TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 199/TCHQ-GSQL NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 1995 VỀ VIỆC BAN HÀNH SỔ THEO DÕI, QUẢN LÝ HÀNG GIA CÔNG XUẤT, NHẬP KHẨU VÀ NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

- Căn cứ Điều 6 - Pháp lệnh Hải quan ngày 20-2-1990.

- Căn cứ Nghị định 16/CP ngày 7-3-1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tổng cục Hải quan.

- Căn cứ Điều 5, Điều 17 - Quy chế quản lý hải quan đối với hàng gia công xuất, nhập khẩu và nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu (ban hành theo QĐ 126/TCHQ-QĐ ngày 8-4-1995 của TCHQ).

- Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát - quản lý về hải quan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành mẫu sổ sau:

1. Sổ theo dõi, quản lý hàng gia công xuất, nhập khẩu (bìa màu xanh; khổ 2x30; ký hiệu GC-1A).

2. Sổ theo dõi, quản lý hàng gia công xuất, nhập khẩu của xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (bìa màu vàng; khổ 21x30; ký hiệu: GC-1B)

3. Sổ theo dõi, quản lý nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu (bìa màu nâu: khổ 21x30; ký hiệu: Nl-XNK).

Điều 2. Các mẫu sổ trên sử dụng thống nhất trong toàn ngành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 1995.

Những quy định tạm thời về mẫu sổ trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Các ông Cục trưởng Cục Giám sát - quản lý về hải quan, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch hậu cần và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan; Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; Hiệu trưởng trường Hải quan Việt Nam và giám đốc xí nghiệp in Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đang cập nhật

(Đã ký)

Phan Văn Dĩnh