ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 1987/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 07 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁTÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyềnkhai thác khoáng sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường tại Tờ trình số 1935/TTr-STNMT ngày 09/7/2014 về việc phê duyệt giá trịtạm tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản bãi vật liệu cát và đá xây dựngtrong lòng hồ Ngàn Trươi của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá trị tiền cấp quyềnkhai thác khoáng sản đối với khoáng sản cát và đá xây dựng tại bãi vật liệutrong lòng hồ Ngàn Trươi, với các nội dung sau:

a) Tổ chức nộp tiền: Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải.

b) Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản:Đối với đá xây dựng: 100.000 đồng/m3; đối với cát xây dựng: 50.000 m3.

c) Tổng số tiền tạm nộp tính theo giá tính tiền cấpquyền khai thác khoáng sản tại thời điểm phê duyệt: 41.850.000 đồng (bốnmươi mốt triệu, tám trăm năm mươi ngàn đồng).

d) Tổng số lần nộp: 01 (một) lần.

e) 100% diện tích khu vực mỏ thuộc địa bàn huyện VũQuang.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải có trách nhiệm nộptiền theo đúng quy định tại Điều 1 của Quyết định này và theo thông báo của CụcThuế tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ban hành;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyênvà Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hảivà Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- UBND huyện Vũ Quang;
- Lưu: VT, TH, CN
- Gửi:
+ VB giấy và điện tử: Tổng cục ĐCKS, Sở TNMT, Cục Thuế tỉnh, CT TNHH TĐ Sơn Hải;
- Bản điện tử: Các thành phần khác.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn