BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN
Số: 20/2001/QĐ-BVHTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận di tích

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN

Căn cứ điều 34 của Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghiã Việt Nam năm 1992.

Căn cứ điều 69 Luật đất đai được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX thông qua ngày 14-07-1993 và được Hội đồng Nhà nước công bố ngày 24-07-1993 về việc quy định chế độ quản lý và sử dụng đất đai của di tích.

Căn cứ vào Pháp lệnh Bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh số 14-LCT/HĐNN công bố ngày 4-4-1984 của Hội đồng Nhà nước Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Vịêt Nam.

Căn cứ Nghị định số 81-CP ngày 8-11-1993 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá Thông tin.

Qua xét duyệt hồ sơ di tích và văn bản đề nghị của Ông Chủ tịch Uỷ ban Nhân tỉnh Hà Tây, Hải Dương.

Xét đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Bảo tồn bảo tàng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay công nhận 04 ( bốn ) di tích sau đây:

TỈNH HÀ TÂY(02)

1. Di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật Đình đền Bài Trượng: xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây.

2. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Ninh Sơn: xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây.

TỈNH HẢI DƯƠNG (02)

3. Di tích lịch sử Đền Thiên Kỳ: xã Hoành Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

4. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Quỳnh Gôi: xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Điều 2: Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng khai thác trong những khu vực của di tích đã khoanh vùng. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh phải được phép của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin.

Điều 3: Uỷ ban Nhân dân các cấp thực hiện quyền quản lý Nhà nước đối với di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh theo luật định.

Điều 4: Các Ông Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo tồn bảo tàng, Chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc Sở Văn hoá Thông tin các tỉnh Hà Tây, Hải Dương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Lưu Trần Tiêu