ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2013/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 19 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

QUYĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO ĐẦU PHƯƠNG TIỆN ĐỐIVỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phíngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật vềphí và lệ phí;

Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chếđộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về việc banhành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh LàoCai;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tỉnhtại Tờ trình số 145/TTr-STC ngày 24/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộtheo đầu phương tiện đối với xe mô tô (không bao gồm xe máy điện), cụ thể như sau:

1. Mức thu:

TT

Loại phương tiện chịu phí

Mức thung/năm) đi với:

Các xã

Các thị trấn

Các phường

1

Loại có dung tích xy lanh đến 100 cm3 (Từ 100 cm3 trở xuống)

50.000

80.000

90.000

2

Loại có dung tích xy lanh trên 100 cm3

105.000

120.000

135.000

3

Xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ một xy lanh

2.160.000

2. Quản lý, sử dụng.

- Đơn vị thu được để lại trước khinộp vào ngân sách nhà nước để trang trải chi phí thu cụ thể như sau:

+ Đối với các phường, thị trấn đượcđể lại 10% số phí sử dụng đường bộ thu được.

+ Đối với các xã được để lại 20% sốphí thu được.

- Số tiền còn lại cơ quan thu phíphải nộp (hàng tháng) vào ngân sách tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhànước (khi Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Lào Cai được thành lập thì cơ quan thu phíphải nộp số tiền còn lại (hàng tháng) vào tài khoản của Quỹ bảo trì đường bộtỉnh Lào Cai mở tại Kho bạc nhà nước) và sử dụng theo quy định của Bộ Tài chínhvà Bộ Giao thông vận tải.

- Việc thanh quyết toán nguồn thu phíthực hiện theo quy định hiện hành về quản lý tài chính.

- Chứng từ thu thực hiện theo quyđịnh hiện hành của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, quản lý và sử dụngcác loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

3. Các nội dung khác có liên quan đếnphí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện không quy định tại Quyết định nàyđược thực hiện theo quy định tại Nghị đnh số18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường b; Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 củaBộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộtheo đầu phương tiện và các văn bản pháp luật khác có liênquan.

Điều 2. ChánhVăn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Tài chính, Giao thông vận tải; Cục trưởng CụcThuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và các tổ chức, cá nhân cóliên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 31/01/2013của UBND tỉnh Lào Cai về việc quy định tạm thời mức thu, quản lý và sử dụng phísử dụng đường btheo đầu phương tiện đối với xe mô tôtrên địa bàn tỉnh Lào Cai./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- TT. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban HĐND tnh;
- Như Điều 2 Quyết định;
- Sở Tư pháp;
- Công báo tỉnh;
- Báo Lào Cai; Đài PT-TH tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tnh;
- Lưu: VT, các CV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHNguyn Văn Vịnh