.2. Tổ chức và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểuHĐND các cấp; phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức và hướng dẫn công tácbầu cử đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật; tổng hợp kết quả bầu cửđại biểu HĐND các cấp;

5.3. Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kết quảbầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên khác của UBND cấp huyện. Giúp HĐND,UBND tỉnh trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn cácchức danh bầu cử theo quy định của pháp luật;

5.4. Tham mưu giúp HĐND, UBND tỉnh trong công tácđào tạo, bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp; thống kê số lượng, chất lượng đạibiểu HĐND và thành viên UBND các cấp để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

6. Về công tác địa giới hành chính và phân loại đơnvị hành chính:

6.1. Theo dõi, quản lý công tác địa giới hành chínhtrong tỉnh theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Nội vụ; chuẩn bị cácđề án, thủ tục liên quan tới việc thành lập, sáp nhập, chia tách, điều chỉnhđịa giới, đổi tên đơn vị hành chính, nâng cấp đô thị trong địa bàn tỉnh đểtrình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; hướng dẫn và tổ chức thực hiện saukhi có quyết định phê chuẩn của cơ quan có thẩm quyền. Giúp Chủ tịch UBND tỉnhthực hiện, hướng dẫn và quản lý việc phân loại đơn vị hành chính các cấp theoquy định của pháp luật;

6.2. Tổng hợp và quản lý hồ sơ, bản đồ địa giới,mốc, địa giới hành chính của tỉnh theo hướng dẫn và quy định của Bộ Nội vụ;

6.3. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của khu dân cư(thôn, làng, bản; tổ dân phố) theo quy định của pháp luật và của Bộ Nội vụ.

6.3. Hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo việc thựchiện Quy chế dân chủ tại xã, phường, thị trấn và các cơ quan hành chính, đơn vịsự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

8. Về cán bộ, công chức, viên chức;

8.1. Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với độingũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức cấp xã.

8.2. Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bảnvề tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ, chínhsách đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và cán bộ, công chức cấp xãtheo quy định của pháp luật;

8.3. Thống nhất quản lý và thực hiện kế hoạch đàotạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức ở trong và ngoài nước sau khi đượcUBND tỉnh phê duyệt. Hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng vàviệc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức trongtỉnh;

8.4. Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc điềuđộng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ,chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnhquản lý;

8.5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quyđịnh về tiêu chuẩn chức danh và cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chứccấp xã thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật, của Bộ Nội vụ và phân cấp củatỉnh; việc phân cấp quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo quy địnhcủa pháp luật.

9. Về cải cách hành chính:

9.1. Trình UBND tỉnh quyết định phân công các cơquan chuyên môn thuộc UBND tỉnh phụ trách các nội dung, công việc của cải cáchhành chính, bao gồm: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xâydựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, hiện đạihóa nền hành chính; theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiệntheo quyết định của UBND tỉnh;

9.2. Trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết địnhcác chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệuquả quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh; chủ trì, phối hợpcác cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh triển khai cải cáchhành chính;

9.3. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quanchuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện, UBND cấp xã triển khai công táccải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh đãđược phê duyệt; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơquan cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã theo quy định của pháp luật và chỉđạo của UBND tỉnh;

9.4. Giúp UBND tỉnh tổng hợp chung việc thực hiệncác quy định về chế độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế đốivới cơ quan nhà nước và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệmvụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo quyđịnh của pháp luật;

9.5. Xây dựng báo cáo công tác cải cách hành chínhtrình phiên họp hàng tháng của UBND tỉnh; giúp UBND tỉnh xây dựng báo cáo vớiThủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ về công tác cải cách hành chính theo quy định.

10. Về công tác tổ chức hội và tổ chức phi chínhphủ:

10.1. Thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyếtđịnh cho phép thành lập, giải thể, phê duyệt điều lệ của hội, tổ chức phi chínhphủ trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

10.2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện điều lệđối với hội, tổ chức phi chính phủ trên địa bàn tỉnh. Trình UBND tỉnh xử lýtheo thẩm quyền đối với các hội, tổ chức phi chính phủ vi phạm các quy định củapháp luật, điều lệ hội;

10.3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môncùng cấp trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định hỗ trợ định xuất và cácchế độ, chính sách khác đối với tổ chức hội theo quy định của pháp luật.

11. Về công tác văn thư, lưu trữ:

11.1. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan hành chính,tổ chức sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn chấp hành các chế độ,quy định pháp luật về văn thư, lưu trữ;

11.2. Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ vềthu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơquan, đơn vị trên địa bàn và Trung tâm Lưu trữ tỉnh;

11.3. Thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt“Danh mục nguồn và thành phần tài liệu thuộc diện nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữtỉnh”; thẩm tra “Danh mục tài liệu hết giá trị” của Trung tâm Lưu trữ tỉnh vàcủa các cơ quan thuộc Danh mục nguồn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh và Lưutrữ huyện.

12. Về công tác tôn giáo:

12.1. Giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm travà tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhànước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh;

12.2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liênquan để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh theoquy định của pháp luật;

12.3. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ công tác tôngiáo;

12.4. Làm đầu mối liên hệ giữa chính quyền địaphương với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

13. Về công tác thi đua, khen thưởng:

13.1. Tham mưu giúp UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnhchỉ đạo, thống nhất quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; cụ thểhóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khenthưởng phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; làm nhiệm vụ thường trực của Hộiđồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh;

13.2. Tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh và Hội đồngThi đua-Khen thưởng tỉnh tổ chức các phong trào thi đua; sơ kết, tổng kết thiđua; phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng cácđiển hình tiên tiến; tổ chức thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhànước; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khenthưởng trên địa bàn tỉnh; thực hiện việc tổ chức và trao tặng các hình thứckhen thưởng theo quy định của pháp luật;

13.3. Xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua,khen thưởng theo quy định của pháp luật; quản lý, cấp phát, thu hồi, cấp đổihiện vật khen thưởng theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

13.4. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tácthi đua, khen thưởng.

14. Thực hiện công tác hợp tác quốc tế về nội vụ vàlĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND tỉnh.

15. Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra về côngtác nội vụ; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,tiết kiệm, chống lãng phí và xử lý các vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực côngtác được UBND tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

16. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác nộivụ và các lĩnh vực khác được giao đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sựnghiệp thuộc tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã. Giúp UBND tỉnh thực hiện chức năngquản lý nhà nước theo các lĩnh vực công tác được giao đối với các tổ chức củacác Bộ, ngành Trung ương và địa phương khác đặt trụ sở trên địa bàn tỉnh.

17. Tổng hợp, thống kê theo hướng dẫn của Bộ Nội vụvề tổ chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; số lượng các đơn vị hành chínhcấp huyện, cấp xã, (khu dân cư, thôn, làng, bản, tổ dân phố); số lượng, chấtlượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức cấp xã;công tác văn thư, lưu trữ nhà nước; công tác tôn giáo; công tác thi đua, khenthưởng và các lĩnh vực khác được giao.

18. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoahọc; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ, số liệu phục vụ công tác quản lý vàchuyên môn, nghiệp vụ được giao.

19. Chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức các hoạt động dịchvụ công trong các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Sở.

20. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo UBND tỉnhvà Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

21. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chếđộ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạovà bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộcSở theo quy định.

22. Quản lý tài chính, tài sản của Sở theo quy địnhcủa pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

23. Xây dựng quyết định về chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác và trách nhiệm của người đứngđầu của các tổ chức thuộc Sở theo quy định của pháp luật để trình UBND tỉnhquyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền.

24. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do UBNDtỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Về tổ chức bộ máy:

1. Lãnh đạo Sở: Sở Nội vụ có Giám đốc và các PhóGiám đốc;

Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệmtrước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộhoạt động của Sở và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạomột số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật vềnhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giámđốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

2. Cơ cấu tổ chức thuộc Sở gồm có:

2.1. Các tổ chức giúp Giám đốc Sở thực hiện chứcnăng QLNN:

2.1.1. Văn phòng

2.1.2. Thanh tra

2.1.3. Phòng Xây dựng chính quyền

2.1.4. Phòng Quản lý công chức-viên chức

2.1.5. Phòng Tổ chức bộ máy và cán bộ

2.1.6. Phòng Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, côngchức-viên chức

2.1.7. Phòng Quản lý văn thư - lưu trữ và Cải cáchhành chính

2.1.8. Phòng Tôn giáo

2.1.9. Ban Thi đua - Khen thưởng (có quyết địnhthành lập riêng)

2.2. Các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở:

- Trung tâm Lưu trữ tỉnh (có quyết định thành lậpriêng)

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngàyký và thay thế Quyết định số 1261/2005/QĐ-UB ngày 15 tháng 5 năm 2005 của UBND tỉnh.Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành,Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Sở Tư pháp
- CPVP;
- Như Điều 4;
- Công báo (02b)
- Lưu VT, TK (100 b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Khánh