HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 1982

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 202/HĐBT NGÀY 18-12-1982 VỀ VIỆC CHUYỂN CỤC KIẾN THIẾT CƠ BẢN VÀ THIẾT BỊ THÀNH VỤ TÀI VỤ, XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ THIẾT BỊ
THUỘC BỘ ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Căn cứ Nghị định số 242-CP ngày 13 - 12 - 1965 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp;

Theo đề nghị của bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp.

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1.- Chuyển Cục kiến thiết cơ bản và thiết bị Vụ tài vụ, xây dựng cơ bản và thiết bị thuộc Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp.

Điều 2.- Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp chịu trách nhiệm quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ tài vụ, xây dựng cơ bản và thiết bị.

Điều 3.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng, bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Chủ tịch Hội đông Bộ Trưởng

(Đã ký)

Tố Hữu