ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1984/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 01 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC GIAO ĐẤT CHO SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH ĐẤTXÂY DỰNG TRỤ SỞ CƠ QUAN TẠI PHƯỜNG XUÂN KHÁNH, QUẬN NINH KIỀU

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủvề thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 củaChínhphủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất,thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cưkhi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 350/TTr-STNMT ngày 21 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thuận giao phần đất có diện tích 1.023,7m2(trong đó có 17,7m2 phạm lộ giới) cho Sở Laođộng – Thương binh và Xã hội sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở cơquan.

Phần đất thuộc thửa số 06, tờ bản đồ số 40, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều,thành phố Cần Thơ.

(Đính kèm: Trích đo địa chính thửa đất số 30 do Công ty Đo đạc địa chínhvà Công trình thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thiết lập ngày 25/10/2008)

- Thời hạn sử dụng đất là lâu dài.

Điều 2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hộicó trách nhiệm quản lý và sử dụng đất đúng mục đích được giao; đồng thời, liênhệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thủ tục đăng ký Giấy chứngnhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấttheo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Lao động – Thươngbinh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều, Chủ tịch Ủy bannhân dân phường Xuân Khánh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHĐào Anh Dũng

(Đính kèm: Trích đo địa chính thửa đất số 30 do Công ty Đo đạc địa chínhvà Công trình thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thiết lập ngày 25/10/2008)