THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào.

_______________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Thông báo số 60/TB-TW ngày 09 tháng 04 năm 2002 của Bộ Chính trị về việc giải quyết một số vấn đề về biên giới Việt Nam - Lào;

Căn cứ Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký ngày 16 tháng 01 năm 2004;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ về Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào (dưới đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo dự án) trên cơ sở phân công kiêm nhiệm ở cấp Trung ương cho các đồng chí thuộc Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Kon Tum, mỗi tỉnh cử một (01) đồng chí lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh tham gia Ban Chỉ đạo dự án và báo cáo tên người được cử với Trưởng ban Ban Chỉ đạo trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 2. Ban Chỉ đạo dự án có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào; đề xuất với cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước các chủ trương, biện pháp xử lý thích hợp các vấn đề phát sinh trong quá trình cắm mốc quốc giới.

2. Chỉ đạo và giải quyết các vấn đề liên ngành và các nội dung quan trọng trong việc thực hiện dự án, nhằm bảo đảm chủ quyền lãnh thổ, an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực biên giới; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức hợp đồng giữa các Bộ, ngành, địa phương thực hiện đầy đủ các nội dung của dự án.

3. Chỉ đạo việc tổ chức lực lượng phối hợp với bạn Lào triển khai cắm mốc quốc giới theo dự án, bao gồm các cán bộ, chiến sĩ thuộc các Bộ, ngành và địa phương hữu quan có ý thức kỷ luật cao, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, đủ mạnh để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Riêng đối với công tác thi công xây dựng mốc tại thực địa, chỉ đạo việc thực hiện theo Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.

4. Chỉ đạo đàm phán song phương soạn thảo các văn bản pháp lý, kỹ thuật ghi nhận kết quả dự án để bổ sung vào các văn kiện pháp lý về biên giới giữa hai Nhà nước, trong đó bao gồm cả việc ghi nhận bổ sung kết quả nghiệm thu dự án thành lập bản đồ đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào đã được Thủ tướng Chính phủ hai nước phê duyệt.

5. Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương hữu quan báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng và thực hiện dự án; báo cáo công tác định kỳ từng quý, năm và những vấn đề đột xuất, quan trọng vượt quá thẩm quyền của Ban Chỉ đạo lên Thủ tướng Chính phủ và Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Điều 3. Ban Biên giới - Bộ Ngoại giao là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào.

Điều 4. Ban Chỉ đạo dự án được sử dụng con dấu của Chính phủ và Bộ Ngoại giao. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo dự án nằm trong kinh phí quản lý dự án. Trưởng ban Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Điều 5. Trưởng ban Ban Chỉ đạo dự án hướng dẫn việc thành lập và chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo dự án tại các địa phương.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Kon Tum chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải