UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NNG

V/v giao ch tiêu kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách

_____________________________

Y BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân (sửa đổi) ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nưc (sửa đổi) số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

- Căn cứ Quyết định số 194/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2004 của Thủ tưng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2005 ;

- Căn cứ Quyết định số 139/20 04/QĐ-BKH ngày 18 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2005 ;

- Căn cứ Quyết định số 86/2004/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưỏng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2005;

- Căn cứ Nghị quyết s 16/2004/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2004 của Hội đng nhân dân thành phố Đà Nng khoá VII, kỳ họp lần thứ 3 về nhiệm vụ năm 2005; Nhà nước năm 2005

- Theo đề nghị của Giám đc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc S Tài chính, Cục trưỏng Cục Thuế và Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Giao cho các sở, Ban, ngành và UBND các quận, huyện trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2005 (biểu chi tiêt kèm theo).

Điều 2 : Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2005 được giao:

Giám đốc các Sở, Ban, ngành tiến hành phân bổ và giao cho các đơn vị trực thuộc để tổ chức thực hiện.

Chủ tịch UBND các quận huyện tiến hành, phân bổ chi tiêu và tổ chức thực hiện.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND thành phó, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Tuấn Anh