ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 200/2008/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 04 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TRUNGTÂM LƯU TRỮ TỈNH TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ TỈNH NINH THUẬN TRÊN CƠ SỞ CHUYỂN TRUNGTÂM LƯU TRỮ TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN SANG TRỰCTHUỘC SỞ NỘI VỤ TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộcỦy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04tháng 6 năm 2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấphuyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờtrình số 303/TTr-SNV ngày 29 tháng 7 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Lưu trữ tỉnh trựcthuộc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận như sau:

1. Chuyển Trung tâm Lưu trữ trực thuộc Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận sang trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận.

2. Trung tâm Lưu trữ tỉnh giúp Giám đốc Sở Nộivụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý Nhà nước và hướngdẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện công tácvăn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật.

3. Trung tâm Lưu trữ tỉnh chịu sự quản lý, chỉđạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Nội vụ; có tư cách pháp nhân; có condấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật.

4. Trụ sở làm việc của Trung tâm Lưu trữ tỉnhđặt tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho thủ trưởng cáccơ quan như sau:

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có tráchnhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Lưu trữ chuẩn bị báo cáo (bằng văn bản) vềtổ chức – nhân sự, biên chế, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu, tình hìnhthực hiện nhiệm vụ và kế hoạch công tác thời gian đến của Trung tâm để bàngiao, giúp Giám đốc Sở Nội vụ có cơ sở tiếp tục quản lý và chỉ đạo Trung tâmLưu trữ hoạt động.

2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm:

a) Chủ trì, cùng với các cơ quan có liên quantiếp nhận nguyên trạng Trung tâm Lưu trữ;

b) Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ và chỉ đạo, hướng dẫnGiám đốc Trung tâm Lưu trữ tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

3. Giám đốc Sở Nội vụ và Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh triển khai thực hiện hoàn tất các nội dung nêu tại khoản 1 vàđiểm a, khoản 2 của Điều này trước ngày 31 tháng 8 năm 2008, để Trung tâm Lưutrữ đi vào hoạt động theo mô hình mới; đảm bảo trong thời gian chuyển giao cáchoạt động của Trung tâm Lưu trữ được liên tục, hiệu quả.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực sau 10(mười) ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1503/1998/QĐ-TH ngày 29 tháng 7 năm 1998 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lậpTrung tâm Lưu trữ tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ, thủ trưởng các sở, ban,ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quancó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan