BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung

trong Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2557/2002/QĐ-BGTVT ngày 16/8/2002

_________________________

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Nghị định 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hoá;

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của: Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi nội dung tại điểm 2.2.2.3 trong Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2557/2002/QĐ-BGTVT ngày 16/8/2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, cụ thể như sau:

2.2.2.3. Các tài liệu khác:

- Ảnh chụp kiểu dáng, mẫu nhãn hàng hoá đã đăng ký, bản đăng ký thông số kỹ thuật theo mẫu quy định;

- Thuyết minh các giải pháp công nghệ nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật sản phẩm; kết quả kiểm tra chất lượng của cơ sở sản xuất đối với sản phẩm mẫu ở các công đoạn sản xuất, lắp ráp;

- Văn bản xác nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp môtô, xe gắn máy của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Thuyết minh phương pháp và vị trí đóng số khung, số động cơ;

- Bản sao các giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại của các linh kiện thuộc danh mục bắt buộc phải kiểm tra quy định tại phụ lục 1 của Quy định này;

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng;

- Bản cam kết của doanh nghiệp về việc kiểu loại sản phẩm đăng ký sản xuất không xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đang được bảo hộ và doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật nếu có xảy ra xâm phạm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Vận tải, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải/Giao thông Công chính và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Hồ Nghĩa Dũng