THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH TỔNG THỂ CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CÁT BI, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
----------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, thành phố Hải Phòng, giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

>> Xem thêm:  Làm giấy khai sinh cho con muộn bị phạt bao nhiêu tiền ? Thủ tục thay đổi nội dung trong giấy khai sinh ?

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, thành phố Hải Phòng, giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên dự án: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, thành phố Hải Phòng, giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025.
2. Địa điểm: Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, thành phố Hải Phòng.
3. Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể:
Điều chỉnh cục bộ khu đất 13 ha đất quốc phòng (nằm phía Bắc tuyến đường trục) ra khỏi phạm vi ranh giới quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.
4. Các chỉ tiêu đạt được của quy hoạch:
a) Tổng diện tích Cảng hàng không đến năm 2025: Khoảng 488,02 ha.
Trong đó:
- Đất do hàng không dân dụng quản lý: Khoảng 175,70 ha;

>> Xem thêm:  Muốn trích lục giấy khai sinh có bắt buộc phải về nơi đã đăng ký ? Làm lại giấy khai sinh ở đâu ?

- Đất do quân sự quản lý: Khoảng 193,22 ha;
- Đất dùng chung do hàng không dân dụng quản lý: Khoảng 119,10 ha.
b) Các chỉ tiêu khác giữ nguyên theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng triển khai thực hiện Quy hoạch này theo đúng các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng.
Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm, cứu nạn;
- Ủy ban An ninh HK dân dụng quốc gia;
- Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam;
- Tổng Công ty hàng không Việt Nam;
- Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam;
- Tổng Công ty trực thăng VN, các Công ty cổ phần hàng không: Mê kông, VietJet Air, Jetstar Pacific;
- VPCP: BTCN, các Phó chủ nhiệm, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b)
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

>> Xem thêm:  Cận cảnh thủ tục mẹ khai sinh cho con khi chưa có giấy kết hôn ? Có ghi tên cha đứa bé vào không ?